Mẫu văn bản về hoạt động KHCN ở ĐHQGHN

Toàn văn quyết định quyết định số 1895/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 6 năm 2010 và các mẫu văn bản về quản lí hoạt động khoa học công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Toàn văn quyết định quyết định số 1895/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 6 năm 2010 và các mẫu văn bản về quản lí hoạt động khoa học công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh sách các văn bản

 • Hướng dẫn quản lí hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN
 • Mẫu 01 - Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp ĐHQG
 • Mẫu 02 - Danh mục đề tài dự án, nghiên cứu cấp ĐHQG
 • Mẫu 03 - Thuyết minh đề cương đề tài NCKH cấp ĐHQG
 • Mẫu 04 - Lí lịch khoa học
 • Mẫu 05 - Ý kiến nhận xét (dành cho phản biện)
 • Mẫu 06 - Phiếu chấm điểm thuyết minh đề cương
 • Mẫu 07 - Ý kiến nhận xét thuyết minh đề cương đề tài
 • Mẫu 08 - Phiếu đánh giá thuyết minh đề cương đề tài
 • Mẫu 09 - Hợp đồng thực hiện đề tài
 • Mẫu 10 - Hợp đồng thực hiện đề tài
 • Mẫu 12 - Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài
 • Mẫu 11 - Báo cáo tiến độ
 • Mẫu 13 - Phiếu thay đổi trong quá trình thực hiện
 • Mẫu 14 - Cấu trúc của báo cáo tổng hợp
 • Mẫu 15 - Phiếu nhận xét cấp cơ sở
 • Mẫu 16 - Phiếu đánh giá cấp cơ sở
 • Mẫu 17 - Phiếu nhận xét xếp loại kết quả (phản biện kín)
 • Mẫu 18 - Phiếu đánh giá, xếp loại (uỷ viên)
 • Mẫu 19 - Phiếu chứng nhận hoàn thành đề tài (A) của ĐHQG
 • Mẫu 20 - Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm - thí nghiệm
 • Mẫu 21 - Nhận xét đề cương dự án sản xuất thử nghiệm (dành cho phản biện kín)
 • Mẫu 22 - Phiếu đánh giá đề cương dự án sản xuất thử nghiệm-thí nghiệm
 • Mẫu 23 - Biên bản họp hội đống đánh giá dự án thử nghiệm-thí nghiệm
 • Mẫu 24 - Nhận xét kết quản dự án SXT cấp ĐHQG (phản biện)
 • Mẫu 25 - Phiếu đáng giá, xếp loại kết quả dự án SXT-thử nghiệm cấp ĐHQG (uỷ viên)
 • Mẫu 26 - Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh
 • Mẫu 27 - Phiếu đăng kí kết quản NCKH của đề tài

Tải về tất cả tại đây