TTLV: Giải pháp chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ trong công tác lưu trữ dữ liệu của cán bộ tại trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN)

Thứ ba - 27/06/2023 23:32
1. Họ và tên học viên: PHẠM MINH HUYỀN                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 04/01/1995
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ trong công tác lưu trữ dữ liệu của cán bộ tại trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN)
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Ngọc Thạch, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐHQGHN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Từ phân tích cơ sở lý luận về đổi mới công nghệ, các chính sách của Nhà nước về công tác thư viện trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và có ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống, tác giả có cái nhìn sâu sắc hơn về công tác lưu trữ dữ liệu của cán bộ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. Từ phân tích thực trạng các chính sách các chính sách của ĐHQGHN như quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thư viện và Tri thức số, bên cạnh đó là nội quy thư viện, quy định thời gian mở cửa phục vụ tại các phòng Dịch vụ Tri thức, tác giả nhận thấy công tác tổ chức và hoạt động của Phòng Tư liệu Khoa tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn còn nhiều hạn chế về quản lý tài liệu, quy trình cho mượn và trả tài liệu phục vụ người sử dụng, quy trình nhập tài liệu vẫn còn thủ công là ghi sổ tay, đồng thời có nhập tài liệu vào file excel, tuy nhiên thông tin cập nhật tài liệu gửi đến sinh viên, học viên, giảng viên không được kịp thời. Bên cạnh đó là các hạn chế còn tồn tại về năng lực chuyên môn của cán bộ không phù hợp, năng lực công nghệ của cán bộ chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ. Đặc biệt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chưa có chính sách trong công tác lưu trữ dữ liệu đối với các Phòng Tư liệu Khoa nên lãnh đạo các Khoa và đội ngũ nhân viên chưa thực sự quan tâm, quản lý tài liệu theo quy trình chặt chẽ hơn.
Tác giả đã đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy chính sách đổi mới công nghệ trong công tác lưu trữ dữ liệu của cán bộ tại Phòng Tư liệu Khoa như sau: Đầu tư kinh phí cho hoạt động đổi mới công nghệ; Kiện toàn hệ thống Phòng Tư liệu Khoa theo hướng hiện đại và thân thiện như cần có các chính sách quy định về tổ chức và hoạt động, chính sách về khen thưởng để tạo động lực cho nhân viên, đầu tư nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin; Tạo môi trường mở, liên kết giữa các đơn vị và mở rộng hợp tác quốc tế; Chính sách sở hữu trí tuệ trong hoạt động thư viện. Với những kết quả trên, đề tài luận văn đã thể hiện được ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
      Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN có những chính sách quy định về tổ chức và hoạt động Phòng Tư liệu Khoa, chính sách đầu tư phân bổ kinh phí cho công tác lưu trữ dữ liệu, chính sách khen thưởng cụ thể đối với cán bộ văn phòng tại các Khoa, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, chính sách về tuyển dụng cán bộ đúng chuyên môn và công tác tuyển dụng được triển khai minh bạch. Nhà trường đầu tư kinh phí để đổi mới công nghệ như có phần mềm quản lý lưu trữ tài liệu được sử dụng ở tất cả các Khoa đảm bảo tương thích – đồng bộ - thống nhất.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chính sách đổi mới công nghệ trong công tác lưu trữ dữ liệu của cán bộ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: PHAM MINH HUYEN               2. Sex: Female
3. Date of birth: 04/01/1995                               4. Place of birth: Nam Dinh Province
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV dated 19/11/2020 University of Social Sciences and Humanities, National University Hanoi.
6. Changes in academic process: None
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Policy solutions to promote technological innovation in data storage of university staff (Case study of University of Social Sciences and Humanities, National University Hanoi)
8. Major: Science and technology management
9. Code: 8340412.01
10. Supervisors: Ph.D. Trịnh Ngọc Thạch, Lecturer at University of Social Sciences and Humanities, National University Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis:
From the analysis of the theoretical basis of technological innovation, the State's policies on library work in the context of digital transformation are taking place strongly and affecting all areas of life, the author has a deeper insight into the data storage work of staff at the University of Social Sciences and Humanities, National University Hanoi. From analyzing the current situation of National University Hanoi’s policies such as regulations on organization and operation of the Center for Library and Digital Knowledge, in addition, there are library rules, stipulating the opening hours for knowledge services rooms, the author realizes that the organization and operation of the Faculty Documentation Department at the University of Social Sciences and Humanities still have many limitations in terms of document management, the process of lending and returning document to serve users, the process of importing documents is still manual, which is to record in a notebook, and at the same time to import documents into excel files, however, the updated information about documents sent to students, trainees, and lecturers is not timely. In addition, there are limitations in the professional capacity of inappropriate staff, and the technical capacity of the staff has not met the needs of technological innovation. In particular, the University of Social Sciences and Humanities does not have a policy to store data for the Faculty Documentation Department, so the Faculty’s leaders and staff have not really cared about and managed documents according to a strict process.
The author has proposed a number of solutions to promote the policy of technological innovation in data storage of staff at the Faculty Documentation Department as follows: Invest funds for technological innovation activities; Strengthening the system of the Faculty Documentation Department in a modern and friendly manner as required by regulations on organization and operation, reward policy to motivate employees, investment in human resources, application of information technology; Create an open environment, link between units and expand international cooperation; Intellectual property policy in library activities. With the above results, the thesis topic has shown scientific significance and practicality.
12. Practical applicability, if any:
      The University of Social Sciences and Humanities, National University Hanoi has policies regulating the organization and operation of the Faculty Documentation Department, investment policy to allocate funds for data storage, specific reward policy for office staff at the Faculty, human resource training policy, the policy on recruitment of qualified staff and the recruitment is implemented transparently. The school invests funds to innovate technology such as having document storage management software used in all faculties to ensure compatibility - synchronization - consistency.
13. Further research directions, if any: Policy on technological innovation in data storage of staff at National University Hanoi.
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây