TTLV: Đánh giá tác động của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh Ninh Bình.

Thứ năm - 25/05/2023 04:08
1. Họ và tên học viên: Đàm Thị Thanh               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06/11/1981
4. Nơi sinh: Xã Ninh Tiến, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV, ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn:
Đánh giá tác động của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại tỉnh Ninh Bình.
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ;  Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Đào Thanh Trường
Cơ quan công tác: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn có ba chương. Chương 1 của luận văn đã nêu ra được những cơ sở lý luận gồm các hệ khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Giới thiệu về tổ chức ISO, khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9000, các nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chương 1 cũng nêu lên được vai trò của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính và các yếu tố tác động đến việc áp dụng này cũng như tiêu chí để đánh giá thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Chương 2 đã khái quát được tổng quan về tỉnh Ninh Bình và dựa theo các tiêu chí của chương 1 để đánh giá thực trạng việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua nghiên cứu văn bản từ trung ương đến địa phương, nghiên cứu thực trạng việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN tại địa phương qua các báo cáo kiểm tra thực tế hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ. Đánh giá thực trạng việc dựa trên tiêu chí trong quản lý chất lượng, trên cơ sở số lượng công việc mà các CQHCNN đã áp dụng quy trình vào thực hiện và chất lượng TTHC cung cấp qua chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình (Par Index) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI).
Chương 2 đã chỉ ra được những tác động hiệu quả, những tác động hạn chế và nguyên nhân của tác động hạn chế làm cơ sở  cho việc đề ra những kiến nghị nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các CQHCNN tỉnh Ninh Bình tại chương 3.
Chương 3, luận văn đưa ra hai nhóm giải pháp đó là  giải pháp về hiệu quả quản lý chất lượng trong hoạt động hành chính công gồm triển khai nhanh tiến độ áp dụng TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương - TCVN ISO 18091:2020; thúc đẩy, duy trì tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyển đổi mô hình quản lý ISO giấy sang ISO điện tử; thúc đẩy nhanh tiến độ áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9004 - Quản lý chất lượng – hướng dẫn để tổ chức đạt được thành công bền vững và dần hướng đến mô hình hoàn hảo. Nhóm giải pháp thứ hai đó là giải pháp về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp chính quyền đối với các nguồn lực cần thiết cho hoạt động hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng như các yếu tổ nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, đạo tạo, tuyên truyền, giám sát thực hiện. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn nghiên cứu dựa trên đánh giá thực tiễn việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình. Do vậy, UBND tỉnh Ninh Bình hoàn toàn có thể ứng dụng những nghiên cứu của luận văn này bằng cách thực hiện đồng bộ những giải pháp trong luận văn sẽ giúp nâng cao hiệu quả việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính của tỉnh.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Luận văn chưa có điều kiện đánh giá toàn bộ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan cơ quan, hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã tại tỉnh Ninh Bình. Do vậy, những hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ nghiên cứu sâu, rộng hơn về vấn đề này.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


        1. Full name : DAM THI THANH                                2. Sex: Female
        3. Date of birth: November 6th,1981                           
        4. Place of  birth: Ninh Tien commune, Hoa Lu district, Ninh Binh province
         5. Admission decision number: 1811/2021/QD-XHNV, September 8th, 2021 by the Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities.
        6. Changes in academic process: No.
         7. Official thesis title: Assessing  impacts of applying the quality management system according to the TCVN ISO 9001:2015 national standard  to improve effective performances of agencies under the state administrative system in Ninh Binh province
        8. Major: Science and Technology Management;               9. Code: 8340412.01
        10. Supervisors: Associate Professor, Doctor. Đao Thanh Truong
        Working agency: VNU University of Social Sciences and Humanities.
        11. Summary of the results of the thesis:
         The thesis has three chapters. Chapter 1 of the thesis has outlined the theoretical bases including conceptual systems about the research problems such as introducing the ISO organization, an overview of the ISO 9000 series of standards, the contents of the ISO 9001:2015 standard. Chapter 1 also pointed out the roles of the application of the quality management system in administrative agencies and the factors affecting this application as well as evaluating criterias for the actual application of the quality management system in state administrative agencies.
          Chapter 2 gave an overview of Ninh Binh province and based on the criteria of chapter 1 to assess the actual situations of applying the quality management system according to TCVN ISO 9001:2015 to state administrative agencies in the province.  Studying in real documents of the local about applying the quality management system according to TCVN ISO 9001:2015 at local state administrative agencies through annual actual inspection reports of the Department of Science and Technology and the numbers of processing applied to the settlement to solve public administrative procedures which based on the administrative reform index of Ninh Binh province (Par Index) and the Provincial Governance and Public Administration Performance Index in Vietnam (PAPI).
         Chapter 2 has pointed out the effective impacts, the limited impacts and the causes of the limited impacts. basing on the research results to recommend solutions to improve the effectiveness for the application of the quality management system according to ISO standards. 9001:2015 at state administrative agencies of Ninh Binh province in chapter 3.
         Chapter 3, the thesis proposed two groups of solutions to enhance for effective quality management in public administration activities which include implementing of the application of TCVN ISO 9001: 2015 according to the guidance on the application of TCVN ISO 9001 in local government - TCVN ISO 18091:2020; promoting and maintaining the progress of information technology application in converting paper ISO management model to electronic ISO; accelerating the application of ISO 9004 Standard - Quality management - a guide for organizations to achieve sustainable success and gradually move towards the perfect model.
         The second group of solutions are the necessary resources for effective operation in quality management such as human resources, financial infrastructure, training, propaganda, and implementing supervision.
         12. Practical applicability, if any:
          The thesis is based on the practical assessment of the application and maintenance of the quality management system according to the standard TCVN ISO 9001:2015 at the state administrative agencies of Ninh Binh province. Therefore, Ninh Binh Provincial People's Committee can completely apply the research of this thesis by synchronously implementing solutions in the thesis that will help improve the effectiveness of the application and maintenance of the quality management system according to the standard TCVN ISO 9001:2015 in the administrative agencies of the province.
         13. Further research directions:
          The scope of this thesis's research is limited to provincial administrative agencies without studying at communes in Ninh Binh province. Therefore, research directions will study more deeply and broadly on this issue in the furture.
         14. Thesis-related publications: No

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây