TTLA: Vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An hiện nay

Thứ năm - 20/04/2023 05:28
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đậu Trọng Hảo     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/4/1988             4. Nơi sinh: Đại Thành, Yên Thành, Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 2702/QĐ-XHNV ngày 26/09/2018 từ "Hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc đảm bảo an ninh chính trị-xã hội ở vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An hiện nay" thành "Vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An hiện nay".
7. Tên đề tài luận án: Vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An hiện nay.
8. Chuyên ngành: Chính trị học                              9. Mã số: 62 31 02 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
- PGS.TS Đinh Xuân Lý
- PGS.TS Nguyễn Hữu Cầu
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Luận án góp phần hệ thống hóa lý luận về hệ thống chính trị, hệ thống chính trị cấp xã và vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong đảm bảo an ninh, trật tự; làm sáng tỏ hơn các khái niệm có liên quan và xây dựng một số khái niệm mới như Vùng đồng bào Công giáo, vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong đảm bảo an ninh, trật tự; xác định tiêu chí đánh giá vai trò của hệ thống chính trị cấp xã vùng đồng bào Công giáo trong đảm bảo an ninh, trật tự.
- Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện thực trạng của hệ thống chính trị cấp xã vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An và thực tiễn thực hiện vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An từ năm 2010 đến năm 2021.
          - Luận án đưa ra các dự báo, đề xuất định hướng và một số giải pháp toàn diện, cụ thể có cơ sở khoa học và tính khả thi trong việc tăng cường vai trò của hệ thống chính trị cấp xã về đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An những năm tới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
- Đề tài cung cấp những luận cứ, luận chứng khoa học cho việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật có liên quan nhằm tăng cường vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo.
- Kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa tham khảo cho các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong quá trình nghiên cứu, hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn đối với việc xây dựng, củng cố vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An.
- Những định hướng và giải pháp mà luận án đưa ra sẽ là tài liệu tham khảo trong công tác của hệ thống chính trị cấp xã cũng như các lực lượng có liên quan trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã vùng đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An hiện nay.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
  1. Đậu Trọng Hảo (2019), "Đảm bảo an ninh, trật tự của hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo tỉnh Nghệ An hiện nay", Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (8), tr. 34-41.
  2.  Đậu Trọng Hảo (2019), "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở vùng đông đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An", Tạp chí Công tác tôn giáo (11), tr. 30-32.
  3.  Đậu Trọng Hảo (2020), "Công tác Công an tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào Công giáo hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An", Tạp chí Công an nhân dân (8), tr. 108-112.

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: ĐẬU TRỌNG HẢO                                     2.  Sex: Male
3. Date of birth: 15/4/1988     4. Place of birth: Dai Thanh commune, Yen Thanh district, Nghe An province.
5. Adminssion decision number: 1745/2017/QD-XHNV, Dated July 13, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.
6. Changes in academic process: Decision on adjusting PhD thesis topic of PhD student No. 2702/QD-XHNV dated September 26, 2018 from "The political system at grassroots level in ensuring socio-political security in the Catholic community of Nghe An province at present" to “The roles of the commune-level political system in ensuring security and order in the Catholic community in Nghe An province”.
7. Official thesis title: The roles of the commune-level political system in ensuring current security and order in the Catholic community in Nghe An province.
8. Major: Political studies                                            9. Code: 62 31 02 01
10. Supervisors
- Assoc. Prof. PhD. Đinh Xuân Lý
- Assoc. Prof. PhD. Nguyễn Hữu Cầu
11. Summary of the new findings of the thesis:
- The thesis contributes to systematizing the theory of political system, commune-level political system and the role of commune-level political system in ensuring security and order; clarifying more related concepts and developing some new concepts such as Catholic compatriots, the role of the commune-level political system in ensuring security and order; determining criteria for assessing the role of the commune-level political system in the Catholic community in ensuring security and order.
- The thesis is a comprehensive study of the current situation of the commune-level political system in the Catholic region of Nghe An province and the practical implementation of the role of the commune-level political system in ensuring regional security and order. Catholics in Nghe An province from 2010 to 2021.
- The thesis makes forecasts, proposed orientations and a number of comprehensive and specific solutions with scientific basis and feasibility in enhancing the role of the commune-level political system in ensuring security. order, the order of the Catholic community in Nghe An province in the coming years.
12. Practical applicability, if any:
- The topic provides scientific arguments and arguments for the development, amendment and supplementation of a number of relevant undertakings, guidelines, policies and laws in order to strengthen the role of the political system at the local level. in ensuring security and order in the Catholic community.
- The results of the research topic are meaningful for the authorities in Nghe An province in the process of research, policy making and practical direction for building and consolidating the role of commune-level political system in ensuring security and order in the Catholic region of Nghe An province.
- The orientations and solutions given by the thesis will be a reference in the work of the commune-level political system as well as the relevant forces in ensuring security and order in the Catholic community. country in general and Nghe An in particular.
13. Further research directions, if any:
The research aimed at renovating the content and mode of operation of the commune-level political system in the Catholic ethnic minority area of Nghe An province today.
14. Thesis-related publications:
1. Dau, T. H. (2019), "Ensuring security and order of the current grassroots political system in Nghe An province", Vietnam Journal of Social Sciences (8), pp. 34-41.
2. Dau, T. H. (2019), "Solutions to improve the operational efficiency of the grassroots political system in the eastern Catholic region of Nghe An province", Journal of Religious Work (11), pp. 30-32.
3. Dau, T. H. (2020), "Public affairs participate in building and consolidating the grassroots political system in the current Catholic community in Nghe An province", People's Public Security Magazine (8), pp. 108-112.
                                                
                                           


 
 
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây