TTLV: Kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tham chiếu cho Hà Nội

Thứ hai - 20/06/2022 04:45
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 26/9/1989
4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số 3058/QĐ-XHNV ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021: Gia hạn luận văn;
Từ tháng 6/2021 đến tháng 12.2021: Gia hạn luận văn;
Từ tháng 12/2021 đến tháng 6.2022: Gia hạn luận văn;
Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022: Gia hạn luận văn;
7. Tên đề tài luận văn: Kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tham chiếu cho Hà Nội.
8. Chuyên ngành: Châu Á học;                  Mã số: 60 31 06 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
PGS.TS Đỗ Thu Hà - Giảng viên khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về các hoạt động bảo vệ DSVHPVT theo Công ước 2003 của UNESCO tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong sự đối sánh với Hà Nội và đưa ra những giải pháp bảo vệ DSVHPVT phù hợp với hiện trạng và nguồn lực của bảo Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Luận văn cung cấp tài liệu tham khảo cùng một số giải pháp và kiến nghị giúp các nhà chuyên môn, nhà quản l‎ý, nhà hoạch định chính sách, công tác văn hóa có thêm cơ sở l‎ý luận và thực tiễn trong công tác chuyên môn, góp phần có chính sách quản lý phù hợp, nhằm bảo vệ DSVHPVT của Thành phố Hà Nội.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
- UBND huyện Thanh Trì, Thanh Trì - Di tích lịch sử văn hóa và lễ hội truyền thống, NXB Chính trị Quốc gia, 2014;                                                                       - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hỏi đáp về công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội, NXB Hà Nội, 2015;
- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Nghi thức và trò chơi Kéo co Thành phố Hà Nội, NXB Hà Nội, 2018;
- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Nghệ thuật trình diễn Hát Chèo tàu, xã tân hội, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, NXB Hà Nội, 2018;
- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Nghệ thuật trình diễn Hát Dô, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, NXB Hà Nội, 2018.
INFORMATION ON MASTER THESIS
 
1. Post Graduate Student's full name: Nguyen Thi Ngoc Quynh
2. Gender: Female
3. Date of birth: September 26, 1989
4. Birthplace: Hung Yen
5. Student’s recognition decision No. 3058/QD-XHNV dated October 24, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process:
From December 2020 to June 2021: Thesis extension;
From June 2021 to December 2021: Thesis extension;
From December 2021 to June 2022: Thesis extension;
From June 2022 to December 2022: Thesis extension;
7. Dissertation title: Experience in safeguarding of UNESCO's intangible cultural heritage in Asia - Pacific region, reference for Hanoi.
8. Major: Asian Studies; Code: 60 31 06 01
9. Scientific supervisor:
Assoc. Prof. Dr. Do Thu Ha – Senior Lecturer at Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi
10. Summary of the results of the thesis: The thesis provides the reader with an overview of the protection activities of cultural heritages under the 2003 UNESCO Convention in the Asia-Pacific region in comparison with Hanoi and propose solutions to protect cultural heritages in accordance with the current status and resources of Hanoi in the current period.
11. Practical applicability (if any): The thesis provides references along with some solutions and recommendations to help experts, managers, policy makers and others... to get more theoretical and practical bases in professional work, contributing to appropriate management policies to protect the cultural heritage of Hanoi City.
12. Further research directions (if any): not yet
13. Published works related to the thesis:
- People's Committee of Thanh Tri districts (2014) - Historical, cultural relics and traditional festivals, National Political Publishing House;
- Hanoi Department of Culture and Sports (2015), Q&A about cultural heritage management in Hanoi city, Hanoi Publishing House;
- Hanoi Department of Culture and Sports (2018), Hanoi City’s Rites and Games of Tug, Hanoi Publishing House;
- Hanoi Department of Culture and Sports (2018), Performing Arts of Rowing, Tan Hoi Commune, Dan Phuong District, Hanoi City, Hanoi Publishing House;
- Hanoi Department of Culture and Sport (2018), Performing Arts of Do Singing, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Hanoi City, Hanoi Publishing House.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây