Thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”

 •   20/10/2023 12:38:00 PM
 •   Đã xem: 472
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Truyền hình”

 •   20/10/2023 12:33:00 PM
 •   Đã xem: 158
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Truyền hình”, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông”

 •   20/10/2023 12:32:00 PM
 •   Đã xem: 157
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí”

 •   20/10/2023 12:30:00 PM
 •   Đã xem: 129
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí”, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”

 •   20/10/2023 12:26:00 PM
 •   Đã xem: 242
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”

 •   20/10/2023 12:20:00 PM
 •   Đã xem: 198
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng quản trị website”

 •   19/10/2023 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 153
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng quản trị website”, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng dẫn chương trình”

 •   19/10/2023 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 219
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng dẫn chương trình”, nội dung cụ thể như sau:

VNU-USSH Ban hành Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng dẫn chương trình

 •   08/10/2023 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 197
Ngày 22 tháng 9 năm 2023 Hiệu trường trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3637/QĐ-XHNV về việc Ban hành Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng dẫn chương trình do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông xây dựng.

VNU-USSH ban hành Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản trị website

 •   08/10/2023 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 160
Ngày 22 tháng 9 năm 2023 Hiệu trường trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3632/QĐ-XHNV về việc Ban hành Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản trị website do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông xây dựng.

VNU-USSH Ban hành Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử

 •   08/10/2023 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 207
Ngày 22 tháng 9 năm 2023 Hiệu trường trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3634/QĐ-XHNV về việc Ban hành Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông xây dựng.

VNU-USSH ban hành Chương trình Đào tạo ngắn hạn Nhiếp ảnh cơ bản

 •   08/10/2023 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 143
Ngày 22 tháng 9 năm 2023 Hiệu trường trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3632/QĐ-XHNV về việc ban hành Chương trình Đào tạo ngắn hạn Nhiếp ảnh cơ bản do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông xây dựng.

Chương trình Đào tạo ngắn hạn Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung

 •   02/10/2023 01:14:00 PM
 •   Đã xem: 168
Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung”, nội dung cụ thể như sau:

Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng xây dựng và thực thi chính sách

 •   02/10/2023 01:12:00 PM
 •   Đã xem: 191
Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng xây dựng và thực thi chính sách”, nội dung cụ thể như sau:

Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng xác lập, khai thác và quản lý tài sản trí tuệ

 •   02/10/2023 01:11:00 PM
 •   Đã xem: 180
Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng xác lập, khai thác và quản lý tài sản trí tuệ”, nội dung cụ thể như sau:

Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng giám sát thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp xã

 •   02/10/2023 01:07:00 PM
 •   Đã xem: 192
Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng giám sát thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp xã ”, nội dung cụ thể như sau:

Chương trình Đào tạo ngắn hạn Kỹ năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 •   02/10/2023 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 236
Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Kỹ năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”, nội dung cụ thể như sau:

Chương trình Đào tạo ngắn hạn Nhiếp ảnh cơ bản

 •   21/08/2023 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 297
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nhiếp ảnh cơ bản”, nội dung cụ thể như sau:

Chương trình Đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng

 •   21/08/2023 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 677
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”, nội dung cụ thể như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây