TTLA: Báo in cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận từ truyền thông phát triển

Thứ năm - 24/02/2022 23:49
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Thủy       2.  Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 18/01/1969                                                         4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  3253/2016/QĐ - XHNV, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
+ Tên đề tài này đã được điều chỉnh 01 lần tại Quyết định số 388/QĐ-XHNV ngày 28/2/2017 và Quyết định số 1464/QĐ-XHNV ngày 30/5/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tên chưa thay đổi là “Nâng cao chất lượng ấn phẩm báo in miễn phí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số”.
+ Cán bộ hướng dẫn khoa học luận án tiến sĩ đã được thay đổi 01 lần theo Quyết định số 2221/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cán bộ hướng dẫn khoa học chưa thay đổi là: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi.
+ Gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 30 tháng 9 năm 2019 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020. 
7. Tên đề tài luận án chính thức: Báo in cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận từ truyền thông phát triển
8. Chuyên ngành: Báo chí học                         9.  Mã số: 62320101
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Linh
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án  là công trình nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu về báo in cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay tại Việt Nam. Nghiên cứu báo chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi là nghiên cứu báo chí dành cho đối tượng chuyên biệt.
- Luận án cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần bổ sung, phát triển hệ thống lý luận của Đảng về báo in cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; về lãnh đạo, quản lý báo chí dành cho đối tượng chuyên biệt phục vụ phát triển, phát triển bền vững.
- Luận án đã hệ thống hóa các khái niệm, cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan tới đề tài. Từ đó bổ sung phát triển lý luận về báo chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam tiếp cận từ truyền thông phát triển.
 - Luận án đã khảo sát, đánh giá được thực trạng, chất lượng và hiệu quả báo in cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam; chỉ ra được những thành công và hạn chế, nguyên nhân của thành công và hạn chế.
 - Luận án đã đề xuất được một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới truyền thông đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay. Qua đó góp phần tác động và thúc đẩy phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, phát triển bền vững Việt Nam nói chung.
12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận án sẽ đề xuất với Đảng và Nhà nước (đặc biệt là các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam) các luận điểm khoa học để hoạch định một số chính sách nhằm tăng cường hoạt động của báo in miễn phí phục vụ phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, phát triển bền vững Việt Nam nói chung.
- Kết quả nghiên cứu của Luận án giúp lãnh đạo các địa phương, các cơ quan, ban, ngành chức năng trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhận thức rõ hơn vai trò của truyền thông, đặc biệt là kênh báo in, phương thức, cơ chế, nội dung và hình thức của báo in miễn phí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm thay đổi hành vi, nhận thức của người tiếp nhận.
- Những kết quả nghiên cứu và đề xuất của đề tài có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với các bên liên quan, các thành phần tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bao gồm: nhà quản lý, cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà đào tạo và đặc biệt là cho cộng đồng dân cư trên địa bàn với tư cách là chủ thể của phát triển bền vững.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sinh sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu báo chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hoàn thiện hơn những giải pháp, khuyến nghị đồng thời đưa ra bộ tiêu chí rõ ràng, cụ thể hơn cho báo chí dành cho đối tượng đặc thù nói chung và báo chí dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng trong bối cảnh hiện đại.
14. Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến luận án:
    1 - Nguyễn Thị Thanh Thủy (2016), Báo chí cấp phát góp phần giữ gìn bản sắc riêng của các dân tộc, Tạp chí Người làm báo (385),  tr.54-55.
    2 - Nguyễn Thị Thanh Thủy (2017), “Báo in miễn phí: Truyền thông về bảo hiểm xã hội cho đồng bào dân tộc", Tạp chí Người làm báo (406),  tr.20-21.
   3 - Nguyễn Thị Thanh Thủy (2018), "Một số trao đổi về công chúng vùng dân tộc thiểu số và miền núi", Báo chí truyền thông những vấn đề trọng yếu, tập 1, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 330 - 335.
    4 - Nguyễn Thị Thanh Thủy (2020), “Báo chí dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Tạp chí Người làm báo (442), tr.41 - 42.
    INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Thanh Thuy                 2. Sex: Female
3. Date of birth: 18/01/1969                                 4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number:  3253/2016/QĐ – XHNV dated 30/09/2016 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities
6. Changes in academic process:
+ The title of this topic has been adjusted once according to Decision No. 388/QD-XHNV dated February 28, 2017 and Decision No. 1464/QD-XHNV dated May 30, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities. The original title was "Improve the quality of the free printed newspapers for ethnic minorities".
+ The doctoral thesis scientific supervisor was changed once according to Decision No. 2221 dated June 4, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities. The original scientific guide: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Loi7. Official thesis title: Printed newspapers to ethnic minority and mountainous areas from development media
+ Extension of training time from September 30th 2019 to December 30th 2020.
7. Official thesis title: Printed newspapers to ethnic minority and mountainous areas from development media
8. Major: Linguistics                                            9. Code: 62320101
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Loi 
11. Summary of the new findings of the thesis:  
- The dissertation is a systematic and in-depth study on printed newspapers to ethnic minority and mountainous area in Vietnam. Studying the printed newspapers to ethnic minority and mountainous areas is a journalism studying for specialized audiences
- The thesis provides scientific arguments and contributes to supplementing and developing the Communist Party's theoretical system on the printed newspapers for ethnic minority and mountainous areas; and on the leadership and management of the press to specialized audiences for sustainable development.
- The dissertation has systematized the concepts and theoretical and practical bases related to the subject matter, based on which to contribute to the development of theories on the newspapers to ethnic minority and mountainous areas from development media
- The dissertation examines and assesses the current situation, quality and effectiveness of the prined newspapers to ethnic minority and mountainous areas in Vietnam; and points out its successes and limitations and their causes.
-The dissertation proposes number of solutions and recommendations to improve and innovate communication about the  ethnic minority and mountainous areas today. Thereby, it contributes to influencing and sustainable promoting development of the ethnic minority and mountainous areas in particular and sustainable development in Vietnam in general.
-The dissertation will propose to the Party and the State (especially the agencies directing and managing the press such as the The Central Propaganda Department, the Ministry of Information and Communications and the Vietnam Journalists Association) scientific arguments to make a number of policies to strengthen the activities of free print newspapers for sustainable development in ethnic minority and mountainous areas in particular, sustainable development in Vietnam in general. 
- The dissertation results will help leaders of localities, agencies, departments and functional branches in ethnic minority and mountainous areas to better understand the role of the media, especially the printed newspaper channel, methods, mechanisms, contents and forms of free print newspapers for ethnic minority and mountainous people to change the recipient's behavior and perception.
- The research results and proposals of the project have great practical significance for stakeholders and participants in the process of developing and implementing the sustainable development goals of ethnic minority and mountainous areas, including: managers, media agencies, social organizations, businesses, scientists, trainers and especially for the community in the area as subject of the sustainable development.
12. Further research direction, if any:  
The PhD student will expand the scope of study; further improve the solutions and recommendations, and at the same time provide a clearer and more specific set of criteria for the press in general and the ethnic minority and mountainous areas in particular in the modern context.
13. Thesis-related publications:
 1- Nguyen Thi Thanh Thuy (2016), "The press contributes to preserving the unique identity of the ethnics", Journalists Magazine (385), pp. 54-55
 2 - Nguyen Thi Thanh Thuy (2017), "Free print newspapers: Communication on social insurance for ethnic people", Journalists Magazine  (406), pp.20-21.
3 - Nguyen Thi Thanh Thuy  (2018), "Some exchanges about the public in ethnic minority and mountainous areas", Press and Media: Key Issues, volume 1, Hanoi National University Press, pp. 330 - 335.
4 - Nguyen Thi Thanh Thuy  (2020), "Newspapers for ethnic minority and mountainous areas", Journalists Magazine  (442), pp. 41-42.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây