[Video] Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQGHN

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN được thành lập ngày 14/2/1997 trên cơ sở sát nhập thư viện của các trường thành viên thuộc ĐHQGHN với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là tổ chức, quản lý và cung cấp tin, tài liệu phục vụ tối đa nhu cầu thông tin - thư viện của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh trong toàn ĐHQGHN.