TTLA: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1968 và 1972)

Thứ hai - 23/11/2020 02:12
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thu Trang                    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 16/12/1988                                                             4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án từ “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1972) thành “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1968 và 1972)”, theo Quyết định số 1042/QĐ-XHNV ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1968 và 1972)
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      9. Mã số: 62 22 03 15
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Hệ thống hóa nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu về giao thông vận tải và sự lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải của Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm 1965 – 1968 và 1972.
- Làm rõ đặc điểm và tác động từ những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hải Phòng đến công tác đảm bảo giao thông vận tải và vị trí chiến lược trọng yếu của Thành phố trong kế hoạch chiến tranh của Mỹ cũng như trong thế trận chiến tranh nhân dân của Hải Phòng.
- Phân tích, luận giải, làm rõ những bước phát triển, thay đổi trong chủ trương và sự chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông vận tải của Đảng bộ thành phố Hải Phòng qua hai giai đoạn (1965 - 1968 và 1/1972 - 12/1972).
- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải của Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm 1965 - 1968 và 1972.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải những năm 1965 - 1968 và 1972.
- Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Hải Phòng, hoặc làm tư liệu tham khảo cho các cơ quan, cá nhân nghiên cứu, giảng dạy về các chuyên ngành lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử ngành GTVT.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Bài báo khoa học (2019), “Tổ chức và xây dựng lực lượng bảo đảm giao thông vận tải ở thành phố Hải Phòng (1965 - 1968)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr.25-29.
- Bài báo khoa học (2019), “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác giao thông vận tải trong những năm chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965 - 1968)”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 5, số 2b, tr.316-327.

 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name :  Pham Thi Thu Trang                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 16/12/1988                                 4. Place of birth:  Hai Phong
5. Admission decision number: 4618/2016/QĐ-XHNV       Dated 29/12/2016
6. Changes in academic process: The thesis title was adjusted from “Hai Phong City Party Committee led the transport work in the years against the destructive war of the US imperialism (1965 - 1972)” to “Hai Phong City Party Committee led the transport assurance in the years against the destructive war of the US imperialism (1965 - 1968 and 1972), on decision 1042/QĐ-XHNV of Principal of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University, 22nd June 2020.
7. Official thesis title:  Hai Phong City Party Committee led the transport assurance in the years against the destructive war of the US imperialism (1965 - 1968 and 1972)
8. Major: History of the Vietnam Communist Party              9. Code:  62 22 03 15
10. Supervisors: Assc. Prof. PhD. Nguyen Thi Mai Hoa
11. Summary of the new findings of the thesis: 
- Systematizing the resources for researches on transportation, and the leadership assurance for transportation of Hai Phong City Party Committee in the years 1965 - 1968 and 1972.
- Clarify characteristics and impacts from the natural, socio-economic conditions of Hai Phong to transport assurance and the important strategic position of the city in the US war plan as well as in the people’s war of Hai Phong.
- Analyzing, interpreting and clarifying development steps, changes in guidelines and direction of the transport assurance of Hai Phong City Party Committee in the two destructive wars of American (1965 - 1968 and 1972).
- Evaluating the advantages, limitations, drawing some key experiences from the leadership process about the transport assurance of Hai Phong City Party Committee from 1965 to 1968 and 1972.
12. Practical applicability, if any: 
- The thesis provides readers with a rich and systematic reference volume on the process of the Party Committee of Hai Phong city leading the assurance of transportation in the years 1965 - 1968 and 1972.
- The research results of the thesis can be used as traditional educational materials for Hai Phong's young generation, or as a reference for researchers and teachers about history of the Party, history of the Local Party Committee, and history of the transport ministry.
13. Further research directions, if any: 
14. Thesis-related publications:
- Scientific articles (2019), “Organizing and building a force to ensure transportation in Hai Phong city (1965 - 1968)”, Journal of Party History (10), pp.25-29.
- Scientific article (2019), “Hai Phong City Party Committee leads the transportation work in the years against the first destructive war of the US imperialism (1965 - 1968)”, Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 5, (2b), pp.316-327.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây