TTLV: Vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội hiện nay

Thứ tư - 20/10/2021 04:28
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 03/9/1995
4. Nơi sinh: huyện Phú Xuyên- Thành phố Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3058/QĐ-XHNV, ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội hiện nay
8. Chuyên ngành: Chính trị học                           Mã số: 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:TS Trần Thị Quang Hoa Trường Đại học xã hội và nhân văn.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, hướng tới mục tiêu 26/26 xã đạt xã chuẩn nông thôn mới, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021 thì đòi hỏi huyện Phú Xuyên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong có yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của cả hệ thống chính trị ở huyện Phú Xuyên trong xây dựng nông thôn mới. Luận văn đã góp phần đánh giá thực trạng thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Xuyên từ năm 2010 đến nay; đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong thời gian tới. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Những nghiên cứu bước đầu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho chuyên ngành Chính trị học ; cho đội ngũ giảng viên, sinh viên và những người người quan tâm đến lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đề tài đưa ra một số giải pháp tham khảo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên cũng như một số địa phương khác về lĩnh vực thực hiện xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh, tình hình mới.
12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn:
- Luận văn Thạc sĩ Quản lý công “Xây dựng nông thôn mới của huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội” của tác giả Trần Thị Hồng Phượng (2017)
- Luận văn Thạc sĩ “Giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai đến năm 2020” của tác giả Nguyễn Thị Hoa (2012

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Student's full name: Nguyen Thi Trang
2. Gender: Female
3. Date of birth: September 3, 1995
4. Place of birth: Phu Xuyen district- Hanoi city
5. Student recognition decision No. 3058/QD-XHNV, dated October 24, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: No
7. Thesis title: The role of the political system in building new countryside in Phu Xuyen district, Hanoi today
8. Major: Politics                                               Code: 60.31.02.01                          
9. Scientific instructor: Dr. Tran Thi Quang Hoa
- University of Social Sciences and Humanities.
10. Summary of the results of the thesis:
On the basis of promoting the achieved results, overcoming the limitations and shortcomings in new rural construction in recent years, towards the goal of 26/26 communes reaching the new rural standard, the district strives to meet the standards new rural areas in 2021 , it is required that Phu Xuyen district needs to implement synchronous solutions, including the requirement to further promote the role of the whole political system in Phu Xuyen district in building new countryside. The thesis has contributed to evaluate the actual situation of implementing new rural construction in Phu Xuyen district from 2010 to present; propose solutions to enhance the role of the political system in new rural construction in the area in the coming time.
11. Practical applicability:
The initial research of the thesis can be used as a reference and research for the major of Politics; for faculty, students and those interested in the field. In addition, the topic provides some reference solutions for the Party Committee, authorities and people of Phu Xuyen district as well as some other localities in the field of implementing new rural construction in the new context and situation. .
12. Follow-up studies: (if any)
13. Published works related to the thesis:
- Master's Thesis in Public Management " Building a new countryside in Soc Son district, Hanoi city ” by Tran Thi Hong Phuong (2017)
- Master thesis "Solutions for the implementation of the new rural construction program in Bat Xat district, Lao Cai province by 2020 " by Nguyen Thi Hoa (2012)

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây