Khung chương trình

Thứ hai - 09/12/2019 05:32
Số TT Tên học phần Số tín chỉ  
 
I Khối kiến thức chung
(không bao gồm học phần 7 và 8)
19  
1 Triết học Mác - Lê nin 4  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1  
  Tiếng Trung B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
13 Xã hội học đại cương 3  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Lôgic học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kĩ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III Khối kiến thức theo khối ngành 27  
III.1 Các học phần bắt buộc 18  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
28 Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Đạo đức học đại cương 3  
31 Mỹ học đại cương 3  
III.2 Các học phần tự chọn 9/36  
32 Phương thức sản xuất châu Á 3  
33 Triết học giáo dục 3  
34 Triết học quản lý 3  
35 Lịch sử Đông Nam Á 3  
36 Nhập môn khoa học du lịch 3  
37 Văn hóa du lịch 3  
38 Báo chí truyền thông đại cương 3  
39 Tôn giáo học đại cương 3  
40 Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội Việt Nam 3  
41 Đại cương về quản trị kinh doanh 3  
42 Khoa học quản lý đại cương 3  
43 Quản lý nguồn nhân lực 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15  
IV.1 Các học phần bắt buộc 9  
44 Triết học Mác – Lênin: những vấn đề lý luận và thực tiễn 3  
45 Tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin 3  
46 Lôgic học biện chứng 3  
IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/18   
47 Triết học trong khoa học tự nhiên 3  
48 Triết học văn hoá 3  
49 Phương pháp giảng dạy triết học 3  
50 Triết học chính trị 3  
51 Các trào lưu xã hội chủ nghĩa đương đại 3  
52 Triết học của thế giới đương đại - những vấn đề và triển vọng 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành  6/15  
53 Khoa học chính sách 3  
54 Chính sách xã hội 3  
55 Khoa học tổ chức 3  
56 Triết học tôn giáo và tôn giáo học so sánh 3  
57 Hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam 3  
V Khối kiến thức ngành  49  
V.1 Học phần chung cho các hướng chuyên ngành 25  
V.1.1 Các học phần bắt buộc 21  
58 Lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại 4  
59 Lịch sử triết học phương Tây cổ - trung đại 4  
60 Lịch sử triết học phương Tây cận đại 4  
61 Triết học phương Tây hiện đại 3  
62 Lịch sử triết học macxit sau V.I. Lênin 2  
63 Lịch sử tư tưởng và tư tưởng triết học Việt Nam 4  
V.1.2 Các học phần tự chọn 4/13  
64 Quan hệ sản xuất trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam 2  
65 Các lý thuyết đương đại về phát triển xã hội 2  
66 Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2  
67 Văn hóa chính trị Việt Nam 3  
68 Văn hóa Trung Quốc 2  
69 Văn hóa Ấn Độ 2  
V.2.1 Các học phần hướng chuyên ngành
(Sinh viên chọn 1 trong 6 hướng chuyên ngành sau)
14  
  Lịch sử triết học và tôn giáo phương Đông 14  
70 Lịch sử triết học phương Đông qua các tác phẩm tiêu biểu 3  
71 Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam 4  
72 Vấn đề dung thông tam giáo ở Việt Nam 3  
73 Sự tiếp biến tư tưởng Đông - Tây ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 2  
74 Tư tưởng triết học của Phan Bội Châu 2  
V.2.2 Lịch sử triết học và tôn giáo phương Tây 14  
75 Phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học qua các tác phẩm tiêu biểu 3  
76 Vấn đề con người trong lịch sử triết học phương Tây 4  
77 Vấn đề đối tượng của triết học 2  
78 Các trào lưu triết học Kitô giáo hiện nay 3  
79 Vấn đề “tha hóa” trong lịch sử triết học  2  
V.2.3 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 14  
80 Lịch sử phép biện chứng mácxít 2  
81 Vấn đề sở hữu và cách mạng khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay 4  
82 Phép biện chứng duy vật với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 4  
83 Mối liên hệ giữa các phạm trù của phép biện chứng duy vật 2  
84 Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin về nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 2  
V.2.4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 14  
85 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội 3  
86 Thể chế xã hội trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 3  
87 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 3  
88 Đời sống văn hoá tinh thần trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2  
89 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 3  
V.2.5 Mỹ học - Đạo đức học 14  
90 Lịch sử Mỹ học 3  
91 Triết học Nghệ thuật 2  
92 Vấn đề đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 2  
93 Lịch sử đạo đức học 4  
94 Đạo đức học phương Đông với đạo đức con người Việt Nam hiện nay 3  
V.2.6 Lôgic học 14  
95 Lịch sử Lôgic học 3  
96 Sự hình thành quan điểm mácxít về nội dung và hình thức của tư duy 3  
97 Lôgic trong luật pháp 3  
98 Triết học logic và các phương pháp logic biện chứng 3  
99 Vấn đề khái niệm trong logic học 2  
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 10  
100 Thực tập chuyên môn 2  
101 Thực tập tốt nghiệp 3  
  Khóa luận tốt nghiệp 5  
102 Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp    
103 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử 3  
104 Triết học phương Đông và Triết học phương Tây 2  

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây