TTLA: Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong quá trình hội nhập quốc tế” (tên chính thức đề nghị bảo vệ các cấp)

Thứ ba - 21/12/2021 22:10
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Thu Thủy
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 27/5/1979
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 581/QĐ-XHNV ngày 24/02/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Tên Luận án lần 01: “Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ Việt Nam để tích cực, chủ động tham gia vào các tổ chức quốc tế” (tại Quyết định số 581/QĐ-XHNV ngày 24/02/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).
- Tên được phê duyệt thay đổi: “Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong quá trình hội nhập quốc tế” (tại Quyết định số 577/QĐ-XHNV ngày 09/3/2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).
7. Tên đề tài luận án: “Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong quá trình hội nhập quốc tế” (tên chính thức đề nghị bảo vệ các cấp).
8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ.
9. Mã số: 9340412.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải và TS. Trịnh Ngọc Thạch
11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:
- Luận án nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN dựa trên khung phân tích chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN theo mô hình Lý thuyết phát triển nguồn nhân lực mà Leonard Nadler (1984) đã tổng kết với các nội dung cơ bản: i) Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; ii) Sử dụng nhân lực và iii) Tạo môi trường để nguồn nhân lực phát triển.
- Luận án đã xây dựng khái niệm chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khung phân tích chính sách phát triển nguồn nhân lực, bổ sung thêm vào kho tàng lý luận về phân tích chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN dưới tác động của yếu tố hội nhập quốc tế.
- Từ thực tiễn các nước, Luận án đã khái quát hóa thành các nhóm giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN.
- Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực tiễn Việt Nam, Luận án đã chỉ ra những vấn đề trong phát triển nguồn nhân lực KH&CN Việt Nam cả về số lượng và chất lượng cũng như những ưu điểm và hạn chế, bất cập trong các chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN hiện hành của Việt Nam
- Đề xuất các nhóm giải pháp cũng như điều kiện thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN Việt Nam. Các nội dung phát triển nguồn nhân lực KH&CN được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập một cách sâu rộng vào hệ thống KH&CN và nền KT-XH nói chung của thế giới trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
 • Trịnh Ngọc Thạch, Đào Thị Thu Thủy (2016), “Development of Human Resources in Science and Technology – Experience from the United States and Application in Vietnam”, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội tập 32 (1), tr.95-103.
 • Đào Thị Thu Thủy (2020), “Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Việt Nam: Góc nhìn từ thực tiễn”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội tập 36 (2), tr.32-44.
 • Đào Thị Thu Thủy (2020), “Giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ: Nền tảng cho sự phát triển bền vững”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội tập 36 (3), tr.1-11.
 • Nguyen Thi Huong Quynh, Dao Thi Thu Thuy (2021) “The Development of Scientific and Technologic Human Resource”, International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH) Vol 2 (1), pp. 51-54.
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Thu Thuy Dao, Phuong Nguyen Duy (2021), “Reforming Financial Policies for Research and Development Activities In Higher Education Institutions: Real Situation And Some Recommendations”, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol 26 (2), pp. 06-09.
INFORMATION OF DOCTORAL THESIS
 
1. PhD. Student’s full name: Dao Thi Thu Thuy                     2. Sex: Female
3. Date of birth: May 27th, 1979                                              4. Place of birth: Hanoi
5. Admission Decision No. 581/QD-XHNV dated February 24th, 2016 of University of Social Sciences and Humanities.
6. Changes in academic process:
 • The 01st thesis title: “Policies for Developing Vietnam’s Science and Technology Human Resources for active and positive participation in international organizations” (at Decision No. 581/QD-XHNV dated February 24th, 2016 of University of Social Sciences and Humanities).
 • Title approved for change: “Policies for Developing Science and Technology Human Resources in the process of international integration” (at Decision No. 577/QD-XHNV dated March 09th, 2018 of University of Social Sciences and Humanities).
7. Thesis title: “Policies for Developing Science and Technology Human Resources in the process of international integration” (official title proposed for defense at different levels).
8. Major: Science and Technology Management.
9. Code: 9340412.01.
10. Academic supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Hai and Dr. Trinh Ngoc Thach
11. Summary of new results of the thesis:
 • The thesis approaches from the perspective of System Theory and Policy Science to analyze policies for developing Vietnam’s Science and Technology human resources. The Policy Science is applied to analyze policies for developing Science and Technology human resources in the process of international integration on practical aspects.
 • The thesis has built an analytical framework for Science and Technology human resource development policies on the basis of Leonard Nadle’s Human Resource Development Theory. The thesis analyzes theoretical views on Science and Technology human resource development in the international integration process with a number of key contents: i) the concept and characteristics of Science and Technology international integration; ii) current trends, impacts and and several forms of Science and Technology international integration; iii) the analysis of certain theoretical measures and policies for developing Science and Technology human resources in the international integration process which have been verified in current practices.
 • The thesis has analyzed the current status of policies for developing Science and Technology human resources in the international integration process, some limitations of Science and Technology human resources and barriers to Science and Technology human resource development policies.
 • The thesis has proposed solutions to improve policies for developing Science and Technology human resources in the process of international integration.
12. Practical applicability: Research results have contributed to complete policies for developing Vietnam’s Science and Technology Human Resources in the current process of international integration.
13. Further research directions
14. Thesis-related publications:
 • Trinh Ngoc Thach, Dao Thi Thu Thuy 92016), “Development of Human Resources in Science and Technology-Experience from the United States and Application in Vietnam”, VNU Journal of Science Vol 32 (1), pp. 95-103.
 • Dao Thi Thu Thuy (2020), “Policies for Developing Vietnam's Science and Technology Human Resources: A Perspective from Reality”, VNU Journal of Science Vol36 (2), pp. 32-44.
 • Dao Thi Thu Thuy 2020), “Solutions for Developing Science and Technology Human Resources: The Foundation for Sustainable Development”, VNU Journal of Science              Vol 36 (3), pp. 1-11.
 • Nguyen Thi Huong Quynh, Đao Thi Thu Thuy (2021), “The development of scientific and technologic human resource”, International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH), Vol 2 (1), pp. 51-54.
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Thu Thuy Dao, Phuong Nguyen Duy (2021), “Reforming Financial Policies for Research and Development Activities In Higher Education Institutions: Real Situation And Some Recommendations”, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol 26 (2), pp. 06-09.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây