CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ

Thứ sáu - 16/12/2022 20:23
1. Mục tiêu đào tạo
- Trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật những kiến thức mới nhất để người học nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý và thực hiện nghiệp vụ công tác lưu trữ, góp phần đưa công tác này ở cơ quan đi vào nề nếp.
- Chương trình trang bị một số kỹ năng, phương pháp làm việc, giao tiếp hiện đại để cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách công tác lưu trữ có thể thực hiện tốt chức trách được giao, tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
2. Đối tượng đào tạo
Những người đang công tác trong lĩnh vực hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp; các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức kinh tế và các cá nhân có nhu cầu.
3. Thời gian tổ chức đào tạo
Các ngày trong tuần hoặc vào ngày thứ 7 và Chủ nhật.
4. Khối lượng kiến thức toàn khóa
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ là 05 tín chỉ (75 tiết), trong đó:
- Học phần bắt buộc:            03 tín chỉ
- Học phần tự chọn:             01 tín chỉ
- Thực hành nghiệp vụ:       01 tín chỉ
5. Loại văn bằng được cấp
Học viên sau khi hoàn thành khoá đào tạo và nếu đáp ứng đủ các điều kiện của khoá đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ.
- Tên chứng chỉ: “Nghiệp vụ Lưu trữ” (Archives Management).
- Chứng chỉ do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.
6. Nội dung chương trình đào tạo 
TT Nội dung Thời lượng
(Tiết)
Ghi chú
I Kiến thức cơ sở 10  
1 Tổng quan về tổ chức quản lý công tác lưu trữ 10  
II Kiến thức chuyên ngành 50  
1 Thu thập tài liệu vào lưu trữ 5  
2 Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 5  
3 Bảo quản tài liệu lưu trữ 5  
4 Thống kê và báo cáo công tác lưu trữ 5  
5 Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 5  
6 Marketing lưu trữ 5  
7 Lưu trữ tài liệu điện tử 5  
8 Thực hành nghiệp vụ 15  
III Học phần tự chọn 15/60  
1 Kỹ năng giao tiếp hành chính 5  
2 Kỹ năng tổ chức sự kiện 5  
3 Kỹ năng tham mưu 5  
4 Kỹ năng thuyết trình 5  
5 Kỹ năng làm việc nhóm 5  
6 Kỹ năng quản lý xung đột 5  
7 Kỹ năng lãnh đạo quản lý 5  
8 Kỹ năng quản lý thời gian 5  
9 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ 5  
10 Ứng dụng ISO.9000 trong quản lý công tác lưu trữ 5  
11 Văn hoá công sở 5  
12 Lễ tân văn phòng 5  
13 Nghiệp vụ thư ký 5  
  Tổng cộng 75  

Ghi chú: Các học phần có đề cương chi tiết kèm theo
7. Trang thiết bị dạy, học
- Sử dụng hệ thống phòng học, trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu học tập và giảng dạy của khóa học.
- Thiết bị thực hành cho học viên: Bìa hồ sơ, tài liệu giả định, con dấu giả định, giấy A4, bút, kẹp ghim...
8. Yêu cầu về giáo viên
Giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ, có trình độ từ Thạc sỹ trở lên.
9. Tổ chức thực hiện
Các lớp đào tạo được tổ chức trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trường hoặc tại các địa phương trên cơ sở tuân thủ quy định về đào tạo và cấp phát chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Trong đó, điều kiện để được cấp chứng chỉ như sau:
- Học viên nghỉ không quá 20% thời lượng của khóa học (bao gồm cả phần thực hành nghiệp vụ); 
- Học viên có đầy đủ 01 bài thi viết hoặc 01 bài tiểu luận cuối khóa, gồm bài thi hoặc tiểu luận môn Nghiệp vụ lưu trữ;
- Kết quả bài thi viết hoặc tiểu luận kết thúc khóa học đạt từ 05 điểm trở lên.


PHỤ LỤC
ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH

1. Học phần 1: Tổng quan về tổ chức quản lý công tác lưu trữ
Học phần cung cấp những kiến thức chung về công tác lưu trữ và tổ chức quản lý công tác lưu trữ của một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giúp người học thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong quá trình quản lý và thực hiện nghiệp vụ lưu trữ, có tư duy phản biện và tham mưu cho lãnh đạo cơ quan để hoàn thiện hệ thống các quy định về lưu trữ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Nội dung 1: Những vấn đề chung về tổ chức quản lý công tác lưu trữ
- Khái niệm tổ chức
- Khái niệm quản lý
- Khái niệm công tác lưu trữ
- Khái niệm tổ chức quản lý công tác lưu trữ
- Các nội dung của công tác lưu trữ
- Ý nghĩa của tổ chức quản lý công tác lưu trữ
Nội dung 2: Các biện pháp tổ chức quản lý công tác lưu trữ
- Tổ chức bộ phận lưu trữ
- Tuyển chọn và bố trí người làm lưu trữ
- Phổ biến, ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về công tác lưu trữ
- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan
- Đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ
- Khen thưởng, kỷ luật trong công tác lưu trữ
2. Học phần 2: Thu thập tài liệu vào lưu trữ
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thu thập tài liệu vào lưu trữ, các nhiệm vụ cơ bản của việc thu thập tài liệu vào lưu trữ và quy trình, phương pháp thu thập tài liệu vào lưu trữ.
Nội dung 1: Khái quát chung về thu thập tài liệu vào lưu trữ
- Định nghĩa thu thập tài liệu lưu trữ
- Phân biệt giữa “thu thập”, “bổ sung” và “sưu tầm”
- Mục đích, ý nghĩa của thu thập tài liệu vào lưu trữ
Nội dung 2: Nhiệm vụ chủ yếu của công tác thu thập tài liệu vào lưu trữ
- Xác định nguồn bổ sung tài liệu
- Xác định thành phần tài liệu
- Quy định các thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ
- Phân bổ tài liệu hợp lý trong từng kho lưu trữ
Nội dung 3: Quy trình, phương pháp thu thập tài liệu vào lưu trữ
- Quy trình, phương pháp thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ quan
- Quy trình, phương pháp thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử
Nội dung 4: Tổ chức thu thập tài liệu vào lưu trữ
- Ban hành văn bản quy định
- Nhân sự thực hiện
- Cơ sở vật chất
- Kiểm tra, đánh giá
3. Học phần 3: Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ và trang bị cho người học kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ cụ thể của tổ chức khoa học tài liệu.
            Nội dung 1: Khái quát chung về tổ chức khoa học tài liệu
- Định nghĩa tổ chức khoa học tài liệu
- Mục đích tổ chức khoa học tài liệu
- Nguyên tắc tổ chức khoa học tài liệu
- Nội dung tổ chức khoa học tài liệu
- Trách nhiệm đối với tổ chức khoa học tài liệu
Nội dung 2: Khái niệm về phân loại và phân loại tài liệu lưu trữ
- Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của phân loại và phân loại tài liệu lưu trữ
- Phông lưu trữ và các loại phông lưu trữ
Nội dung 3: Phân loại tài liệu phông lưu trữ cơ quan
- Giới hạn và đặc trưng phân loại tài liệu phông lưu trữ cơ quan
- Nghiên cứu biên soạn lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông
- Lựa chọn phương án phân loại tài liệu lưu trữ
- Hệ thống hoá tài liệu
Nội dung 4: Xác định giá trị tài liệu
- Định nghĩa xác định giá trị tài liệu
- Mục đích, yêu cầu của xác định giá trị tài liệu
- Nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài liệu
- Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu
- Các công cụ xác định giá trị tài liệu
Nội dung 5: Xây dựng công cụ tra cứu khoa học tài liệu lưu trữ
- Mục đích, ý nghĩa của tổ chức công cụ tra cứu khoa học tài liệu
- Các yêu cầu đối với xây dựng công cụ tra cứu khoa học tài liệu
- Các loại và phương pháp xây dựng công cụ tra cứu khoa học tài liệu
4. Học phần 4: Bảo quản tài liệu lưu trữ
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, mục đích bảo quản tài liệu cũng như trách nhiệm của các đối tượng trong cơ quan đối với công tác bảo quản. Người học đồng thời cũng được hình thành khả năng dự kiến các nguy cơ hư hại tài liệu có thể xảy ra đối với từng trường hợp cụ thể. Từ đó, để đề xuất các giải pháp phù hợp để công tác bảo quản được thưc hiện một cách hiệu quả hơn. Thông qua học phần này, người học sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo quản các tài liệu lưu trữ được giao quản lý.
Nội dung 1: Tổng quan về tổ chức bảo quản tài liệu lưu trữ
- Định nghĩa
- Nguyên tắc
- Mục đích
- Trách nhiệm
- Hệ thống văn bản quy định về bảo quản tài liệu lưu trữ
Nội dung 2: Các nhân tố tác động gây hư hại tài liệu lưu trữ
- Các kiểu hư hại tài liệu lưu trữ
- Phương pháp xác định các nhân tố gây hại
- Các nhân tố gây hại tài liệu lưu trữ
Nội dung 3: Một số biện pháp bảo quản tài liệu lưu trữ
- Hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo quản tài liệu lưu trữ
- Cải thiện và nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác bảo quản
- Đầu tư tài chính phục vụ công tác tu bổ, phục chế và số hóa
- Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ bảo quản
- Thống kê, kiểm tra tình hình tài liệu lưu trữ

5. Học phần 5: Thống kê và báo cáo công tác lưu trữ
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác thống kê và báo cáo trong lưu trữ, trên cơ sở đó, người học vận dụng các nguyên tắc, phương pháp thống kê và báo cáo công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.
Nội dung 1: Tổng quan về thống kê và báo cáo công tác lưu trữ
- Khái niệm
- Mục đích, ý nghĩa
- Nguyên tắc
- Yêu cầu
Nội dung 2: Nội dung và phương pháp thống kê trong lưu trữ
- Đối tượng của thống kê trong lưu trữ
- Các đơn vị thống kê
- Phương pháp thống kê
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê
Nội dung 3: Nội dung và phương pháp báo cáo công tác lưu trữ
- Đối tượng
- Phương pháp
- Trách nhiệm báo cáo công tác lưu trữ
6. Học phần 6: Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
Học phần cung cấp các kiến thức cho người học về mục đích sử dụng tài liệu lưu trữ, các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ, hệ thống các quy định về sử dụng tài liệu lưu trữ nhằm giúp người học có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của công tác lưu trữ và trách nhiệm của người làm lưu trữ trong cơ quan, tổ chức.
Nội dung 1: Tổng quan về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
- Định nghĩa
- Nguyên tắc
- Mục đích
- Trách nhiệm
- Hệ thống văn bản quy định về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
Nội dung 2: Các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
- Nghiên cứu tài liệu tại chỗ
- Cho mượn tài liệu
- Công bố
- Thông báo, giới thiệu
- Triển lãm
- Xây dựng các bộ phim, tập ảnh chuyên đề
- Viết bài trên các báo, tạp chí
- Cấp phát các bản sao, chứng thực
- Tổ chức tham quan, hội thảo tại các lưu trữ
- Cung cấp tài liệu theo hợp đồng
- Cung cấp thông tin tài liệu qua mạng
- Cung cấp (thông tin) tài liệu qua bưu điện
Nội dung 3: Biện pháp tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
- Ban hành các văn bản quy định về khai thác, sử dụng
- Hoàn thiện về đội ngũ cán bộ
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Xây dựng các công cụ tra cứu thuận tiện
- Marketing lưu trữ
7. Học phần 7: Marketing lưu trữ
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn hoạt động marketing trong lưu trữ, thông qua đó, người học có thể vận dụng kiến thức vào việc quản trị các nguồn lực hiện có tại cơ quan lưu trữ và kiểm soát quá trình marketing trong lưu trữ.
Nội dung 1: Khái quát chung về marketing lưu trữ
- Các điều kiện xuất hiện marketing lưu trữ
- Định nghĩa marketing lưu trữ
- Mục đích marketing lưu trữ
- Nội dung marketing lưu trữ
Nội dung 2: Các nhân tố ảnh hưởng của marketing lưu trữ
- Môi trường vi mô
- Môi trường vĩ mô
Nội dung 3: Chiến lược marketing mix trong cơ quan lưu trữ
- Chiến lược sản phẩm lưu trữ
- Chiến lược phân phối sản phẩm lưu trữ
- Chiến lược xúc tiến - quảng bá
Nội dung 4: Kiểm tra và đánh giá marketing trong lưu trữ
- Lập kế hoạch marketing
- Kiểm tra marketing
8. Học phần 8: Lưu trữ tài liệu điện tử
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan đến cơ sở pháp lý, lý luận và thực tiễn về quản lý tài liệu điện tử nói chung và về lưu trữ tài liệu điện tử nói riêng, giúp người học hiểu và thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ tài liệu điện tử; tổ chức và quản lý các hệ thông tìm tin nhằm pháp huy giá trị tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ các nhu cầu khác nhau.
Nội dung 1: Khái quát chung về lưu trữ tài liệu điện tử
- Các khái niệm cơ bản
- Quá trình hình thành và xu hướng phát triển của công tác lưu trữ điện tử
- Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử
Nội dung 2: Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử
- Mô hình về tính liên tục trong quản lý tài liệu điện tử, tài liệu lưu trữ điện tử
- Tầm quan trọng của lưu trữ điện tử
- Yêu cầu thiết lập lưu trữ điện tử
- Giới thiệu hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử
Nội dung 3: Các nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ tài liệu điện tử
- Thu thập, bổ sung tài liệu điện tử
- Tổ chức khoa học tài liệu điện tử
- Bảo quản tài liệu điện tử
- Tổ chức khai thác, sử dung tài liệu lưu trữ điện tử
9. Học phần 9: Kỹ năng giao tiếp hành chính
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về giao tiếp hành chính, các kiến thức được trang bị nhằm giúp người học nhận thức khả năng giao tiếp của bản thân đồng thời phát triển, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp để vận dụng hiệu quả trong cuộc sống nói chung và trong môi trường công sở, giao tiếp hành chính nói riêng.
Nội dung 1: Những vấn đề chung về giao tiếp
- Khái niệm
- Chức năng
- Quá trình giao tiếp
- Các phương tiện giao tiếp hành chính
- Nguyên nhân của giao tiếp thất bại
Nội dung 2: Các kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng nghe
- Kỹ năng nói
- Kỹ năng đọc
- Kỹ năng viết
- Kỹ năng làm chủ cảm xúc
Nội dung 3: Các kỹ năng trong giao tiếp hành chính
- Nguyên tắc giao tiếp hành chính
- Giao tiếp với cấp trên
- Giao tiếp với cấp dưới
- Giao tiếp với đồng nghiệp
10. Học phần 10: Kỹ năng tổ chức sự kiện
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng tổ chức sự kiện. Trên cơ sở các lý thuyết được trang bị cũng như thực hành, người học có khả năng thực hiện một số nội dung công việc cơ bản trong quá trình triển khai các dạng sự kiện phổ biến của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Nội dung 1: Tổng quan về tổ chức sự kiện
- Khái niệm sự kiện, tổ chức sự kiện
- Phân loại các hình thức sự kiện trong các cơ quan
- Vai trò của tổ chức sự kiện trong các cơ quan
-Yêu cầu của tổ chức sự kiện
- Trách nhiệm của văn phòng trong tổ chức sự kiện
Nội dung 2: Quy trình tổ chức sự kiện trong cơ quan
- Xác định mục tiêu, chủ đề cho sự kiện
- Lập kế hoạch và triển khai các công việc chuẩn bị cho sự kiện
- Thực hiện sự kiện
- Giải quyết các công việc sau khi sự kiện kết thúc
- Nội dung 3: Phương pháp tổ chức một số sự kiện phổ biến trong các cơ quan
- Tổ chức hội thảo, hội nghị
- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập cơ quan, lễ đón nhận danh hiệu
- Tổ chức lễ khai trương, khánh thành
11. Học phần 11: Kỹ năng tham mưu
Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ tham mưu nhằm giúp người học có thể đảm nhận và hoàn thành tốt công việc của một chuyên viên văn phòng trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hay các tổ chức chính trị xã hội.
Nội dung 1: Tổng quan về kỹ năng tham mưu
- Khái niệm
- Các tình huống sử dụng kỹ năng tham mưu trong hoạt động hành chính
- Vai trò của kỹ năng tham mưu trong hoạt động  hành chính
- Yêu cầu và nguyên tắc của hoạt động tham mưu
Nội dung 2: Kỹ năng tham mưu hiệu quả
- Quy trình tham mưu hiệu quả
- Phương pháp tham mưu hiệu quả
12. Học phần 12: Kỹ năng thuyết trình
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ năng thuyết trình: Khái niệm thuyết trình, các giai đoạn thuyết trình và phương pháp thuyết trình hiệu quả. Trên cơ sở đó người học có khả năng vận dụng lý thuyết môn học vào hoạt động thuyết trình trong thực tiễn công việc và đánh giá chính xác kết quả hoạt động thuyết trình của bản thân.
Nội dung 1: Khái niệm và vai trò của thuyết trình
- Khái niệm thuyết trình
- Khái niệm kỹ năng thuyết trình
- Vai trò của kỹ năng thuyết trình
Nội dung 2: Yêu cầu đối với hoạt động thuyết trình
- Yêu cầu về nội dung
- Yêu cầu về phương pháp
- Yêu cầu về hiệu quả
Nội dung 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
- Chuẩn bị thuyết trình
- Thực hiện thuyết trình
- Đánh giá kết quả
13. Học phần 13: Kỹ năng làm việc nhóm
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản cho người học về kỹ năng làm việc nhóm. Trên cơ sở đó, người học có khả năng phát triển các kỹ năng làm việc trong nhóm như: giao tiếp nhóm, lãnh đạo nhóm, xử lý các xung đột nhóm... Học phần cũng giúp người học tạo lập được sự tự tin và ý thức về vai trò của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ trong các nhóm công việc.
Nội dung 1: Khái niệm, vai trò của kỹ năng làm việc nhóm
- Khái niệm nhóm và kỹ năng làm việc nhóm
- Các đặc điểm của nhóm làm việc
- Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm
- Vai trò của kỹ năng làm việc nhóm
Nội dung 2: Yêu cầu đối với các thành viên trong các hoạt động nhóm
- Yêu cầu đối với trưởng nhóm
- Yêu cầu đối với các thành viên nhóm
Nôị dung 3: Nội dung kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng thiết kế nhóm làm việc 
- Kỹ năng giao tiếp trong làm việc nhóm
- Kỹ năng tổ chức/điều hành họp nhóm
- Kỹ năng đánh giá, kiểm soát quá trình làm việc nhóm 
- Giải quyết và quản trị xung đột trong nhóm
14. Học phần 14: Kỹ năng quản lý xung đột
Học phần cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý xung đột để người học có thể hiểu biết về bản chất của xung đột, có khả năng phân biệt những xung đột có lợi và xung đột có hại; biết cách ngăn ngừa và giải quyết xung đột trong cơ quan, công sở phù hợp với vai trò và trách nhiệm.
Nội dung 1: Tổng quan về xung đột
- Khái niệm xung đột
- Nguyên nhân của xung đột
- Đặc điểm của xung đột
- Quan điểm về xung đột
Nội dung 2: Phân loại các dạng xung đột trong cơ quan
- Phân loại theo quan hệ trong cơ quan
- Phân loại theo quy mô
- Phân loại theo tính chất
Nội dung 3: Phương pháp quản lý và giải quyết xung đột
- Ngăn ngừa xung đột có hại
- Thúc đẩy xung đột có lợi
- Nguyên tắc quản lý xung đột
- Phương pháp quản lý xung đột
- Quy trình quản lý xung đột
15. Học phần 15: Kỹ năng lãnh đạo quản lý
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lãnh đạo và quản lý, giúp người học có thể vận dụng linh hoạt từng kỹ năng lãnh đạo trong thực tiễn công tác hành chính, văn phòng và văn thư, lưu trữ; đồng thời, người học sẽ nhận thức được rõ ràng hơn tầm quan trọng của các kỹ năng cần thiết cho công tác lãnh đạo, quản lý.
Nội dung 1: Khái quát chung về lãnh đạo, quản lý
- Khái niệm lãnh đạo
- Khái niệm quản lý
- Khái niệm kỹ năng lãnh đạo, quản lý
- Phân loại kỹ năng lãnh đạo
- Một số tư tưởng và lý thuyết về lãnh đạo
Nội dung 2: Một số kỹ năng lãnh đạo
- Lãnh đạo sự thay đổi
- Phát triển tri thức trong tổ chức
- Xây dựng văn hóa tổ chức
- Thuyết trình trước đám đông
- Tuyên chọn, đánh giá và sử dụng cán bộ
- Sử dụng quyền lực trong lãnh đạo
16. Học phần 16: Kỹ năng quản lý thời gian
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý thời gian. Trên cơ sở đó, người học có khả năng vận dụng lý thuyết môn học vào việc và sử dụng hiệu quả thời gian trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và của cá nhân trong công việc và cuộc sống.
Nội dung 1: Tổng quan về quản trị thời gian
- Khái niệm quản lý thời gian
- Nội dung của quản lý thời gian
- Ý nghĩa của việc quản lý thời gian
Nội dung 2: Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
- Hiểu về bản thân
- Hiểu về công việc
- Ngăn nắp
- Làm việc tốt hơn
- Giao tiếp hiệu quả hơn
- Kiểm soát thời gian
Nội dung 3: Vận dụng kỹ năng quản lý thời gian trong quản trị văn phòng
- Quản lý thời gian trong thực hiện chức năng của quản trị văn phòng
- Quản lý thời gian theo vị trí công việc trong văn phòng
17. Học phần 17: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, mạng thông tin cùng những ứng dụng của chúng trong công tác lưu trữ; đồng thời, trang bị những kỹ năng cơ bản nhằm giúp người học vận dụng và đánh giá được hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ tại cơ quan.
Nội dung 1: Tổng quan về mạng máy tính
- Khái niệm
- Mục đích và ứng dụng của mạng máy tính
- Phân loại mạng
- Kiến trúc phân tầng mạng
- Chuẩn hoá mạng
Nội dung 2: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong công tác lưu trữ
- Hệ thống thông tin quản lý lưu trữ
- Các mô hình luồng dữ liệu trong công tác lưu trữ
- Mô hình dữ liệu và các cơ sở  dữ liệu cần xây dựng
- Các chức năng cần thiết của chương trình
Nội dung 3: Sử dụng chương trình quản lý hồ sơ lưu trữ


18. Học phần 18: Ứng dụng ISO.9000 trong quản lý công tác lưu trữ 
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như khái niệm, vai trò, lợi ích của việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO.9000 trong quản lý công tác lưu trữ, các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, quy trình ứng dụng bộ tiêu chuẩn vào thực tiễn và một số bài học kinh nghiệm.
Nội dung 1: Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO.9000
- Thuật ngữ liên quan
- Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO.9000
- Nguyên tắc của việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO.9000
- Lợi ích của việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO.9000
Nội dung 2: Quy trình ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO.9000 trong công tác lưu trữ
- Quy trình ứng dụng
- Trách nhiệm thực hiện 
Nội dung 3: Thực hành ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO.9000 trong công tác lưu trữ 
-  Thực hành xây dựng chính sách, mục tiêu chất lượng của bộ phận lưu trữ
- Thực hành xây dựng một số quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO.9000
19. Học phần 19: Văn hoá công sở
Học phần giúp người học nhận thức rõ về các chuẩn mực văn hóa hình thành trong tổ chức, sự tác động của chúng tới các hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, học phần tăng cường nhận thức, ý thức của người học với việc phát huy vai trò của nhân viên văn phòng trong xây dựng, duy trì và bảo vệ hình ảnh của tổ chức thông qua thực hiện các chuẩn mực văn hóa nơi công sở.
Nội dung 1: Lý luận chung về văn hóa công sở
- Khái niệm văn hóa, văn hóa công sở
- Đặc điểm của văn hóa công sở
- Những yếu tố tác động tới văn hóa công sở
- Tiêu chí đánh giá văn hóa công sở
- Vai trò của văn hóa công sở
Nội dung 2: Quy chế pháp lý về văn hóa công sở
- Sự cần thiết xây dựng quy chế pháp lý về văn hóa công sở
- Quy trình xây dựng quy chế pháp lý về văn hóa công sở
- Một số dạng quy chế pháp lý về văn hóa công sở hiện hành
Nội dung 3: Định hướng và biện pháp xây dựng văn hóa công sở
- Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, tổ chức
- Trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng
- Trách nhiệm của cán bộ, công chức và các thành viên
20. Học phần 20: Lễ tân văn phòng
Học phần cung cấp kiến thức lý luận cơ bản và thực tiễn về lễ tân và công tác lễ tân trong các cơ quan, tổ chức, giúp người học có thể tham mưu cho lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo các cơ quan tổ chức về công tác lễ tân; đồng thời có khả năng trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ được giao về lễ tân, góp phần duy trì, tạo dựng và phát triển quan hệ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Nội dung 1: Tổng quan về công tác lễ tân trong các cơ quan, tổ chức
- Các khái niệm và thuật ngữ
- Nội dung của công tác lễ tân
- Nhiệm vụ của công tác lễ tân
- Tầm quan trọng của công tác lễ tân
Nội dung 2: Trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác lễ tân
- Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan
- Trách nhiệm của văn phòng và lãnh đạo văn phòng
- Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị
- Trách nhiệm của bộ phận lễ tân và nhân viên lễ tân
- Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên
Nội dung 3: Nghiệp vụ lễ tân văn phòng
- Tạo dựng hình ảnh của cơ quan
- Nghi thức lễ tân khi đón, tiếp khách
- Nghi thức lễ tân trong tổ chức sự kiện, hội họp
- Nghi thức giao tiếp, ứng xử với khách và phong cách
- Các nghi thức lễ tân nội bộ
21. Học phần 21: Nghiệp vụ thư ký
Học phần giúp người học tiếp nhận kiến thức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ cơ bản của thư ký, trợ lý lãnh đạo, đảm bảo cho người học hiểu rõ và biết cách sử dụng một số công cụ tác nghiệp cơ bản.
Nội dung 1: Nhiệm vụ và vị trí của người thư ký
- Khái niệm thư ký
- Nhiệm vụ và vị trí của người thư ký trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
Nội dung 2: Những kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản của thư ký
- Hỗ trợ lãnh đạo quản lý thời gian
- Lễ tân và quản lý cuộc gọi
- Trình ký
- Đôn đốc và tổng hợp báo cáo
- Soạn thảo và biên tập văn bản
- Quản lý văn bản và hồ sơ
- Phục vụ cuộc họp
- Hỗ trợ lãnh đạo đi công tác
Nội dung 3: Những kỹ năng cá nhân của người thư ký
- Kỹ năng thông tin
- Kỹ năng duy trì và phát triển các mối quan hệ
- Kỹ năng quản lý khủng hoảng cá nhân


 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây