PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Email phucktv@yahoo.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1959.
 • Email: phucktv@yahoo.com.
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                  Năm phong: 2010.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                Năm nhận: 1999.
 • Quá trình đào tạo:

1980: tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1999: nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (văn bằng II).
 • Hướng nghiên cứu chính: Ngữ âm và Phương ngữ tiếng Việt, Ngôn ngữ học dạy tiếng, Đánh giá năng lực tiếng Việt.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tiếng Việt cho người nước ngoài (đồng tác giả), Nxb ĐHTHCN, 1991, tái bản 2007.
 2. Tiếng Việt cho người nước ngoài (chủ biên), Nxb ĐHQGHN, 2004.
 3. Tiếng Việt cho người Hàn I (đồng tác giả), Nxb ĐHNNHQ, 2005.
 4. Tiếng Việt cho người Hàn II (đồng tác giả), Nxb ĐHNNHQ, 2005.
 5. Tiếng Việt cho người Hàn III (đồng tác giả), Nxb ĐHNNHQ, 2006.
 6. Tiếng Việt cho người Hàn IV (đồng tác giả), Nxb ĐHNNHQ, 2006.
 7. Ngữ âm tiếng Việt thực hành, Nxb ĐHNNHQ, 2006.
 8. Quê Việt (Tiếng Việt cho Việt kiều) A (đồng tác giả), Nxb Thế giới, 2007.
 9. Quê Việt (Tiếng Việt cho Việt kiều) B (đồng tác giả), Nxb Thế giới, 2008.
 10. Quê Việt (Tiếng Việt cho Việt kiều) C (đồng tác giả), Nxb Thế giới, 2009.
 11. Tiếng Việt thực hành II (giáo trình đại học), 2015.

Bài báo

 1. “Giọng ngoại lai và những khái niệm liên quan”, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học và Tiếng Việt, 1997.
 2. “Nhịp điệu lời nói tiếng Việt và việc dạy nhịp lời nói tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài”, Korean ssociation of Vietnamese Studies, No 4, 2004.
 3. “Về nguyên nhân ra đời của chữ quốc ngữ”, Korean Association of Southeast Asia,Vol.18.No1, 2005.
 4. “Practical solution to Vietnamese vowels on relative feature: “ANTERIOR/POSTERIOR”, Korean Association of Southeast Asia.Vol.19.No3, 2008.
 5. “Về khái niệm ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai”, Kỉ yếu hội nghị khoa học quốc tế về Tiếng Việt và Việt Nam học, Nxb KHXH, 2005.
 6. “Ngữ âm tiếng Khơ me”, Tạp chí khoa học ĐHTH Hà Nội, 1991.
 7. “Một vài khó khăn của sinh viên nói tiếng Anh khi tiếp ngữ âm tiếng Việt (giao thoa ngữ âm)”, Tạp chí khoa học ĐHTH Hà Nội, 1994.
 8. “Về lỗi phát âm tiếng Việt của sinh viên nói tiếng Anh”, Kỷ yếu HNKH ngành Ngôn ngữ học, 1994.
 9. “Môt số kiểu lỗi phát âm tiếng Việt của người nước ngoài học tiếng Việt”, Tạp chí khoa học ĐHQG, 1999.
 10. “Trọng âm tiếng Việt và việc dạy trọng âm tiếng Việt cho người nước ngoài”, Ngữ học Trẻ, 2000.
 11. “Tiếng Việt lớp 1: giảm tải hay không giảm tải (Công nghệ dạy tiếng Việt)” (đồng tác giả), Kỉ yếu HNKH, Bộ Giáo dục, 2000.
 12. “Một vài suy nghĩ quanh bình diện ngôn ngữ học dạy tiếng”, Kỉ yếu HNKH về Tiếng Việt và Việt Nam học, Nxb ĐHQGHN, 2001.
 13. “Phương ngữ tiếng Việt - nhìn từ góc độ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”, Kỉ yếu HNKH, Viện Ngôn ngữ, 2002.
 14. “Nhìn lại phương pháp Nghe - Nhìn trong tiến trình dạy và học ngoại ngữ”, Kỉ yếu HNKH về Tiếng Việt và Việt Nam học, Nxb ĐHQGHN, 2003.
 15.  “Vai trò của biến thể ngôn ngữ trong quá trình dạy và học ngôn ngữ”, Ngữ học Trẻ, 2003.
 16.  “Tiếng Việt và Việt Nam học ở Hàn Quốc” (đồng tác giả), Kỉ yếu HNKH về Tiếng Việt và Việt Nam học, Nxb ĐHQGHN, 2006.
 17.  "Nghiên cứu trong giảng dạy ngoại ngữ”, Kỉ yếu HNKH về NC&GD Việt Nam học cho NNN, Nxb ĐHQGHN, 2007.
 18.  “Giải pháp thực hành cho phụ âm tiếng Việt trên cơ sở nét “trước/sau” tương đối”, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, 2010.
 19.  “Một số phương pháp cung cấp từ vựng cơ bản trong dạy tiếng thực hành”, Kỉ yếu HNKH về Việt Nam học và Tiếng Việt, Nxb KHXH, 2011.
 20.  “Giải pháp thực hành cho nguyên âm tiếng Việt trên cơ sở nét “trước/sau” tương đối”, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, 2012.
 21.  “Giải pháp thực hành cho thanh điệu tiếng Việt trên cơ sở ngữ âm”, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, 2013.
 22.  “Định hướng qui hoạch ngành/ chuyên ngành Việt Nam học tại Trường Đại học KHXHNV, Đại học Quốc gia Hà Nội” (đồng tác giả), Kỉ yếu HTKH “Nghiên cứu, đào tạo VNH và Tiếng Việt - những vấn đề lí luận và thực tiễn”, Nxb ĐHQGHN 2013.
 23.  “Một số kiểu bài kiểm tra, đánh giá cơ bản trong giảng dạy ngôn ngữ”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Việt và Việt Nam học trong các trường đại học”, tháng 12/2014.
 24.  “Giảng dạy và học tập tiếng Việt của sinh viên quốc tế tại Đại học Hà Tĩnh” (đồng tác giả), Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Việt và Việt Nam học trong các trường đại học”, tháng 12/2014.
 25.  “Tổng quan về 5 năm đào tạo Việt Nam học tại Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Kỉ yếu HTKH, Trường ĐHKHXH &NV, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 7/2015.
 26.  “Khung đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài” (đồng tác giả), Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2015.
 27.  “Đào tạo Việt Nam học hiện nay: thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Kỉ yếu HNKH quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức, Nxb ĐHQG Tp HCM, 2016.
 28.  “Giảng dạy các học phần ngôn ngữ học trong chương trình đào tạo ngành Việt Nam học: thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Kỉ yếu HTKH quốc tế kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Ngôn ngữ học “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học: những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tháng 11/2016, Nxb ĐHQGHN, 2016.
 29.  “Những cơ sở thiết kế bài kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Việt cho sinh viên quốc tế”, Kỉ yếu hội thảo liên khoa, Nxb ĐHQGHN, 2017.
 30.  “Đánh giá năng lực tiếng Việt tại Thái Lan (trường hợp trường đại học Hoàng gia UDON THANI)”, Kỉ yếu HNKH quốc tế, tháng 8/2017, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức, Nxb ĐHQG Tp HCM, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Đặc điểm ngữ âm tiếng Việt dưới góc độ dạy tiếng (chủ trì), Trường ĐHKHXH&NV, T-2000-10, 2000-2001.
 2. Nghiên cứu các bình diện ngôn ngữ học dạy tiếng (chù trì), Đề tài cấp ĐHQG, CB-01-20, 2002-2003.
 3. Các khái niệm cơ sở của ngôn ngữ học dạy tiếng (chủ trì), Đề tài cấp ĐHQG, QX-2006-21, 2005-2007.
 4. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của sinh viên quốc tế (tham gia), Đề tài Nhóm A cấp ĐHQG, 2012-2014.
 5. Nghiên cứu phát triển và chuyển giao bộ công cụ đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài (tham gia), Đề tài Nhóm A cấp ĐHQG, 2014 - 2015.
 6. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của sinh viên quốc tế (tham gia), 2014 - 2015.
 7. Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt cho người nước ngoài (tham gia), Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 10/2015-12/2016.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây