TTLA: Vấn đề Nhà nước thế tục ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo

Chủ nhật - 06/06/2021 22:16
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Minh Thắng                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 16/4/1975                                                            4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận án: Vấn đề Nhà nước thế tục ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo
8. Chuyên ngành: Chính trị học                                              9. Mã số: 62 31 02 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Đỗ Quang Hưng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Góp phần làm sáng tỏ vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam, cả ở chiều cạnh lý luận cũng như thực tiễn.
- Đề xuất một mô tả cảnh quan tôn giáo Việt Nam đương đại từ quan điểm phân tích chính trị học.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong một số lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo học và chính trị học Việt Nam.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Quan hệ chính trị - tôn giáo, lý thuyết về thế tục hóa và nhà nước thế tục.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Vũ Thị Minh Thắng (2015), “Sự hình thành không gian công ở Việt Nam trước năm 1945: Nghiên cứu dưới góc độ Báo chí học, Chính trị học và Lịch sử”, Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn - Tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn (Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.298-309.
2. Vũ Thị Minh Thắng, Nguyễn Thị Thúy Hằng (2018), “Phật giáo Phương Tây - Biểu đạt và ảnh hưởng”, Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.467-479.
3. Vũ Thị Minh Thắng (2019), “Về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong thời đại ngày nay”, Tạp chí Cộng sản (924), tr.107-111.
4. Nguyen Thi Thuy Hang, Vu Thi Minh Thang, Do Quang Hung (2020), "Ho Chi Minh's thought on religion and religious affairs", Ho Chi Minh's Heritage in Vietnam and abroad, Moscow University Press, Moscow, pp.188-202.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Vu Thi Minh Thang                               2. Sex: Female
3. Date of birth: 11/11/1982                                        4. Place of birth: Bac Ninh
5. Admission decision number: 2999/2013 Dated: 30 Dec. 2013
6. Change in academic process:
7. Official thesis title: The question of secular state in the process of religious policies and guidelines renovation in Vietnam
8. Major: Politics                                                           9. Code: 62 31 02 01
10. Supervisors: Prof. Dr Do Quang Hung
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Contribute to clarifying the question of secular state in Vietnam, both in theory and practice.
- Propose a description of the contemporary Vietnamese religious landscape from the perspective of political analysis.
12. Practical applicability:
Reference material for religious studies and political studies in Vietnam.
13. Further research directions: Religion and politics, theories of secularization and secular state.
14. Thesis – related publications:
1. Nguyen Thi Thuy Hang, Vu Thi Minh Thang (2015), “Creation of public space in Vietnam before 1945: research perspectives in journalisme studies, political studies and history”, Interdisciplinary research in social sciences and humanities - Theoretical and pratical perspectives (Conference proceedings 2014-2015 for young faculty and postgraduate students), VNU Hanoi Publishing House, Hanoi, pp.298-309.
2. Vu Thi Minh Thang, Nguyen Thi Thuy Hang (2018), “Werstern Buddhism: Characteristics and influences”, Humanistic Buddhism and contemporary social issues (International conference proceedings), VNU Hanoi Publishing House, Hanoi, pp.467-479.
3. Vu Thi Minh Thang (2019), “Reflections on the relation between religion and politics today”, Communist Review (924), pp.107-111.
4. Nguyen Thi Thuy Hang, Vu Thi Minh Thang, Do Quang Hung (2020), "Ho Chi Minh's thought on religion and religious affairs", Ho Chi Minh's Heritage in Vietnam and abroad, Moscow University Press, Moscow, pp.188-202.

Tác giả bài viết: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây