TTLV: Tổ chức quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND cấp phường - qua thực tế tại phường Chánh Mỹ - Thành phố Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương

Thứ năm - 16/06/2022 23:38
1.  Họ và tên học viên : PHAN THỊ LAN VÂN
2.  Giới tính : Nữ
3.  Ngày sinh : 21/11/1983
4.  Nơi sinh : Chánh Mỹ - Thủ Dầu Một - Bình Dương
5.  Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01  tháng 06 năm  2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018.
6.  Các thay đổi trong quá trình đào tạo : Không
7.  Tên đề tài luận văn : Tổ chức quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND cấp phường - qua thực tế tại phường Chánh Mỹ - Thành phố Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.
8.  Chuyên ngành : Quản trị văn phòng;              Mã số : 8340406-01
9.  Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS. Cam Anh Tuấn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn :
Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau :
Chương 1. Cơ sở lý luận của công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính  của UBND cấp phường
Trong chương này, tác giả tập trung trình bày những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về tổ chức quản lý hồ sơ tài liệu như : Khái quát chung về quản lý hồ sơ; Công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND cấp phường; Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của ủy ban nhân dân cấp phường.
Chương 2. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND cấp phường qua thực tế tại phường Chánh Mỹ - Thành phố Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương
Ở chương này, tác giả trình bày các nội dung cơ bản như sau : Một là, Khái quát chung về phường Chánh Mỹ; Hai là, Thực trạng công tác quản lý hồ sơ tài tài chính của UBND phường Chánh Mỹ; Ba là, Đánh giá chung về công tác quản lý hồ sơ tài chính của UBND phường Chánh Mỹ.
Chương 3. Giải pháp nâng cao công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND cấp phường
Từ thực trạng công tác quản lý hồ sơ, tài liệu tài chính, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ, tài liệu tài chính tại UBND cấp phường, bao gồm : Một là, Yêu cầu, định hướng và mục tiêu nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND cấp phường tại UBND phường Chánh Mỹ. Hai là, Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND cấp phường tại UBND phường Chánh Mỹ.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn :
           Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong việc giúp cho công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND phường Chánh Mỹ - Thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương để công tác lập hồ sơ công việc tại cơ quan đi vào nề nếp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện cho việc lưu trữ, tra cứu thông tin, tài liệu được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từng bước phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong cơ quan.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo :
          Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc qua việc tổ chức hoạt động liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện công việc của công tác quản lý hồ sơ tài liệu tài chính của UBND cấp phường.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
 
INFORMATION ON MASTER THESIS
1. Full name : PHAN THI LAN VAN
2. Sex : Female
3. Date of birth : 21 November 1983
4. Place of birth : Chanh My - Thu Dau Mot - Binh Duong.
5. Admission decision number: 1543/QD-XHNV dated: 01 June 2018 of University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi about the recognition of candidates who have passed the first batch of master training in 2018.
6. Changes during education : None
7. Title of master thesis : “Organize and manage financial documents of the People's Committee of wards - through practice in Chanh My ward - Thu Dau Mot city - Binh Duong province”
8. Major : Office Management          Code : 18035093
9. Supervisor : Master Cam Anh Tuan
10. Summary of the findings of the thesis
The thesis is divided into 3 chapters as follows:
Chapter 1.Theoretical foundations of financial document management of the ward-level People's Committee
In this chapter, the author focuses on presenting basic theoretical and legal issues about the organization of document management such as: General overview of records management; The management of financial documents of the People's Committee of the ward; Factors affecting the management of financial records and documents of the ward-level People's Committee.
Chapter 2.Status of document management Finance of ward-level People's Committee through practice in Chanh My ward - Thu Dau Mot city - Binh Duong province
In this chapter, the author presents the following basic contents: Firstly, General overview of Chanh My ward; Second, the actual situation of managing financial records of the People's Committee of Chanh My ward; Third, general assessment of the management of financial records by the People's Committee of Chanh My ward.
Chapter 3.Solutions to improve the management of financial documents of the ward-level People's Committee
From the status of the management of financial records and documents, the author proposes a number of solutions to improve the quality of the management of financial records and documents at the ward-level People's Committee, including: Firstly, Requirements, orientations and objectives to improve the quality of financial document management of the ward-level People's Committee at the People's Committee of Chanh My ward. Second, Solutions to improve the quality of financial document management of the ward-level People's Committee at the People's Committee of Chanh My ward.
11. Practical applicability:
The research results are applied in helping the management of financial documents and records of the People's Committee of Chanh My Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong Province so that the work of documenting the work at the agency goes into practice. in order to improve work efficiency, create favorable conditions for storing and looking up information and documents, quickly, step by step promoting the value of archival documents in the agency.
12. Further research directions:
Continue to study measures to improve work efficiency through organizing activities related to the evaluation of work performance of the management of financial records and documents of the ward-level People's Committee.
13. Published works related to the thesis: no

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây