TTLV: Kinh tế báo chí của cơ quan báo chí sau hợp nhất: nghiên cứu trường hợp Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Thứ hai - 23/05/2022 03:25
1. Họ và tên học viên:     NGUYỄN NGỌC VŨ                            2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/4/1972
4. Nơi sinh: Bình Sơn - Quảng Ngãi 
5. Quyết định công nhận học viên cao học số 4417/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021.
7. Tên đề tài luận văn: Kinh tế báo chí của cơ quan báo chí sau hợp nhất: nghiên cứu trường hợp Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;
9. Mã số: 8320101-01-UD.
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn: “Kinh tế báo chí của cơ quan báo chí sau hợp nhất: nghiên cứu trường hợp Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước”, gồm 3 chương: 
- Chương 1.  Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kinh tế báo chí. 
- Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh tế báo chí của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. 
- Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển hoạt động kinh tế báo chí với cơ quan báo chí sau hợp nhất.
*Yêu cầu tự chủ tài chính với các cơ quan báo chí vừa là nhiệm vụ đầy thách thức, cũng vừa là động lực để các cơ quan báo chí đặt ra mục tiêu và phấn đấu thu hút nguồn lực tài chính qua kinh tế báo chí. 
Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước là cơ quan báo chí thứ hai trong cả nước (sau Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh) hợp nhất theo mô hình cơ quan báo chí hội tụ, đa phương tiện. Tỉnh Bình Phước đang ưu tiên nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để cơ quan báo chí của tỉnh sớm xây dựng mô hình Toà soạn hội tụ, thực hiện truyền thông đa phương tiện. Tuy nhiên, định hướng tự chủ kinh phí đối với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cũng đang được đặt ra gấp rút như một thách thức cần vượt qua trong giai đoạn hiện nay. 
Cơ quan báo chí sau hợp nhất sẽ làm kinh tế báo chí như thế nào nhằm đảm bảo tự chủ một phần kinh phí hoạt động? Phương thức kinh tế báo chí nào phù hợp, không phù hợp, có gì khác so với trước khi hợp nhất? Tư duy, quan điểm nhận thức về kinh tế báo chí như thế nào trong giai đoạn tới? Mâu thuẩn nào cần phải giải quyết? Ưu điểm nào cần được khuyến khích nhân rộng?… Đó là những vấn đề luận văn đề cập đến.
Khi nghiên cứu vấn đề này, tác giả dành nhiều thời gian khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh tế báo chí tại Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước; đồng thời thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn sâu, điều tra bằng bảng hỏi với trên 200 người thuộc các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, các doanh nghiệp và chuyên gia am hiểu về kinh tế báo chí. Sau đó vận dụng lý luận, thực tiễn để phân tích, đưa ra đề xuất, kiến nghị phù hợp cho hoạt động kinh tế báo chí của cơ quan báo chí sau hợp nhất, cụ thể là Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Việc nghiên cứu đề tài này phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển trong hoạt động kinh tế báo chí ở Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và những cơ quan báo chí sau hợp nhất.  
Với cách tiếp cận, nghiên cứu khách quan, trách nhiệm dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài nghiên cứu có thể sẽ là tài liệu hữu ích để Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước tham khảo vận dụng, sáng tạo trong cách làm kinh tế báo chí của đơn vị mình. 
Đề tài với sự đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, nhiều nhà báo và giảng viên báo chí trong ngành, có thể sẽ trở thành một phần trong tài liệu tham khảo của sinh viên khoa báo chí của nhà trường trong thời gian tới.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Ngoc Vu                                    2. Gender: Male
3. Date of birth: April 20, 1972                                     4. Place of birth: Quang Ngai
5. Decision on recognition of graduate students number: 4417/2019/QD-XHNV dated November 26, 2019, by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: Extended for 6 months according to Decision No. 2453/QD-XHNV dated November 19, 2021.
7. Official thesis title: Press economy of press agencies after consolidation: a case study of Radio - Television Station and Binh Phuoc Newspaper.
8. Specialization: Journalism.
9. Code: 8320101-01-UD
10. Scientific instructors: Assoc.Prof.Dr. Dinh Van Huong, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis: 
Thesis: "Press economy of the press agency after consolidation: a case study of Radio - Television Station and Binh Phuoc Newspaper", consisting of 3 chapters:
- Chapter 1. Theoretical and practical basis of economic journalism activities.
- Chapter 2. Actual situation of economic and journalistic activities of Radio - Television Station and Binh Phuoc Newspaper.
- Chapter 3: Orientation and solutions to develop economic journalism activities with press agencies after consolidation.
*Required financial autonomy with press agencies is both a challenging task and a motivation for press agencies to set goals and strive to attract financial resources through the press economy. .
Radio - Television Station and Binh Phuoc Newspaper are the second press agencies in the country (after Quang Ninh Media Center) to unite under the model of a converged, multi-media press agency. Binh Phuoc province is prioritizing investment resources, creating conditions for the province's press agency to soon build a model of a converged newsroom and implement multimedia communication. However, the orientation of self-financing for Radio - Television Station and Binh Phuoc Newspaper is also being urgently asked as a challenge to be overcome in the current period.
How will the press agency after the consolidation do the press economy to ensure partial autonomy in operating expenses? Which economic method of journalism is suitable, not suitable, and what is different from before the consolidation? What are the thoughts, views and perceptions about the press economy in the coming period? What conflicts need to be resolved? What advantages should be encouraged to replicate?… Those are the issues the thesis deals with.
When researching this issue, the author spends a lot of time surveying and evaluating the current state of economic journalism activities at Radio-Television Station and Binh Phuoc Newspaper; at the same time, conducted many in-depth interviews and questionnaire surveys with over 200 people from press agencies, state management agencies in charge of the press, businesses and experts knowledgeable in the press economy. Then apply theory and practice to analyze, make suggestions and recommendations suitable for economic and journalistic activities of post-merger press agencies, namely Radio-Television and Binh Phuoc Newspapers.
12. Practical applicability, if any: 
The study of this topic is in line with the requirements and requirements of the development practice in economic journalism activities at Radio - Television Station and Binh Phuoc Newspaper and other post-merger press agencies.
With an approach, objective research, responsibility based on theory and practice, the research topic can be a useful document for Radio - Television Station and Binh Phuoc Newspaper to refer and apply, Be creative in the way of doing business journalism of your unit.
The topic, with the input of many experts, journalists and lecturers in the field of journalism, may become part of the references of the university's journalism students in the near future.
13. Further research directions, if any: none
14. Thesis-related publications: none

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây