TTLA: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà nước và ý nghĩa của nó trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Thứ năm - 23/09/2021 05:32
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hạnh                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/06/1988.                                                   4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/ QĐ- XHNV, ngày 13/07/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà nước và ý nghĩa của nó trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học                              9. Mã số: 62220308
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Văn Thịnh.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Góp phần bổ sung một hướng nghiên cứu mới, phát triển các vấn đề lý luận về bản chất dân chủ, nhà nước dân chủ, bản chất dân chủ của nhà nước, nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.
- Góp phần xác định một cách cụ thể nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước.
- Bước đầu luận giải được ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất của Nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học và một số môn khoa học xã hội khác.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
1. Nguyễn Thị Hạnh (2018), “Vấn đề dân chủ trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Tạp chí khoa học trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.
2. Nguyễn Thị Hạnh (2020), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh  về nguyên tắc tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Công tác Tôn giáo, Hà Nội, (10), tr. 21- 27
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Hanh                                 2. Sex: Female
3. Date of birth: 01 June 1988                                      4. Place of Birth: Nghe An
5. Admission decision number: No.1745/2017/QĐ-XHNV-SĐH, dated: 13th July 2017, by the President of Vietnam National University - Hanoi.
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Ho Chi Minh's thought on the democratic nature of the State and its meaning in the construction of the current Vietnamese socialist rule of law state
8. Major: Science socialism                                                9. Code:  62220308
10. Supervisor: Ass. Prof. Duong Van Thinh
11. Summary of new results of thesis:
- Contributing to supplementing a new research direction, developing theoretical issues on the nature of democracy, the democratic state, the democratic nature of the state, the rule of law state and building the socialist rule of law state in Vietnam.
- Contributing to defining specifically the content of Ho Chi Minh's thought on the democratic nature of the state.
- The first step is to explain the meaning of Ho Chi Minh's thought on the nature of the State in building the socialist rule of law state in Vietnam today.
12. Applicability:
The thesis can be used as a reference for the study, research and teaching of scientific socialism and some other social sciences.
13. Future research: Some basic directions and solutions to continue applying Ho Chi Minh's thought on the democratic nature of the state in building a socialist rule of law state in Vietnam.
14. Researches published in relation to the thesis:
1. Nguyen Thi Hanh (2018), "Democratic issues in building a socialist rule of law state in Vietnam under the influence of the industrial revolution 4.0", Scientific Journal of Hanoi nation University of Education, Hanoi National University of Education Publishing House.
2. Nguyen Thi Hanh (2020), "Applying Ho Chi Minh's thought on the principle of freedom of belief and religion in the state management of religion in Vietnam today", Journal of Religious Affairs, Hanoi (10), pp.21-27.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây