TTLA: Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các trường đại học tại Việt Nam (nghiên cứu trường hợp tại Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thứ hai - 06/12/2021 02:14
1.  Họ và tên Nghiên cứu sinh: Mai Hoàng Anh                                2. Giới tính: Nam 
3. Ngày sinh: 04/05/1978    4. Nơi sinh: Thanh Hoá
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  3684/2015/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015. 
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài Luận án: Chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các trường đại học tại Việt Nam (nghiên cứu trường hợp tại Đại học Quốc gia Hà Nội). 
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và công nghệ                            9. Mã số: 9340412.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Lê Quân 
11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án: 
a) Về tiếp cận trong nghiên cứu: tác giả tiếp cận chính sách phát triển DNKHCN trong trường đại học dưới góc độ xem xét thực trạng và nội hàm của chính sách phát triển DNKHCN trong trường đại học, không tiếp cận xem xét dưới góc độ quản lý theo quy trình
b) Về lý thuyết: Luận án làm rõ khái niệm về DNKHCN trong trường đại học, cũng như khái niệm về chính sách phát triển DNKHCN trong trường đại học. Xác đinh rõ nội hàm về chính sách phát triển DNKHCN tronng trường đại học, các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển DNKHCN trong trường đại học. Đề xuất được khung nghiên cứu về yếu tố tác động đến chính sách phát triển DNKHCN trong trường đại học tại Việt Nam. 
c) Về thực tiễn: Luận án phân tích được thực trạng các chính sách phát triển DNKHCN tại Đại học Việt Nam và ĐHQGHN. Đồng thời phân tích được tác động của các yếu tố đến chính sách phát triển DNKHCN trong trường đại học tại Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc Gia Hà nội), từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển DNKHCN trong các trường đại học tại Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): 
- Áp dụng các giải pháp và kiến nghị được đề xuất trong luận án trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển DNKHCN trong hai trường Đại học quốc gia tại Việt Nam.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): 
- Xem xét khả năng ứng dụng các giải pháp và kiến nghị được đề xuất trong luận án để hoàn thiện chính sách phát triển DNKHCN trong các đại học ngoài phạm vi hai Đại học quốc gia tại Việt Nam.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến Luận án: 
- Mai Hoàng Anh (2020), “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866-7120, T.XXVIII (746), tr.66-69.
- Mai Hoàng Anh (2020), “Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học công lập tại Việt Nam”, Tạp chí khoa học: Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 2615-9287.
- Lê Quân, Mai Hoàng Anh (2021), “Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học công lập – Nghiên cứu điển hình tại Đại học quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866-7120, T.IX (763), tr.30-33.
- Lê Quân, Mai Hoàng Anh (2021), “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học công lập tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học thương mại (151), ISSN: 1859-3666 , tr.70-79, mã số 151.3GEMg.32.

 INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: Mai Hoàng Anh                                 2. Sex: Male 
3. Date of birth: 04/05/1978                                    4. Place of birth: Thanh Hoa
5. Admission decision number: 3684/2015/QĐ-XHNV dated 31 December 2015 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities. 
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Development policies for science and technology enterprises in universities (A case study of Vietnam National University, Hanoi)
8. Major: Science and Technology Management                              9. Code: 9340412.01
10. Supervisor: Prof. Dr. Le Quan
11. Summary of the new findings of the Thesis 
a) Regarding the approach in research: the thesis adopted a different policy analysis approach, looking at the content rather than policy making and implementing process. 
b) Theoretical: the thesis has proposed the concept of S&T enterprises and systematized policies affecting the development of S&T enterprises in universities. 
c) In practice, the thesis has analyzed the current situation of development policies for S&T enterprise in Vietnamese universities in general and VNU in particular. The thesis also pointed out the limitations of existing policies and proposed new policies to develop S&T enterprises in Vietnamese universities. 
12. Practical applicability, if any: Applying findings and propositions of the thesis in making and implementing S&T enterprises development in universities policies, in particular the two Vietnam National Universities in Hanoi and Hochiminh city. 
13. Further research directions, if any: Application of findings and propositions of the thesis outside the scope of two National universities in Vietnam. 
14. Thesis-related publications: 
- Mai Hoang Anh (2021), “International experiences of formulating policy on developing science and technology enterprises in universities”, Economy and forecast review, ISSN 0866-7120, Vol.28 (746), p.66.
- Mai Hoang Anh (2021), “Developing Science and Technology Enterprises in Public Universities in Vietnam”, VNU Journal of Economics and Business, ISSN 2615-9287.
- Le Quan, Mai Hoang Anh (2021), Factors affecting policies on the development of science and technology enterprises in public universities – The case study of Vietnam National University, Hanoi”, Economy and forecast review, ISSN 0866-7120, Vol.9 (763), pp.30-33.
- Le Quan, Mai Hoang Anh (2021), “Developing Science and Technology Enterprises in Public Universities in Vietnam – Situation and Solution”, Journal of Trade Science, ISSN: 1859-3666, 151, p.70-79, code 151.3GEMg.32.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây