TTLA: Quá trình hợp tác ở biển Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội

Thứ năm - 26/11/2020 03:39
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Khanh           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/06/1983                                                    4. Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4618/2016//QĐ-XHNV; ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3124/QĐ-XHNV; ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Về việc điều chỉnh giáo viên hướng dẫn và tên đề tài luận án của NCS Nguyễn Tuấn Khanh.
- Tên đề tài cũ: “Quá trình hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội trong quan hệ quốc tế”
- Tên đề tài mới: “Quá trình hợp tác ở biển Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội”
- Thay đổi cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Trần Nam Tiến thay cho GS. TS. Phạm Quang Minh
7. Tên đề tài luận án: Quá trình hợp tác ở biển Đông hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn chủ nghĩa kiến tạo xã hội
8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                    9. Mã số: 62 31 02 06
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nam Tiến
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Xây dựng hệ thống luận điểm về Hợp tác quốc tế trên nền tảng lý thuyết Chủ nghĩa Kiến tạo xã hội trong nghiên cứu Quan hệ quốc tế bao gồm: Cấu trúc xã hội quốc tế và Bản sắc quốc gia; Chuẩn mực trong Quan hệ quốc tế; Lợi ích quốc gia và Thể chế quốc tế; Quá trình hoạch định chính sách đối ngoại; Giá trị niềm tin trong hợp tác quốc tế; Thể chế hoá trong hợp tác quốc tế
- Khái quát cơ bản các hoạt động hợp tác quốc tế diễn ra ở biển Đông trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI.
- Đánh giá những nhân tố tác động đến quá trình hợp tác quốc tế ở biển Đông, bao gồm những nhân tố bên trong và ngoài khu vực.
- Phân tích, đánh giá một số mô hình hợp tác diễn ra trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI.
- Gợi ý một số khả năng tiến hành hợp tác quốc tế ở biển Đông trong giai đoạn hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể trỏ thành nguồn tham khảo lý luận trong nghiên cứu quan hệ quốc tế nói chung và chủ nghĩa Kiến tạo xã hội nói riêng thông qua việc hình thành một hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự hợp tác ở biển Đông.
- Đóng góp vào nguồn tài liệu tham khảo những chính sách hợp tác, triển khai hoạt động hợp tác ở khu vực biển Đông.
- Đóng góp những gợi ý tham khảo cho quá trình hoạch định, triển khai và đánh giá chính sách của Việt Nam.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chủ nghĩa Kiến tạo xã hội trong nghiên cứu quốc tế; Quan hệ quốc tế ở biển Đông.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Nguyễn Tuấn Khanh (đồng tác giả) (2008), Lịch sử Quan hệ Quốc tế hiện đại (1945-2000), NXB Giáo dục, Đà Nẵng.
- Nguyễn Tuấn Khanh (2011), “Vài nhận thức lý luận về chủ nghĩa khu vực quốc tế”, - Tập san ĐH KHXH NV Tp. HCM (50), tr. 85-91.
- Nguyễn Tuấn Khanh (đồng tác giả) (2014), Hợp tác ở biển Đông từ góc nhìn Quan hệ quốc tế, NXB Văn hoá văn nghệ, Tp. HCM.
- Nguyễn Tuấn Khanh (chủ biên) (2015), Sự hiện diện của các cường quốc ở biển Đông từ góc nhìn Quan hệ Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia, Tp. HCM.
- Nguyễn Tuấn Khanh (2019), “Yếu tố chính trị trong Quan hệ Quốc tế ở Đông Nam Á và tác động đến quan hệ Mỹ - Trung trong vấn đề biển Đông”, Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Số 2(75), tr. 25-31.
- Nguyễn Tuấn Khanh (2020), “Phạm trù hợp tác trong các lý thuyết Quan hệ Quốc tế”, Tạp chí Khoa học Đại học Sài gòn, Số 68, tr. 45-50.
- Nguyễn Tuấn Khanh (2020), “Vietnam-China relation in the context of the COVID-19: Situation and Prospect”, Chapter 7 in Nian Peng (ed) (2020), The reshaping of China – Southeast Asia relations in the Light of the COVID-19 pandemic, Springer, Singapore
 
                                                              INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: NGUYEN TUAN KHANH                   2. Sex: Male
3. Date of birth: 05/06/1983                                         4. Place of  birth: Hochiminh city
5. Admission decision number: 4618/2016//QĐ-XHNV; Dated  28th February 2017 by Rector of University of Social Sciences & Humanities – Vietnam National University of Hanoi
6. Changes in academic process: Decision 3124/QĐ-XHNV; 29th November, 2017 regarding to changing thesis topic and supervisor
- The previous topic: “The cooperation process in South China sea from Social Constructivism perspective in International relations studies”
- The new topic: “The cooperation process in South China Sea during the first two decades of the 21st century from Social Constructivism perspective
- Changing supervisor from Prof. Dr. Pham Quang Minh to Assoc. Prof. Dr. Tran Nam Tien
7. Official thesis title: The cooperation process in South China Sea during the first two decades of the 21st century from Social Constructivism perspective
8. Major: International Relations Studies                                           9. Code: 62 31 02 06
10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Nam Tien
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Building theoretical framework for the concept international cooperation from the base of Social Constructivism in International Relations studies including: Social structure and National identity; Norms in International relations; National interests and International institutions; Foreign policy making process; The values of trust in international cooperation; Institutionalized in international cooperation.
- Generalize of cooperating activities in the region of South China sea in the early 21st century.
- Analyzing and examining elements impacting on cooperation process in South China sea including internal and external actors of the region.
- Analyzing and examining some paradigms of cooperation in the early 21st century in the region.
- Suggesting some possibilities for cooperation in South China sea in contemporary era.
12. Practical applicability:
- The thesis would be a reference source for theoretical studying in international relations studies as well as Social constructivism by delivering a system of theoretical and practical criteria for examining cooperation process in South China sea.
- The thesis would contribute to suggestions for Policy making process in Vietnam related to international cooperation in South China sea.
13. Further research directions: Social Constructivism in International relations studies; International relations in South China sea.
14. Thesis related publications:
- Nguyễn Tuấn Khanh (co-author) (2008),  The contemporary International relations history (1945-2000), Educational Publishing House, Danang, Vietnam.
- Nguyễn Tuấn Khanh (2011), “Some theoritical perspectives of international regionalism”, The University of Social sciences and Humanities of Hochiminh city Journal, Vol. 50, pp. 85-91.
- Nguyễn Tuấn Khanh (co-author) (2014), Cooperation in South China sea from International relations perspective, Hochiminh city Culture-Literature and Arts Publishing House, Hochiminh city, Vietnam.
- Nguyễn Tuấn Khanh (Ed) (2015), The presence of Major powers in South China sea from International relations perspective, VNU-HCM Press, Hochiminh city, Vietnam.
- Nguyễn Tuấn Khanh (2019), “Political factor in international relations in Southeast Asia and its impact on the US-China relations in East Sea issue”, Vietnam Journal for Indian and Asian studies, Vol. 2 (75), pp. 25-31.
- Nguyễn Tuấn Khanh (2020), “The concept of cooperation in international relations theories”, Scientific Journal of Saigon University, Vol. 68, pp. 45-50.
- Nguyễn Tuấn Khanh (2020), “Vietnam-China relation in the context of the COVID-19: Situation and Prospect”, Chapter 7 in Nian Peng (ed) (2020), The reshaping of China – Southeast Asia relations in the Light of the COVID-19 pandemic, Springer, Singapore.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây