TTLA: Biến đổi kinh tế, xã hội ở Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2018

Thứ năm - 14/09/2023 20:46
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỮU SƠN                  2.  Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 25-2-1975                                                             4. Nơi sinh: Hà Nội.
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13-7-2017.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 1801/QĐ-XHNV ngày 29-6-2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi người hướng dẫn và điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sơn, khóa QH-2017-X. Tên đề tài cũ: Tác động từ việc mở rộng địa giới thủ đô đến kinh tế, xã hội quận Hà Đông (2008-2018). Tên đề tài mới: Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội quận Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2018. Để PGS.TS. Nguyễn Đình Lê làm cán bộ hướng dẫn cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Sơn.
- Gia hạn thời gian đào tạo lần thứ nhất thêm 1 năm (năm 2021), lần thứ hai thêm 1 năm (năm 2022).
- Quyết định số 717/QĐ-XHNV ngày 7-3-2023 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi/điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh. Tên đề tài cũ là Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội quận Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2018. Tên đề tài mới là Biến đổi kinh tế, xã hội ở Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2018.
7. Tên đề tài luận án (tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước): Biến đổi kinh tế, xã hội ở Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2018
8: Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam                             9. Mã số: 62 22 03 13
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Lê
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án (nêu tóm tắt):
       - Qua phần tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ, hệ thống và toàn diện về biến đổi kinh tế, xã hội ở Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2018. Do đó, hướng tiếp cận của luận án không trùng lặp và độc lập so với các công trình nghiên cứu và luận án đã công bố.
- Làm rõ biến đổi kinh tế, xã hội ở Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2018 gắn với quá trình đổi mới của đất nước, của tỉnh Hà Sơn Bình (1986-1991), tỉnh Hà Tây (1991-2008) và thành phố Hà Nội (2009-2018). Biến đổi kinh tế, xã hội ở Hà Đông trải qua hai giai đoạn 1986-2008 và 2009-2018. Quá trình biến đổi gắn với điều chỉnh địa giới hành chính, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái đô thị hóa và đô thị hóa mở rộng.
- Biến đổi kinh tế, xã hội tác động lẫn nhau, bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, tạo ra những thành tựu và hạn chế. Trong thời gian tới, Hà Đông cần phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đề ra định hướng và giải pháp để kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển bền vững hơn. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
Luận án cung cấp lý luận và thực tiễn về biến đổi kinh tế, xã hội ở Hà Đông (1986-2018), là cơ sở cho chính quyền và cơ quan chuyên môn tổng kết, đánh giá quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở Hà Đông (1986-2018); đề ra chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế, xã hội ở Hà Đông trong những năm tiếp theo. Có thể dùng luận án để tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập về biến đổi kinh tế, xã hội thời kỳ đổi mới, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa ở một địa phương cụ thể. Luận án sưu tầm nguồn tư liệu phong phú, đa dạng về kinh tế, xã hội Hà Đông (1986-2018), góp phần tìm hiểu lịch sử nói chung và kinh tế, xã hội Hà Đông nói riêng trong thời ký đổi mới.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Có thể nghiên cứu chuyên sâu từng lĩnh vực trong cơ cấu kinh tế, hoặc cơ cấu xã hội Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2018. Trên cơ sở kế thừa luận án, có thể nghiên cứu biến chuyển cơ cấu kinh tế - xã hội thủ đô Hà Nội, hoặc các đô thị ở Việt Nam cùng kì.
14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian):
Nguyễn Hữu Sơn (2018), "Tăng trưởng dân số quận Hà Đông (2000-2015)", Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ISSN 2354-1172), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 4, số 2b (11/2018), tr. 203-220.
Nguyễn Hữu Sơn (2019), "Quá trình thay đổi địa giới hành chính quận Hà Đông (1896-2009): diễn biến, đặc điểm", Tạp chí Khoa học (ISSN 1859-2325), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 61 (6/2019), tr. 86-97.
Nguyễn Hữu Sơn (2020), "Chuyển biến kinh tế nông nghiệp ở thị xã Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2008", Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ISSN 2354-1172), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 6, số 1b (11/2020), tr. 133-144.
Nguyen Huu Son (2022), "Characteristics of transformation of the Ha Dong town's agricultural structure (1986-2008)", The first international conference on the issues of social sciences and humanities, Hanoi, 28-10-2022, Vietnam National University, Hanoi, University of Social Sciences and Humanities, ISBN 978-604-9990-98-4, pp. 620-635.
Nguyen Huu Son (2022), "Transformation of Ha Dong’s industrial sector (2009-2018)", The first international conference on the issues of social sciences and humanities, Hanoi, 28-10-2022, Vietnam National University, Hanoi, University of Social Sciences and Humanities, ISBN 978-604-9990-98-4, pp. 636-655.


 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS


1. Full name:     Nguyen Huu Son                       2. Sex: Male
3. Date of birth: 25/02/1975                                 4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: Decision No. 1745/2017/QĐ-XHNV dated July 13, 2017
6. Changes in academic process: No
- Decision No. 1801/QD-XHNV on 29 June 2018, of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on changing the supervisor and adjusting the title of the doctoral thesis by graduate student Nguyen Huu Son, QH-2017-X. The old title: Impact from the expansion of the capital's boundaries on the economy and society of Ha Dong district (2008-            2018). The new title: Social and economic structure changes in Ha Dong from 1986 to 2018. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dinh Le is the supervisor for Nguyen Huu Son.
- Extending the study’s time by 1 year (2021), and another 1 year (2022).
- Decision No. 717/QD-XHNV dated 7 March 2023, of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on the adjustment of the PhD thesis topic of the PhD student. The old title was Social and economic structure changes in Ha Dong from 1986 to 2018. The new title is Economic and social changes in Ha Dong from 1986 to 2018.
7. Official thesis title: Social and economic changes in Ha Dong from 1986 to 2018.
8. Major: Vietnamese History                    9. Code: 62 22 03 13
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dinh Le
11. Summary of the new findings of the thesis
- The literature review unveils that there has not been a complete, systematic, and comprehensive study of economic and social change in Ha Dong from 1986 to 2018. Therefore, the thesis is new and novel from published studies and dissertations.

- This study is to explore the socio-economic changes in Ha Dong from 1986 to 2018 in the contexts of Vietnam’s reform, Ha Son Binh province (1986-1991), Ha Tay province (1991-2008), the city of Ha Dong and Hanoi City (2009-2018). Economic and social change in Ha Dong went through two periods 1986-2008 and 2009-2018. The process is associated with boundary adjustment, industrialization, modernization, re-urbanization, and expanded urbanization.
- Economic and social changes intertwine, originating from subjective and objective causes, thus resulting in some achievements and limitations. In the future, Ha Dong needs to promote advantages, overcome difficulties, set out orientations and solutions for the economy and society to develop more sustainably.
12. Practical applicability, if any:
The thesis provides theoretical and practical foundations for on economic and social change in Ha Dong (1986-2018), which is the basis for authorities and professional agencies to summarize and evaluate the process of economic and social development in Ha Dong (1986-2018). This study also proposes some policies and measures for economic and social development in Ha Dong in the following years. The thesis can be used as a reference for research and teaching about economic and social change in the Reform period, industrialization, modernization, and urbanization in a particular locality. The thesis is made based on a rich and diverse material source on Ha Dong economy and society (1986-2018), thus contributing to understanding the history in general and Ha Dong economy and society in particular during the renovation period.
13. Further research directions, if any
Future studies may pay more attention to each field in the economy or the society of Ha Dong during 1986-2018. Also, studies on changes in the socio-economic structure Hanoi, or urban areas in Vietnam in the same period can be feasible.
14. Thesis-related publications:
Nguyễn Hữu Sơn (2018), "Tăng trưởng dân số quận Hà Đông (2000-2015)", Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ISSN 2354-1172), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 4, số 2b (11/2018), tr. 203-220.
Nguyễn Hữu Sơn (2019), "Quá trình thay đổi địa giới hành chính quận Hà Đông (1896-2009): diễn biến, đặc điểm", Tạp chí Khoa học (ISSN 1859-2325), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 61 (6/2019), tr. 86-97.
Nguyễn Hữu Sơn (2020), "Chuyển biến kinh tế nông nghiệp ở thị xã Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2008", Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ISSN 2354-1172), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 6, số 1b (11/2020), tr. 133-144.
Nguyen Huu Son (2022), "Characteristics of transformation of the Ha Dong town's agricultural structure (1986-2008)", The first international conference on the issues of social sciences and humanities, Hanoi, 28-10-2022, Vietnam National University, Hanoi, University of Social Sciences and Humanities, ISBN 978-604-9990-98-4, pp. 620-635.
Nguyen Huu Son (2022), "Transformation of Ha Dong’s industrial sector (2009-2018)", The first international conference on the issues of social sciences and humanities, Hanoi, 28-10-2022, Vietnam National University, Hanoi, University of Social Sciences and Humanities, ISBN 978-604-9990-98-4, pp. 636-655.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây