TTLA: Hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp đổi mới.

Thứ hai - 26/06/2023 00:21
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quỳnh Nga                                
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/11/1996                                                                          
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4416/2019/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có): Quyết định số 257/QĐ-XHNV ngày 21/01/2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi/điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh.
7. Tên đề tài luận án: Hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp đổi mới.
8. Chuyên ngành: Chính trị học                                                    
9. Mã số: 9310201.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quốc Thành
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về hệ thống chính trị cấp xã; đánh giá thực trạng hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội; luận án đề xuất một số giải pháp đổi mới hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội trong thời gian tới.
Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội.
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu liên ngành, logic, lịch sử, phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, cấu trúc, hệ thống, so sánh, điều tra xã hội học, chuyên gia.
Các kết quả chính:
- Luận án đã làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của hệ thống chính trị cấp xã; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống chính trị cấp xã; xây dựng khung phân tích hệ thống chính trị cấp xã.
- Luận án khái quát các xã thuộc các huyện ngoại thành Hà Nội; phân tích thực trạng hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay và nguyên nhân; chỉ ra một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội.
- Luận án phân tích sự cần thiết đổi mới hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội, chỉ ra các yếu tố tác động đến hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội trước yêu cầu đổi mới; đưa ra quan điểm và đề xuất giải pháp đổi mới hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội trong thời gian tới.
Ý nghĩa lý luận:
- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về hệ thống chính trị cấp xã.
- Luận án là công trình nghiên cứu khoa học, góp phần hệ thống hóa quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thành ủy Hà Nội về hệ thống chính trị cấp xã.
- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục bổ sung lý luận về hệ thống chính trị cấp xã.
Ý nghĩa thực tiễn:
- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy về hệ thống chính trị cấp xã.
- Những đề xuất của luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị cấp xã các huyện ngoại thành Hà Nội.
- Luận án có giá trị làm tài liệu tham khảo trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của hệ thống chính trị cấp xã, nhất là những xã vùng ven đô thị.
12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo
- Hệ thống chính trị nói chung, hệ thống chính trị cấp xã nói riêng.
- Đi sâu nghiên cứu về tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và mối quan hệ của các thành tố đó trong hệ thống chính trị.
13. Các công trình công bố liên quan đến luận án
- Nguyen Quynh Nga, Pham Quoc Thanh (2019), “Grassroots Political System in the Vietnamese Political System at present”, International Conference on Education, Psychology, and Social Sciences (ICEPS), Tokyo University of Science, Japan, ISSN: 2518-2498, pp.269-278.   
- Pham Quoc Thanh, Bui Thanh Nam, Nguyen Van Khanh, Nguyen Quynh Nga, Phi Thi Lan Phuong (2020), “Ruling mode of Communist Party of Vietnam in Theory and Practice”, Chinese Political Science Review Vol. 5 (4), Scopus Q2, DOI 10.1007/s41111-020-00162-1, ISSN: 2365-4244, pp. 488-512.
- Pham Quoc Thanh, Nguyen Quynh Nga (2020), “The commune-level political system in Vietnam at present: some theoretical and practical matters”, Russian Journal of Vietnamese Studies Vol. 4 (3), WoS, DOI 10.24411/2618-9453-2020-10021, ISSN: 2618-9453, pp.17-24.
- Do Xuan Tuat, Nguyen Quynh Nga, Pham Ngoc Anh, Tran Mai Uoc (2020), “Ho Chi Minh’s ideas on the role of democracy in the ruling communist party”, Ho Chi Minh’s heritage in Vietnam and Abroad, Moscow University Press, Chapter 9, Russia, WoS index: 000588260800010, pp.113-119.
- Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Mai Hương (2020), “Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cấp xã ở huyện Thường Tín – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (11), ISSN: 0868-3492, tr.69-74.
- Nguyễn Quỳnh Nga (2021), “Công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ huyện Thường Tín – Hà Nội: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Giáo dục lý luận (321), ISSN: 0868-3492, tr.79-83.
- Nguyễn Quỳnh Nga (2021), “Cải cách hành chính của ủy ban nhân dân cấp xã huyện Thường Tín (Hà Nội) hiện nay: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí nghiên cứu khoa học Thanh niên (18), ISSN: 2734-9039, tr. 44-47.
- Nguyễn Quỳnh Nga (2022), “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên ở cấp xã huyện Thường Tín (Hà Nội) hiện nay: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí nghiên cứu khoa học Thanh niên (28), ISSN:2734-9039, tr.76-79.
- Do Xuan Tuat, Nguyen Quynh Nga, Thai Hong Duc (2022), “Power control mechanism in Vietnam’s one- party system today”, The Communist Party of Vietnam: Empowering National Progress, Moscow Universiy Press, Chapter 5, Russia, ISBN: 978-5-19-011814-8, DOI: 10.55959/MSU978-5-19-011814-8-2022-1-432, pp. 58-70.
- Pham Quoc Thanh, Nguyen Quynh Nga, Do Thi Thanh Ha (2022), “The achievements in building the political system at commune level of Vietnam in the Doi moi period”, The Communist Party of Vietnam: Empowering National Progress, Moscow Universiy Press, Chapter 11, Russia, ISBN: 978-5-19-011814-8, DOI: 10.55959/MSU978-5-19-011814-8-2022-1-432, pp. 125-137.
- Nguyễn Quỳnh Nga (2023), “Các yếu tố tác động tới hệ thống chính trị các xã các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên (31), ISSN: 2734-9039, tr.69-71.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 1. Full name: Nguyen Quynh Nga
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: November 19, 1996
 4. Place of birth: Ha Noi
 5. Amission decision number 4416/2019/QĐ-XHNV dated 26/11/2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
 6. Changes in academic prcess: Decision number 257/QD-XHNV dated 21/01/2021 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on changing/adjusting PhD thesis topic of PhD student.
 7. Officical thesis title: Commune level political system in suburban districts of Hanoi at present: Status quo, raised issues and innovative solutions
 8. Major: Politics
 9. Code: 9310201.01
 10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Thanh
 11. Summary of the new findings of the thesis
Thesis purpose: On the basis of clarifying some theoretical issues about the political system at commune level; assessing the status of the political system at commune level in the suburban districts of Hanoi; the thesis proposes some solutions to renewing the political system at the commune level in the suburban districts of Hanoi in the coming time.
Thesis objective: The thesis studies the political system at commune level in suburban districts of Hanoi.
Research method: Interdisciplinary research, logic, history, analysis, synthesis, induction, deduction, structure, system, comparasion, sociological survey, expert.
The new findings of the thesis:
- The thesis has clarified the concept, characteristics and role of the commune-level political system; analyzing the factors affecting the political system at commune level; building a analysis framework of the commune-level political system.
- The thesis outlines the communes in the suburban districts of Hanoi; analyzing the current situation of the political system at commune level in the suburban districts of Hanoi at present and its causes; pointing out some posed problems for the renewal of the political system at the commune level in the suburban districts of Hanoi.
- The thesis categorizes the need to renew the political system at the commune level in the suburban districts of Hanoi, pointing out the factors affecting the political system at the commune level in the suburban districts of Hanoi before the renovation requirements; give views and propose some solutions to renewing the political system at the commune level in the suburban districts of Hanoi in the coming time.
Theoretical significance:
- The research results of the thesis contribute to deepening the theoretical issues on the commune-level political system.
- The thesis is a scientific research work that contributes to systematizing the views of the Communist Party of Vietnam and the Hanoi Party Committee on the commune-level political system.
- The research results of the thesis contribute to providing more scientific arguments for the Party and State in order to continue to supplement the theory of the commune-level political system.
Practical significance:
- The thesis can be used as references in researching and teaching on the commune-level political system.
- The thesis's proposals can be used as references in the practice of renewing the political system at the commune level in the suburban districts of Hanoi.
- The thesis is valuable as references in the organization and implementation of the tasks of the political system at the commune level, especially the communes in the peri-urban areas.
12. Futher research directions
- The political system in general and the commune-level political system in particular.
- Continuation to research on party organization, government, Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations and relationship among the three factors in the political system.
13. Thesis-related publications
- Nguyen Quynh Nga, Pham Quoc Thanh (2019), “Grassroots Political System in the Vietnamese Political System at present”, International Conference on Education, Psychology, and Social Sciences (ICEPS), Tokyo University of Science, Japan, ISSN: 2518-2498, pp.269-278.   
- Pham Quoc Thanh, Bui Thanh Nam, Nguyen Van Khanh, Nguyen Quynh Nga, Phi Thi Lan Phuong (2020), “Ruling mode of Communist Party of Vietnam in Theory and Practice”, Chinese Political Science Review Vol. 5 (4), Scopus Q2, DOI 10.1007/s41111-020-00162-1, ISSN: 2365-4244, pp. 488-512.
- Pham Quoc Thanh, Nguyen Quynh Nga (2020), “The commune-level political system in Vietnam at present: some theoretical and practical matters”, Russian Journal of Vietnamese Studies Vol. 4 (3), WoS, DOI 10.24411/2618-9453-2020-10021, ISSN: 2618-9453, pp.17-24.
- Do Xuan Tuat, Nguyen Quynh Nga, Pham Ngoc Anh, Tran Mai Uoc (2020), “Ho Chi Minh’s ideas on the role of democracy in the ruling communist party”, Ho Chi Minh’s heritage in Vietnam and Abroad, Moscow University Press Chapter 9, Russia, WoS index: 000588260800010, pp.113-119.
- Nguyen Quynh Nga, Nguyen Thi Mai Huong (2020), "Improving the quality of activities of the commune-level political system in Thuong Tin district - Hanoi in the current period", Journal of Theoretical Education (11), ISSN: 0868-3492, pp.69-74.
- Nguyen Quynh Nga (2021), "Party development work in the Party Committee of Thuong Tin district - Hanoi: Current situation and solutions", Journal of Theoretical Education (321), ISSN: 0868-3492, pp.79 -83.
- Nguyen Quynh Nga (2021), " Administrative reform of the People's Committee of the commune of Thuong Tin district (Hanoi) at present: Current situation and solutions", Youth scientific research journal (18), ISSN : 2734-9039, p. 44-47.
- Nguyen Quynh Nga (2022), "Improving the quality and effectiveness of political theory education for party members at commune level in Thuong Tin district (Hanoi) at present: Current situation and solutions", Youth scientific research journal (28), ISSN:2734-9039, pp.76-79.
- Do Xuan Tuat, Nguyen Quynh Nga, Thai Hong Duc (2022), “Power control mechanism in Vietnam’s one- party system today”, The Communist Party of Vietnam: Empowering National Progress, Moscow Universiy Press, Chapter 5, Russia, ISBN: 978-5-19-011814-8, DOI: 10.55959/MSU978-5-19-011814-8-2022-1-432, pp. 58-70.
- Pham Quoc Thanh, Nguyen Quynh Nga, Do Thi Thanh Ha (2022), “The achievements in building the political system at commune level of Vietnam in the Doi moi period”, The Communist Party of Vietnam: Empowering National Progress, Moscow Universiy Press, Chapter 11, Russia, ISBN: 978-5-19-011814-8, DOI: 10.55959/MSU978-5-19-011814-8-2022-1-432, pp. 125-137.
- Nguyen Quynh Nga (2023), "Factors affecting the political system of communes in suburban districts of Hanoi at present", Youth scientific research journal (31), ISSN: 2734-9039, pp.69-71.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây