TTLV: Khắc phục những rào cản trong việc thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn cấp huyện (Nghiên cứu trường hợp quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)

Thứ năm - 20/10/2022 04:58
1. Họ và tên học viên: LƯƠNG TUẤN DŨNG.         2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/8/1975
4. Nơi sinh: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn lần 1 (gia hạn 06 tháng): 01/2022
-  Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn lần 2 (gia hạn 06 tháng): 06/2022
7. Tên đề tài luận văn: “Khắc phục những rào cản trong việc thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn cấp huyện (Nghiên cứu trường hợp quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)”.
8. Chuyên ngành: Chính sách công;            9.Mã số: 8340402.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Ngọc Thạch, khoa Khoa học quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, luận văn đã tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản có tính chất lý luận để triển khai những nội dung; tìm hiểu những khái niệm cần thiết liên quan đến đề tài như khái niệm về chính sách, chính sách công, thực thi chính sách công, các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách công; chính sách bảo trợ xã hội; các khái niệm về rào cản, khắc phục rào cản trong thực thi chính sách bảo trợ xã hội.
Thứ hai, Luận văn có nhiệm vụ chính là phân tích, đánh giá quá trình thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn một quận trung tâm của thành phố Hà Nội - quận Ba Đình, từ đó nhận diện những rào cản trong thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn quận Ba Đình. Từ những kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tiễn có thể nhận thấy những rào cản cơ bản ảnh hưởng tới hiệu quả của thực thi chính sách, như: một số chính sách bộc lộ hạn chế và tác động âm tính (thiếu đồng bộ, lạc hậu, chưa theo sát thực tiễn); cán bộ làm công tác thực thi chính sách vừa yếu vừa thiếu; nguồn lực tài chính và vật chất còn hạn hẹp, chưa đủ để thực thi có hiêụ quả; công tác tuyên truyền phô biến chính sách còn yếu, người dân thiếu thông tin cần thiết để hiểu biết đầy đủ nội dung và ý nghĩa của chính sách…
Thứ ba, từ việc phân tích thực trạng thực thi chính sách bảo trợ xã hội đến những rào cản trong việc thực thi chính sách, luận văn đã đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những rào cản đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng và các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: kết quả nghiên cứu từ luận văn có thể làm căn cứ để những nhà hoạch định chính sách đề xuất những chính sách hợp lý hơn giúp cho việc thực thi chính sách bảo trợ xã hội ngày một hiệu quả.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: LUONG TUAN DUNG                         2. Sex: Male
3. Date of birth: 16/8/1975
4. Place of birth: Lai Da, Dong Hoi, Dong Anh, Hanoi
5. Admission decision number: 3014/QĐ-XHNV, Dated: 30/7/2019
6. Changes in academic process:
- Extension of thesis defence first time (6 months extension): 01/2022
- Extension of thesis defence second time (6 months extension): 06/2022
7. Official thesis title: Overcoming barriers to the implementation of socical protection policies in district level (Case study: Ba Dinh district, Hanoi city)
8. Major: Public policy                     9. Code: 8340402.01
10. Supervisors: Dr. Trinh Ngoc Thach, Faculty of Management Science, University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, the thesis has focused on researching the basic issues of theoretical nature to deploy the contents; learn the necessary concepts related to the topic such as the concept of policy, public policy, public policy implementation, factors affecting public policy; the implementation of socical protection policies; the concepts of barriers, overcoming barriers in the implementation of the implementation of socical protection policies;
Secondly, the thesis has the main task of analyzing and evaluating the implementation of social protection policies in a central district of Hanoi city - Ba Dinh district, thereby identifying barriers to the implementation of socical protection policies in Ba Dinh district. From the resulting studies, the enforcement survey can obtain constraints affecting the effectiveness of policy enforcement, such as: some policy exposure is limited and the impact is sound (lack of synchronization, Outdated, not following reality); I'm a public works of the medium point of the policy; main and material resources are limited, not enough for effective implementation; policy dissemination work variables and factors, people lack the necessary information to understand the full content and meaning of the polic.
Third, from analyzing the actual situation of implementing social protection policies to barriers in policy implementation, the thesis has proposed some basic solutions to overcome those barriers, contributing to improving the quality of life. effectively implement social protection policies in Ba Dinh district in particular and districts in Hanoi city in general.
12. Practical applicability: Research results from the thesis can serve as a basis for policy makers to come up with more reasonable policies to help implement social protection policies more and more effectively

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây