TTLV: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của các khách sạn Novotel tại Hà Nội

Thứ hai - 03/10/2022 21:38
1. Họ và tên học viên: Ngô Văn Lừng                   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/04/1990
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: " Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của các khách sạn Novotel tại Hà Nội”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa – Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Phenikaa.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài đã tổng quan, hệ thống hóa cơ sở lý luận đã nhận diện, lựa chọn được 7 yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp của khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà và Novotel Suite Hà Nội. Từ đó, đề tài đã xác lập được mô hình nghiên cứu bao gồm 6 tiêu chuẩn và 31 tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến văn hóa doanh nghiệp của 2 Khách sạn trên. Căn cứ vào mô hình nghiên cứu được xác lập, đề tài đã phân tích định tính các yếu tố của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp thông qua dữ liệu thứ cấp. Kết quả phân tích này là cơ sở để đề tài xây dựng ma trận TOWS xác định các thách thức, cơ hội, điểm yếu và điểm mạnh nhằm tạo dựng căn cứ để đưa ra được các khuyến nghị nhằm củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp của khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà và Novotel Suite Hà Nội. Ngoài ra, đề tài đã đánh giá định lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến văn hóa doanh nghiệp của các khách sạn này thông qua dữ liệu sơ cấp từ ý kiến đánh giá của nhân viên đang công tác tại đây. Kết quả đánh giá của nhân viên về các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp được thu thập thông qua phiếu khảo và được xử lý bằng phần mềm SPSS 23.0. Từ đó, đề tài đã phân tích hồi quy và thu được phương trình hồi quy với hệ số Beta đã được chuẩn hóa làm cơ sở đưa ra các khuyến nghị nhằm củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp của 2 Khách sạn trên.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành về du lịch, khách sạn và là cơ sở khoa học mà các khách sạn có thể tham khảo trong quá trình củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Văn hóa doanh nghiệp tới sự gắn bó của nhân viên khách sạn.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:
1. Sử dụng một số ma trận nhằm lựa chọn chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ của khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh: Tạp chí Đại học Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên (đã phản biện, đã chấp nhận đăng).
 
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS
1. Student's first and last name: Ngo Van Lung               2. Gender: Male
3. Date of birth: 06/04/1990
4. Place of birth: Ha Nam
5. Student Recognition Decision No: 2705/QD-XHNV date: 24/12/2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process:  
7. Dissertation topic title: “Research on factors affecting the organizational culture of Novotel Hotels in Ha Noi”.
8. Specialization: Tourism;                                                 9. Code: 8810101.01
10. Scientific instructor: Assoc. Prof. PhD. Tran Thi Minh Hoa – Dean of the Faculty of Economics and Business, Phenikaa University.
11. Summary of the results of the thesis:
The topic has reviewed and systematized the basic theoretical then identified and selected 7 factors affecting the organizational culture of Novotel Hanoi Thai Ha hotel and Novotel Suite Hanoi hotel. The study has established a research model including 6 standards and 31 criterias to evaluate the influence of those factors on the organizational culture of the 2 hotels above. Based on the established research model, the topic has qualitatively analyzed the factors of the external environments and the internal environment factors affecting organizational culture through secondary data. The results of this analysis are the basis for the research to build the TOWS matrix to identify challenges, opportunities, weaknesses and strengths to build the foundation for making recommendations to strengthen and develop organizational culture of Novotel Hanoi Thai Ha Hotel and Novotel Suite Hanoi. In addition, the research has quantitatively evaluated the influence of factors on the organizational culture of these hotels through primary data from the evaluation opinions of employees who are working in these hotels. The results of employees' evaluation of factors affecting corporate culture were collected through questionnaires and processed using SPSS 23.0 software. Since then, the topic has analyzed the regression and obtained the regression equation with the standardized Beta coefficient as the basis for making recommendations to strengthen and develop the organizational culture of these hotels.
12. Practical applicability: As a reference for students and students of tourism and hotel industries and a scientific basis that hotels can refer to in the process of strenghening & developping hotel orgnizational culture.
13. Future research directions: Research on the influence of corporate culture on the attachment of hotel employee.
14. The published works are related to the thesis:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây