TTLV: Bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay

Thứ năm - 17/06/2021 03:33
1. Họ và tên học viên: MẦU VĂN HẢI 
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/01/1971
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2335/QĐ – XHNV, ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay
8. Chuyên ngành: Chính trị học                          Mã số: 19.035.024
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Đình Bắc
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, đội ngũ chính ủy trong Quân đội nói riêng; dưới góc độ khoa học chính trị, luận văn tập trung làm rõ các vấn đề về lý luận, thực tiễn, xác định nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm; từ đó đề xuất giải pháp bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý học viên ở Học viện Chính trị nghiên cứu, vận dụng trong bồi dưỡng PPTPCT cho học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo và xây dựng Học viện, xây dựng quân đội hiện nay.
Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy môn Công tác đảng, công tác chính trị trong các học viện, nhà trường quân đội. 
12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có).
13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn:
4.1. Mầu Văn Hải (2013), Chủ nhiệm đề tài Chất lượng giáo dục chính trị cho Quân nhân chuyên nghiệp ở Học viện Chính trị hiện nay, thực trạng và giải pháp. Đề tài Khoa học cấp phòng Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.
4.2. Mầu Văn Hải (2021), Chủ nhiệm đề tài Học viện Chính trị - Biên niên sự kiện (2016 - 2021). Đề tài Khoa học cấp cơ sở Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.
4.3. Mầu Văn Hải (2021), Thành viên đề tài Lịch sử Học viện Chính trị (2016 - 2021). Đề tài Khoa học cấp cơ sở, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.
4.4. Mầu Văn Hải (2021), Nâng cao chất lượng bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho học viên đào tạo cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị hiện nay, Tạp chí giáo dục lý luận chính trị quân sự, số 3 (187) tháng 5&6 năm 2021, trang 68.
MASTER THESIS INFORMATION

1. Full name: MAU VAN HAI
2. Gender: Male
3. Date of birth: January 16th, 1971
4. Birthplace: Hanoi
5. Decision of MA student recognition: No. 2335/QĐ – XHNV, dated June 18th, 2019 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the research process: No
7. Thesis title: Fostering working methods and style for regiment- and division-level political commissar training learners at Political Academy - Ministry of National Defense today
8. Specialization: Politics                                Code: 19 035 024
9. Scientific supervisor: Assoc. Prof, Dr. Nguyen Dinh Bac
10. Summary of the thesis results:
Grounded on the theoretical basis of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh thought, documents and resolutions of the Party, and directives and resolutions of the Central Military Commission, Ministry of National Defense, and General Department of Politics on training, fostering cadres in general and political commissars in the Army in particular, under the perspective of political science, the thesis focuses on clarifying theoretical and practical issues, identifying causes and drawing experiences. Then the thesis proposes a number of solutions to foster working methods and style for regiment- and division-level political commissar training learners at Political Academy - Ministry of National Defense today.
11. Practical applicability:
The research results contribute to providing a scientific foundation for the Party committees, key cadres at all levels, functional agencies and learner management units at Political Academy to research and apply in fostering working methods and style for regiment- and division-level political commissar training learners, meeting the requirements of education, training, and Academy and Army building.
The thesis can be used as a reference in researching and teaching the subject of Party and political work in military academies and schools.
12. Further research: (if any)
13. Published works related to the thesis: 
4.1. Mau Van Hai (2013), Head of the scientific project: Current situation and solutions to improve the quality of political education for non-commissioned officers at Political Academy today. Department-level scientific project, Political Academy - Ministry of National Defense.
4.2. Mau Van Hai (2021), Head of the scientific project Event chronicle of Political Academy (2016 - 2021). Grassroots level scientific project, Political Academy - Ministry of National Defense.
4.3. Mau Van Hai (2021), Member of the project History of Political Academy (2016 - 2021). Grassroots level scientific project, Political Academy - Ministry of National Defense.
4.4. Mau Van Hai (2021), Improving the quality of fostering working methods and styles for the tactical- and campaign-level training learners at Political Academy today, Journal of military political theory education, Vol.3 (187) May & June 2021, p. 68.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây