TTLV: Quản lý Nhà nước cấp tỉnh về báo chí - truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay (khảo sát năm 2020 và năm 2021)

Chủ nhật - 20/11/2022 20:47
1. Họ và tên học viên: Mai Xuân Hùng                                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 24/08/1990
4. Nơi sinh: Thanh Hóa.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/ QĐ-XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Quản lý Nhà nước cấp tỉnh về báo chí - truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay (khảo sát năm 2020 và năm 2021)
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí truyền thông;                      Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dững – Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ Thạc sĩ về quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với báo chí - truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, kết quả nghiên cứu của luận văn có một số đóng góp chủ yếu về mặt khoa học như sau:
- Thứ nhất, phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm của báo chí - truyền thông; đưa ra được khái niệm về quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với báo chí - truyền thông; các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với báo chí - truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; góp phần làm sâu sắc hơn cơ sở khoa học của quản lý nhà nước cấp tỉnh về báo chí - truyền thông.
- Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước cấp tỉnh về báo chí - truyền thông, làm rõ những tồn tại, hạn chế của quản lý nhà nước về báo chí - truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; góp phần xây dựng cơ sở thực tiễn tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về báo chí - truyền thông.
- Thứ ba, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cấp tỉnh về báo chí - truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn trong việc triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước cấp tỉnh về báo chí - truyền thông. Ngoài ra, Luận văn là tài liệu tham khảo cho các nhà lãnh đạo và quản lý nhà nước về báo chí - truyền thông ở tỉnh Thanh Hóa (có giá trị cho công tác hoạch định chính sách xây dựng pháp lý, tổ chức thực hiện pháp luật); công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy về quản lý nhà nước đối với báo chí - truyền thông.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

      
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: MAI XUAN HUNG                     2. Sex: Male
3. Date of birth: August, 24th 1990                     4. Place of birth: Thanh Hoa.
5. Admission decision number: 2705/ QĐ-XHNV, Dated Dec, 24th 2020 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: .............................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: State management at the provincial level of Journalism and Communication in Thanh Hoa province currently (survey in 2020 and 2021).
8. Major: Jounalism and Communication Management           .Code: Pilot
9. Supervisors: Associate Professor PhD. Nguyen Van Dung, Professor of Information and Communication Technology
10. Summary of the findings of the thesis:
An intensive study of the Master's degree in provincial State management of the press and media in the province of Thanh Hoa is the result of a study of the thesis that has been made as follows:
 - First, explicit analysis of the concept, characteristics of the press; Introducing the concept of state management at the provincial level to the press and media; Factors affecting the state management of the provincial level with regard to the press and media in the province of Thanh Hoa; Contributing to deepening the scientific foundation of the provincial state management of the press and media.
- Second, analysis of the evaluation of the state management at the provincial level on the press and media, clarifying the existence and limitations of state management of press and media in the province of Thanh Hoa; Contributing to building the continued practice of renewing state management over the press and media.
- Third, to propose a number of measures to enhance the effectiveness and effectiveness of the provincial state management of the press and media in the province of Thanh Hoa in the new situation.
11. Practical applicability:
The dissertation provides a basis for the effective implementation and implementation of the provincial State management over the press and media. In addition, dissertations are documents for leaders and State managers of the press and media in Thanh Hoa Province (with value for the legal development policy and legal enforcement organization); work in scientific research and teaching on State management of the press and media.
12. Further research directions: .............................................................................................. ……
13. Thesis-related publications: .............................................................................................. ……
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây