TTLV: Nhận diện những bất cập trong quá trình thực thi chính sách Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công lập nghiên cứu trường hợp Bệnh viện K

Thứ tư - 27/04/2022 03:01
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Minh Phượng        
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 03/04/1993                    
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 3953/QĐ-XHNV ngày 14/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Nhận diện những bất cập trong quá trình thực thi chính sách Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công lập nghiên cứu trường hợp Bệnh viện K
8. Chuyên ngành:     Chính sách công                                     Mã số: 8340402.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này dưới giác độ là quá trình thực hiện chính sách BHYT tại các bệnh viện công nói chung và tại bệnh viện K nói riêng, qua đó đã đạt được một số kết quả:
Thứ nhất là, luận văn đã nghiên cứu các vấn đề có tính lý luận liên quan đến nội dung đề tài; trong đó tập trung làm rõ các khái niệm: chính sách, chính sách công, chính sách BHYT, bản chất và sự cần thiết của chính sách BHYT, các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách BHYT.
Thứ hai là, trên cơ sở thực tiễn, luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách BHYT tại các bệnh viện công nói chung và tại bệnh viện K nói riêng. 
Bệnh viện K, là bệnh viện tuyến cuối về điều trị các bệnh ung thư, việc thực hiện chính sách BHYT cũng đặc biệt được quan tâm do chi phí điều trị bình quân đối với các bệnh ung thư rất cao và phần lớn người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, được quỹ BHYT chi trả hầu hết chi phí điều trị.
Thứ ba là, từ việc nhận diện những bất cập trong thực thi chính sách BHYT tại các bệnh viện công lập, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập đó, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả thực thi chính sách BHYT trong tương lai.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn đã đánh giá một cách tương đối toàn diện về hiệu quả thực thi chính sách bảo hiểm y tế, trong đó đặc biệt tập trung vào việc chỉ ra những bất cập trong quá trình thực thi chính sách bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công lập. Qua đó, Luận văn có thể được sử dụng làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục triển khai các nghiên cứu sâu hơn nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công lập nói riêng và ở Việt Nam nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
Thực hiện lặp lại nghiên cứu về hiệu quả thực thi chính sách bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER'S THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Minh Phuong    
2. Sex: female
3. Date of birth: 03/04/1993        
4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 3953/QĐ-XHNV, 14/10/2019.
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Identify inadequacies in the implementation of health insurance policies at public hospitals, case study K Hospital
8. Major: Public Policy                                    Code: 8340402.01
9. Supervisors: Doctor Nguyen Thi Tuyet Nga
10. Summary of the new findings of the thesis:
The thesis has studied this issue in depth from the perspective of the implementation of the health insurance policy at public hospitals in general and at K hospital in particular, thereby achieving a number of results:
Firstly, the thesis has studied theoretical issues related to the subject's content; which focuses on clarifying the concepts: policy, public policy, health insurance policy, nature and necessity of health insurance policy, factors affecting the implementation of health insurance policy.
Secondly, on the basis of practice, the thesis has analyzed and evaluated the actual implementation of the health insurance policy at public hospitals in general and at K hospital in particular.
Hospital K, as the last-line hospital for cancer treatment, is also particularly interested in the implementation of the health insurance policy because the average cost of cancer treatment is very high and most patients have In difficult circumstances, the health insurance fund covers most of the treatment costs.
Thirdly, from the identification of shortcomings in the implementation of health insurance policies in public hospitals, the thesis has proposed some solutions to overcome those inadequacies, towards the goal of improving the actual effectiveness of health insurance. future health insurance policy
11. Practical applicability: 
The thesis has made a relatively comprehensive assessment of the effectiveness of the implementation of health insurance policies, with particular focus on pointing out the inadequacies in the implementation of health insurance policies in hospitals. public institute. Thereby, the thesis can be used as a basis for state management agencies to continue to conduct further studies to improve the efficiency of health insurance policy enforcement in public hospitals in particular and in Vietnam in general.
12. Further research directions:
    Carry out iterative research on the effectiveness of the implementation of health insurance policies in private hospitals.
13. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây