TTLA: Chính sách công nghệ thân môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)

Thứ hai - 28/03/2022 21:32
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thu Hiền                    2. Giới  tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/12/1975                                                           4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV ngày 13 tháng  7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
 Kéo dài thời gian học tập từ 14/7/2020 đến 13/7/2021
7. Tên đề tài luận án: Chính sách công nghệ thân môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ                                      9. Mã số: 9340412.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS. TS. Nguyễn Thanh Long
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
Luận án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu: đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách công nghệ thân thiện môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.
Đồng thời Luận án đã hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:
- Chương 1. Tổng quan những công trình khoa học đã công bố liên quan đến chính sách công nghệ thân môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững: đã phân tích các công trình khoa học trong và ngoài nước, nhận xét về các công trình khoa học đã công bố, tìm ra “khoảng trống” trong các công trình này, đề ra các nhiệm vụ nghiên cứu của luận án về lý thuyết và thực tiễn;
- Chương 2. Cơ sở lý luận về chính sách công nghệ thân môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững: đã phân tích các khái niệm có liên quan, phân tích mục tiêu, nội dung, các tiêu chí đánh giá chính sách công nghệ thân thiện môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững;
- Chương 3. Thực trạng chính sách công nghệ thân môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững tại bệnh viện (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai): đã khảo sát chính sách công nghệ thân môi trường theo tiêu chí liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới, phân tích những rào cản trong thực thi chính sách công nghệ thân môi trường tại Bệnh viện Bạch Mai;
Chương 4. Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách công nghệ thân thiện môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam: đã phân tích xu hướng sử dụng công nghệ thân thiện môi trường trong các bệnh viện và phát triển mô hình bệnh viện xanh trên thế giới, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách công nghệ thân môi trường để xây dựng bệnh viện xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam, bao gồm mở rộng nguồn kinh phí đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị, phát triển đội ngũ nhân lực quản lý, phát triển hoạt động R&D về công nghệ thân môi trường thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Thực hiện giải pháp chính sách công nghệ nhằm thúc đẩy hình thành mô hình bệnh viện xanh, giảm tiêu thụ năng lượng và tài nguyên nước, giảm phát thải CO2 và các khí có hại khác trong quá trình khám chữa bệnh ra môi trường, xử lý nước phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh trước khi thải ra môi trường.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng các tiêu chí về khoa học và công nghệ của bệnh viện xanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1.    Phạm Thị Thu Hiền (2020), “Quản lý chất thải y tế: Thực trạng chính sách và phương pháp xử lý chất thải y tế tại Việt Nam”, Kỷ yếu tọa đàm quốc tế “Environment security in Vietnam: From theory to policy and action”, Tháng 10/2020
2.    Phạm Thị Thu Hiền (2020), “Nhận thức của nhân viên y tế đối với công nghệ thân thiện với môi trường (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai)”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, tập 6, số 1b/2020, ISSN: 2345-1172, tr.118-132
3.    Phạm Thị Thu Hiền (2021), “Xây dựng mô hình Bệnh viện Xanh trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam”, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol 31 (1), tr. 14-21.

                                                                            INFORMATION ABOUT DOCTORAL THESIS
1. Full name: Pham Thi Thu Hien
3. Date of birth:10-12-1975                                            2. Sex: Female
4. Place of birth:
5. Admission decision number: 1745/2017/QĐ-XHNV dated 13/7/2017 by rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process: 
Extend study time: from 14/07/2020 to 13/07/2021
7. Official thesis title: Environmentally friendly technology policies in the health sector towards sustainable development (Case study of Bach Mai Hospital)
8. Major: Science and Technology Management                                  9. Code: 9340412.01
10. Supervisors:Prof.Dr. Nguyễn Thanh Long 
11. Summary of the new findings of the thesis: 
The thesis has completed the research objective: proposing orientations and solutions to perfect the policy of environmentally friendly technology in the health sector towards sustainable development in Vietnam.
At the same time, the thesis has completed the following research tasks:
- Chapter 1. Overview of published scientific works related to environment-friendly technology policies in the health sector towards sustainable development: analyzed domestic and foreign scientific results, commented about the published scientific works, found "gaps" in these works, set out the research tasks of the thesis in theory and practice;
- Chapter 2. The theoretical basis of environmentally friendly technology policy in the health sector towards sustainable development: analysis of relevant concepts, objectives, content, evaluation criteria has been analyzed. Environmentally friendly technology policies in the health sector towards sustainable development;
- Chapter 3. The situation of environmentally-friendly technology policies in the health sector towards sustainable development in hospitals (Bach Mai Hospital case study): surveyed environmental-friendly technology policies according to criteria related to science, technology, and innovation, analyzing barriers in implementing environmentally friendly technology policies at Bach Mai Hospital;
- Chapter 4. Orientations and solutions to improve the policy of environmentally friendly technology in the health sector towards sustainable development in Vietnam: analyzed the trend of using environmentally friendly technology in hospitals and developed a model of a green hospital in the world, propose solutions to improve environmental-friendly technology policies to build a green hospital, towards the goal of sustainable development in Vietnam, including expanding economic resources. For example, investment costs, upgrading infrastructure and equipment, developing human management resources, developing R&D activities on environmentally friendly technologies to achieve sustainable development goals.
12. Practical applicability:
Implement technology policy solutions to promote the formation of a green hospital model, reduce energy and water resource consumption, reduce CO2 and other harmful gas emissions in the process of medical examination and treatment into the environment, treat management of water generated during medical assessment and treatment before being discharged into the atmosphere
13. Further research directions:
We are developing scientific and technological criteria for green hospitals suitable to Vietnam's socio-economic conditions.
14. Published works related to the thesis:
1. Pham Thi Thu Hien (2020), "Medical waste management: Current status of medical waste treatment policies and methods in Vietnam", Proceedings of the International seminar "Environment security in Vietnam: From theory to policy and action", October 2020.
2. Pham Thi Thu Hien (2020), “Health workers' perception of environmentally friendly technology (Case study at Bach Mai Hospital), Journal of Humanities and Social Sciences, Journal Science of Vietnam National University, Hanoi, volume 6 (1b), ISSN: 2345-1172, pp. 118-132
3.Pham Thi Thu Hien (2021), “Building a Green Hospital model in implementing sustainable development goals in Vietnam”, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol 31 (1), pp. 14 -21.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây