TTLA: Trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế tại khu công nghiệp và khu chế xuất.

Thứ năm - 20/10/2022 05:08
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Văn Hiệu                 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/01/1984                                                 4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Quyết định số 2919/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Kéo dài thời gian đào tạo đến 31/12/2020: Quyết định số 4961/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Kéo dài thời gian đào tạo đến 31/12/2021: Quyết định số 2380/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Buộc thôi học và trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác: Quyết định số 81/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Tên đề tài luận án: Trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế tại khu công nghiệp và khu chế xuất.
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội                                    9. Mã số: 9760101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Bùi Thị Xuân Mai,
2) TS. Mai Thị Kim Thanh.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Tổng quan các công trình nghiên cứu trước đó để có được nguồn thông tin tham khảo về lý luận và thực tiễn tương đối đầy đủ và có giá trị cho nghiên cứu về tình hình di cư, lao động di cư, lao động nữ di cư, hòa nhập xã hội của lao động nữ di cư, trợ giúp lao động nữ di cư tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế.
- Trình bày cơ sở lý luận: hệ thống khái niệm, lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và khái quát địa bàn nghiên cứu.
- Phân tích thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế và hoạt động trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động trợ giúp tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế của lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi.
- Đề xuất và thực nghiệm mô hình trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế từ góc độ công tác xã hội. Từ kết quả thực nghiệm mô hình trợ giúp công tác xã hội, luận án chỉ ra vai trò, tầm quan trọng của công tác xã hội trong tiến trình trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế và tính cấp thiết phải có hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy hơn nữa các chức năng của công tác xã hội nói chung và trợ giúp lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế nói riêng.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có khả năng ứng dụng mô hình trợ giúp công tác xã hội đối với lao động nữ di cư có con nhỏ dưới 6 tuổi tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế tại các khu công nghiệp và khu chế xuất.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trợ giúp tâm lý xã hội và tiếp cận việc làm bền vững đối với lao động di cư nói chung, lao động nữ di cư có trẻ em đi cùng nói riêng sau ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
  1. Vu Van Hieu (2021), “Access to children education in migrant workers in industrial zones, export processing zones in Ho Chi Minh city”, International Journal of Advanced Research, ISSN 2320-5407. Int. J. Adv. Res. 9(12), pp.471-477.
  2. Vu Van Hieu (2021), “Current access to health care services among children in migrant women’s families in industrial parks and export processing zones in Ho Chi Minh City”, American Research Journal of Humanities & Social Science, ISSN 2378-702X. Volume-04, Issue-12, pp.114-120
                                             
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: Vu Van Hieu                        2. Sex: Male
3. Date of birth: Jannuary 01th 1984                    4. Place of birth: Hai Duong         
5. Admission decision number: 4618/QĐ-XHNV      Dated: December 29th 2016 by the Head of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.
6. Changes in academic process:
- The change of the title of doctoral thesis of the doctoral candidate in accordance with Decision No. 2919/QD-XHNV, in December 23, 2021 issued by the Head of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.
- During the time of long education to 31/12/2020: Decision No. 4961/QD-XHNV, in December 31, 2019 issued by the Head of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.
- During the time of long education to 31/12/2020: Decision No. 2380/QD-XHNV-ĐT, in November 27, 2020 issued by the Head of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.
- Forced to drop out of school and return the PhD student to the workplace: Decision No. 81/QD-XHNV-ĐT, in January 12, 2022 issued by the Head of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.
7. Official thesis title: Support female migrant workers with children under 6 years old to access education and health services in industrial parks and export processing zones.
8. Major: Social work                                                        9. Code: 9760101.01
10. Doctoral supervisor:          1) Assoc.Prof. Bui Thi Xuan Mai,
                                                2) Prof. Mai Thi Kim Thanh.
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Review of previous studies to get a relatively comprehensive and refined source of reference on theory and practice for research on migration, migrant workers, female migrant workers, social integration of female migrant workers, and the support for female migrant workers in accessing services of education and health care.
- Presenting theoretical basis: system of concepts, theories, research methods and overview of the research area.
- Analysis of the current situation of accessing education and health services and assisting female migrant workers with children under 6 years old to access education and health services.
- Analysis of factors affecting the process of accessing education and health services of female migrant workers with children under 6 years old.
- Propose and experiment with a model to support female migrant workers with children under 6 years old to access education and health services from the perspective of social work. From the experimental results of the social work support model, the thesis points out the role and importance of social work in the process of assisting female migrant workers with children under 6 years old to access education and health services, and the urgent need for a legal framework to further promote the functions of social work in general and to assist female migrant workers with children under 6 years of age to access educational and medical services in particular.
12. Practical applicability: The model of social work support for female migrant workers with children under 6 years old can be used to access education and health services in industrial parks and export processing zones.
13. Further research directions: Support to psychosocial and access to decent work for migrant workers in general, female migrant workers with children in particular, after the impact of natural disasters, epidemics.
14. Thesis-related publication:
  1. Vu Van Hieu (2021), “Access to children education in migrant workers in industrial zones, export processing zones in Ho Chi Minh city”, International Journal of Advanced Research, ISSN 2320-5407. Int. J. Adv. Res. 9(12), pp.471-477.
  2. Vu Van Hieu (2021), “Current access to health care services among children in migrant women’s families in industrial parks and export processing zones in Ho Chi Minh City”, American Research Journal of Humanities & Social Science, ISSN 2378-702X. Volume-04, Issue-12, pp.114-120

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây