TTLV: Nhà Gươl với văn hóa cộng đồng của người Cơ-tu (Nghiên cứu trường hợp nhà gươl Bản Kănđone, huyện Kaleum, tỉnh Xêkong, CHDCND Lào)

Thứ tư - 17/08/2022 03:09
1. Họ và tên học viên: Vongpaseuth SeuyThone  2. Giới tính   Nam        
3. Ngày sinh: 11/ 03 /1978.               4. Nơi sinh:          Tỉnh Savannaket, Lào   
5. Quyết định công nhận học viên số: 2813/QĐ-BGDĐT ngày   13/ 09 / 2019  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:     Không                                    
7. Tên đề tài luận văn: “Nhà Gươl với văn hóa cộng đồng của người Cơ-tu (Nghiên cứu trường hợp nhà gươl Bản Kănđone, huyện Kaleum, tỉnh Xêkong, CHDCND Lào)”.
8. Chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 8310302.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Hồng Hải , Khoa Nhân học, Trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Luận văn là công trình nghiên cứu về Nhà gươl với văn hóa cộng đồng của người Cơ-tu, được đánh giá về các đặc chương văn hóa như văn hóa vật thể và phi vật thể của đôn tộc Cơ-tu tại Bảnkănđone huyện Kaleum tỉnh Xêkong, nước CHDCND Lào.
- Luận văn nghiên về vấn đề văn hóa vậy vì đời sống văn hóa, khái quát tộc người, lịch sử tộc người nói chung là dân tộc Cơ-tu tỉnh Xê kong nói giêng là dân tôc Cơ-tu ở Bản Kănđone Huyện Kaleum tại Lào. Nhà Gươl là vấn đề được tác giả trọng tâm nghiên cứu, nhà gươl của người Cơ-tu là đặc trưng văn hóa đặc sắc gắn kết cộng đồng, đây một vấn đề mới mà tôi sẽ tìm hiểu. 
- Luận văn bước đầu đi tìm những nguyên nhân, nhà gươl là vấn đề chung của đề mìh sẽ được tìm hiểu về vật thể, phi vật thể, đó là kiến trúc nhà Gươl trong đó có các vài trò của nhà Gươl với cộng đồng, Nghệ thuật trang trí và các lễ hội lớn  thì liên quan với đời sống văn hóa, tín gưỡng tôn giáo, đây là trung tâm của niềm tin tâm linh người Cơ-tu cũng là một nhóm dân tộc của dân tộc Lào.
- luận văn đã được nghiên cứu này, tôi hy vọng nó hứu ich và có nhiều thông tin để những người khác nghiên cứu thêm. Nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa dân tộc Cơ-tu ở Lào.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Nội dung luận văn có thể là đóng góp thu thập dữ liệu thực địa, tài liệu tham khảo, quảng bá phục vụ cho công tác xuất bản các thông tin để làm cho giáo dục sinh viên và công chúng trong nước và quốc tế hiểu biết về văn hóa của dân tộc Cơ-tu ở Lào.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Nghiên cứu về công trình văn hóa khiến dân tộc khác trong vùng khía cảnh của người Cơ-tu ở Lào.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:   Không  .
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: Mr. Vongpaseuth SeuyThone     2. Sex: Male
3. Date of birth:  29/04/ 1978                             4. Place of birth:  Savannaket Province, Lao PDR

5. Admission decision number:   2813/QĐ-2813/QĐ-BGDĐT  Date 13 / 09 / 2019 by the rector of the University of Social Science and Humanities, VNU.

6. Changes in academic process:  No
7. Official thesis title: Guol house with the community culture of the Katu(case study of Guol house Kandone village, Kaleum District, Sekong Province, Lao PDR.
8. Major:          Anthropology                                       Code:             8310302.01
9. Supervisors: Associate Professor Dr. Dinh Hong Hai; Faculty of Anthropology, University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis is a research Guol house with the community culture of the Katu evaluated in terms of cultural characteristics as material culture and intangible culture of the Katu at Sekong province in Lao.

- The master thesis on cultural studies, so because of cultural life, cultural generalization and ethnicity overview. In general, the Katu ethnic group in Sekong province, it is Katu ethnic group in Kandone village, Kaleum district in Laos. Guol House (Salaquan) is a topic that the author focuses on researching. Guol house Katu people is a unique cultural feature that connects the community,  This is a new problem that I will learn.

- The thesis initially seeks to find the causes of the Guol house is the general problem of which will learn about objects and non-physical things, It is the Guol house architecture of the Guol house in which there are the roles of Guol house with the community, decorative arts and major festivals related with full of cultural life, religious beliefs, this is the center of spiritual beliefs of Katu people as well as the ethnic group of the Lao people. 
- This thesis has been researched, I hope it is useful and informative for others to study further.
11. Applicability practical, if any:
           The content of the thesis can be a contribution to field data collection, reference materials, promotion for the publication of information to educate students and the publishing work in the country, International understanding of the culture of the Katu ethnic group in Lao.  
12. Further research directions, if any: Research on cultural works and other ethnic architectures in the area from the perspective of the Katu people in Laos.
13. Thesis-related publications:  None

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây