TTLV: Xây dựng quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ dựa trên nền tảng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 (nghiên cứu trường hợp tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng)

Thứ ba - 08/11/2022 03:09
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN ĐỨC QUÝ                      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/05/1993                                                      4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ dựa trên nền tảng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 (nghiên cứu trường hợp tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng).
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Mạnh Dũng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
            Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý chất lượng, luận văn nhận định được những khó khăn, rào cản, vướng mắc trong quá trình quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, tác giả đã tổng hợp, xây dựng bộ quy trình về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, xây dựng được các biểu mẫu, nhận định được các rủi ro và phương án khắc phục dựa trên nền tảng HTQLCL TCVN ISO 9001.
            Luận văn đã xây dựng được hệ thống quy trình và biểu mẫu hoàn chỉnh, theo đúng quy định của các nghị định, thông tư đã được ban hành, bao gồm: 01 quy trình về quản lý nhiệm vụ; 17 biểu mẫu hướng dẫn thực hiện các nội dung của quy trình; nhận diện được 18 rủi ro có thể xảy ra trong công tác quản lý và các hành động khắc phục kèm theo; xây dựng được hệ thống quy định về lưu trữ các tài liệu theo đúng quy định.
            Tác giả cũng đã khảo sát theo hình thức phỏng vấn chuyên gia. Một chuyên gia thuộc cơ quan quản lý chuyên môn ngành, một chuyên gia thuộc đơn vị nghiên cứu trực tiếp áp dụng và một chuyên gia là thủ trưởng, trưởng ban chỉ đạo ISO của Bộ Tư lệnh để làm rõ được những tác động dương tính, tác động âm tính và hiệu quả trong công tác quản lý nhiệm vụ.          
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
            Với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ dựa trên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ đảm bảo chất lượng; thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục; triển khai đồng bộ, thống nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần chuẩn hoá phương pháp làm việc, bảo đảm khoa học, hợp lý, thông suốt, đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ. Khi áp dụng vào thực tiễn sẽ tạo ra một môi trường rất thuận lợi cho các nhà nghiên cứu, giảm bớt được nhân lực thực hiện, cán bộ nghiên cứu sẽ cảm thấy hứng thú hơn đối với công tác nghiên cứu. Trước đây, rào cản lớn khi nghiên cứu là họ phải chuẩn bị một khối lượng hồ sơ lớn và hầu hết là phải mày mò, đi xin hoặc cóp nhặt ở đâu đó. Nhưng bây giờ, khi đã được xây dựng chuẩn, họ chỉ cần theo đúng mẫu biểu và thực hiện đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian còn lại họ hoàn toàn tập trung vào công tác nghiên cứu.
            Kết quả luận văn thể hiện được ý nghĩa khoa học và khả năng áp dụng thực tiễn rất cao trong công tác quản lý các nhiệm vụ, đề tài, đề án, dự án trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; Là một trong 8 lĩnh vực chính được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Ban Chỉ đạo ISO xác định cần phải hệ thống hóa thành những quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001, quy trình Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá là rất quan trọng trong quá trình đưa công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực y tế, kỹ thuật, hậu cần, tham mưu quân sự vào nền nếp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: NGUYEN DUC QUY                                  2. Sex:            Male
3. Date of birth: 28/05/1993                                               4. Place of birth: Phu Tho  
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV, signed on 24th December 2020, by the Headmaster of VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities
6. Changes in academic process:   (List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Building scientific and technological task management process based on the quality management system according to ISO 9001 standards of Vietnam (case study at President Ho Chi Minh Mausoleum Defence Force)
8. Major: Science and Technology Management                       9. Code: 8340412.01
10. Supervisors:  Associate Professor., Dr. Nguyen Manh Dung, Hanoi University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis: ............................................................................
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
Based on the theory of quality management, the thesis found the difficulties and barriers in the process of scientific and technological task management at President Ho Chi Minh Mausoleum Defence Force. As the consequence, the author not only collected and built the set of procedures to manage the scientific and technological task at President Ho Chi Minh Mausoleum Defence Force including the form and risk identification, but also suggested some conclusive solutions based on HTQLCL TCVN ISO 9001.
According to the provisions of the issued decrees and circulars, the thesis built a process system and complete forms, including 01 process of task management; 17 forms guiding the implementation of the contents of the process. Besides, the thesis also identified 18 possible risks in management and accompanying corrective actions as well as established a system of regulations on archiving documents in accordance with regulations.
The author also surveyed in the form of expert interviews, consist of 01 expert from a specialized regulatory agency, 01 expert from a directly applied research unit and 01 expert who is the head of the ISO Steering Committee of the Command to clarify positive effects , negative impact and effectiveness in task management. 
12. Practical applicability, if any: ...........................................................................................
With the goal of performing special political tasks, building a scientific and technological task management process based on a quality management system according to ISO 9001:2015 will ensure quality; implement strictly the procedures; implement synchronously and consistently the functions and tasks of each agency and unit. As a result, it contributes not only to standardize working methods, ensure the scientific, rationality in accordance with the provisions of the law, but also to improve the effectiveness and efficiency of management and command activities to meet requirements in task performance. The application will create a favorable environment for researchers when reducing human resources will make researchers feel more interested in research work. In the past, a big barrier when researching was that they had to prepare a large amount of documents and most of them were not available on hand. But now, once the standard is built, it will be simpler for them to follow the correct form. Therefore, they have more time to completely focus on research.
The result of the thesis indicated the scientific meaning and highly practical applicability in the management of tasks, topics, schemes, projects at President Ho Chi Minh Mausoleum Defence Force. Being one of eight main field, the ISO Steering Committee has determined that it is necessary to systematize the processes according to the quality management system ISO 9001 because the process of managing scientific and technological tasks is considered very important in the process of applying scientific research in the fields of medicine, engineering, logistics, and military advice into order.
13. Further research directions, if any: ..................................................................................
14. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây