TTLA: Hoạt động khai thác mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX

Thứ năm - 01/07/2021 03:15
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Xuân Thanh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20 tháng 10 năm 1975
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian nghiên cứu sinh từ 13/10/2018 đến 13/10/2020
7. Tên đề tài luận án: Hoạt động khai thác mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới
9. Mã số: 62 22 03 11
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:     1. GS.TS Nguyễn Văn Kim
                                                          2. PGS.TS Nguyễn Mạnh Dũng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Trên cơ sở khai thác các nguồn tài liệu, luận án có một số đóng góp như sau:
- Góp phần nghiên cứu và nhận thức một cách hệ thống, toàn diện về hoạt động khai mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX;
- Góp phần lý giải cơ sở, mục tiêu, hệ quả nhiều mặt với người Hoa và người Pháp khi tiến hành khai mỏ ở Việt Nam, làm sáng tỏ những ảnh hưởng của khai mỏ đối với Việt Nam, Trung Quốc và Pháp;
- Trên cơ sở một số nhận xét, đánh giá về hoạt động khai mỏ của người nước ngoài ở miền Bắc Việt Nam, luận án rút ra một số bài học lịch sử có tính gợi mở về việc quản lý, khai thác tài nguyên mỏ, vấn đề quản lý và sử dụng nhân công nước ngoài, năng lực tiếp nhận tri thức và ứng dụng khoa học kỹ thuật của người Việt Nam; 
- Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tài liệu bổ sung cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử toàn cầu, lịch sử Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Trần Xuân Thanh (2015), “Hoạt động khai mỏ của người Hoa ở vùng thượng du miền Bắc Việt Nam dưới thời Lê - Trịnh (thế kỷ XVII-XVIII)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (181), tr. 63-70, ISSN: 0868-2739.
2. Trần Xuân Thanh (2015), “Hoạt động khai mỏ của người Hoa ở vùng thượng du miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (163) tr. 56-66, ISSN: 0868 3670.
3. Trần Xuân Thanh (2015), “Người Hoa với nghề khai mỏ ở miền Bắc Việt Nam, thời Lê - Trịnh (thế kỷ XVII-XVIII)”, Tạp chí Xưa và Nay (458), tr. 36-40, ISSN: 868-331X.
4. Trần Xuân Thanh (2019), “Tình hình khai mỏ ở miền Trung Việt Nam thế kỷ XIX (qua một số tư liệu lịch sử)”, Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung (57), tr. 67-76, ISSN: 1859-2635.
5. Trần Xuân Thanh (2020), “Hoạt động khai mỏ của người Hoa ở Đàng Ngoài: Một số tác động tới xã hội Đại Việt và Trung Hoa thế kỷ XVII – XIX”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội (450), tr. 37–43, ISSN: 0866-8647.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Tran Xuan Thanh
2. Sex: Male
3. Date of birth: October 20th, 1975
4. Place of birth: Hanoi
5. Admision decision number: 2416/2015/QĐ-XHNV Dated: October 13th, 2015 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU.
6. Changes in academic process:
Renewal: From October 13, 2018 – October 13, 2020.
7. Official thesis title: Foreigner Mining Activities in the North of Vietnam from the late of 17th century to the early of 20th century.
8. Major: World History
9. Code: 62 22 03 11
10. Supervisors: Prof. Nguyen Van Kim, Ph.D; Assoc. Prof. Nguyen Manh Dung, Ph.D.
11. Summary of new findings of the thesis:
On the basis of using sources, the thesis is able to make some contribution: 
- Contributing a systematical and comprehensive research about foreigner mining activities in North Vietnam from the late 17 th to the early 20 th century; 
- Comparing the differences between the mining activities of the Chinese and the French when exploiting in North Vietnam;
- Analyzing and interpreting the consequences of management policies of Vietnamese dynasties on the mining activities of foreign powers and the impacts on Vietnamese society in different historical periods; 
- Providing additional documents for the research and teaching of world history and Vietnamese history.
12.Practical applcability, if any
13. Futher reseach direction, if any:
14. Thesis- related puplications:
1. Tran Xuan Thanh (2015), ‘The Chinese mining activies in Northern Vietnam Upland under Le - Trinh period (17th-18th centuries), Southeast Asian Studies (181), pp. 63-70, ISSN: 0868-2739. 
2. Tran Xuan Thanh (2015), “The Chinese mining activies in Northern Vietnam Upland, Chinese Studies Review (163), pp. 56-66, ISSN: 0868 3670.
3. Tran Xuan Thanh (2015), “Chinese and Mining Activies in Northern Vietnam, Le - Trinh period (17th-18th centuries)”, Journal of Past and Present, Vietnamese Association of Historican Sciencies (458), pp. 36-40, ISSN: 868-331X.
4. Tran Xuan Thanh (2019), “The state of mining activies in the Central of Vietnam in 19th century (according historic documents)”, Central Vietnamese Review of Social Sciences (57), pp. 67- 76, ISSN: 1859-2635.
5. Tran Xuan Thanh (2020), “Chinese Mining Activities in Dang Ngoai Impacting on Dai Viet and Chinese in the 17th and 19th Centuries”, Social Sciences Information Review, Vietnam Academy of Social Sciences (450), ISSN: 0866-8647.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây