TTLA: Vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Chủ nhật - 09/12/2018 22:13

Tên tác giả: Trần Thị Mai

Tên luận án: Vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Ngành khoa học của luận án:  Chính trị học

Chuyên ngành: Chính trị học                                    Mã số: 62 31 02 01

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Mục đích nghiên cứu của luận án:

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền; thực trạng thực hiện vai trò của Quốc hội Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, luận án đề xuất những quan điểm, phương hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

- Đối tượng nghiên cứu của luận án:

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Luận án tập trung nghiên cứu vai trò của Quốc hội Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp luận chính trị học, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê..v.v…để triển khai các nhiệm vụ luận án đặt ra.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Luận án làm rõ những đặc điểm, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Luận án làm rõ những nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

- Luận án nghiên cứu, phân tích chỉ rõ một cách hệ thống những nội dung về vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Trên cơ sở phân tích thực trạng về vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, luận án đã đưa ra những giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

3.2. Kết luận

 Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân ngày càng được khẳng định. Trong những năm qua, vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu ấn tượng, tạo tiền đề quan trọng cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đi đến thành công. Có thể thấy, vai trò của Quốc hội trong thực hiện chủ thể quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, vai trò của Quốc hội trong xây dựng hệ thống pháp luật theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, vai trò của Quốc hội trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, vai trò của Quốc hội trong giám sát tối cao, trong hoạt động đối ngoại theo yêu cầu nhà nước pháp quyền đã ngày càng khẳng định trên thực tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đạt được, vẫn tồn tại những hạn chế trong hoạt động của Quốc hội ảnh hưởng đến vai trò của Quốc hội như: Năng lực làm luật của Quốc hội còn hạn chế, luật chưa đủ để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, còn chồng chéo, mâu thuẫn và tính khả thi chưa cao; vai trò của Quốc hội trong việc thống nhất, phân công các cơ quan nhà nước trong thực thi các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp còn chưa được thể hiện rõ, đôi khi còn mâu thuẫn, chưa phân định rạch ròi trên thực tế; vai trò của Quốc hội trong việc kiểm soát quyền lực trong thực thi quyền lực nhà nước cũng có những mặt chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là hoạt động giám sát của Quốc hội tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Quốc hội trong hoạt động đối ngoại đã dần thể hiện được năng lực của mình, góp phần vào việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, so với yêu cầu của quá trình xây dựng NNPQ XHCN thì hoạt động này vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Trước thực trạng trên cần phải cần quán triệt những quan điểm, đề ra phương hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.    

SUMMARY OF DOCTOR THESIS

Author's name: Tran Thi Mai

Name of the thesis: The role of the National Assembly in the process of building a socialist rule-of-law state in Vietnam today.

The science of thesis: Politics

Major: Politics                                                           Code: 62 31 02 01

Name of post graduate training Section: University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University.

        1. Objectives and objects of the thesis

        - Purpose of research:

         On the basis of clarifying the theoretical issues on the role of the National Assembly in building the rule of law;  the practice of the National Assembly in the process of building a socialist rule-of-law State, the thesis proposes the views, directions and solutions to promote the role of the National Assembly during the construction process to build a socialist state of socialism in Vietnam today.

      - Subjects of study of thesis:

       The research object of the thesis is: The thesis focuses on the role of the National Assembly of Vietnam in the construction of the socialist state of socialist current.

      2. The research methods used

         Based on the methodology of Marxism-Leninism, the political methodology, the thesis uses a combination of research methods such as historical method, logical method, comparative method, differential method, statistical methods, etc. to carry out the tasks of the thesis.

    3. Major results and conclusions

    3.1. The major results

- The thesis clarifies the characteristics and characteristics of the law-governed State, the Socialist rule-of-law State in Vietnam.

- The thesis clarifies the contents of building a socialist rule-of-law state in Vietnam

- The thesis examines and analyzes in a systematic manner the contents of the role of the National Assembly in the process of building a socialist rule-of-law State in Vietnam.

- Based on the analysis of the actual practice of the role of the National Assembly in the process of building the socialist law-governed State in Vietnam, the thesis has made feasible solutions to promote the role of the National Assembly in the process of building a socialist law-governed State in Vietnam at present.

   3.2. Conclusions

          The establishment of a socialist law-governed State in Vietnam is a key task of the whole political system, in which the role of the National Assembly, the highest representative body of the people, is increasingly confirmed. Over the years, the role of the National Assembly in the process of building a socialist law-governed State has achieved impressive results, creating an important premise for the construction of a socialist law-governed State in Vietnam to succeed. It can be seen that the role of the National Assembly in the exercise of state power belongs to the people, the role of the National Assembly in the development of the legal system required by the law building in Vietnam, the role of the National Assembly in deciding important issues of the country, the role of the National Assembly in supreme supervision, in foreign affairs as required by the rule of law has increasingly asserted in practice. However, besides the successes achieved, limitations exist in the functioning of Congress that affect the role of Congress:

         The Law making ability  of the National Assembly is still limited, the law is not enough to regulate relations in society, overlapping, conflict and feasibility is not high; The role of the National Assembly in the unification and assignment of state agencies in the exercise of the legislative, executive and judicial powers has not yet been clearly demonstrated, sometimes contradictory and not clearly delineated. ; The role of the National Assembly in controlling power in the exercise of state power has also been ineffective, especially the monitoring of the National Assembly has made progress but has not fully met. The requirements of the process of building a socialist rule-of-law state in Vietnam today. Congress in the foreign affairs has gradually demonstrated its capacity, contributing to the promotion of the image of the country and people of Vietnam to international friends. However, compared with the requirements of the process of building socialist agro-tourism, this activity still has certain limitations. In view of the above situation, it is necessary to thoroughly understand the points of view and propose directions and solutions to promote the role of the National Assembly in the process of building a socialist law-governed State in Vietnam in the present period.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây