TTLV: Quan hệ Campuchia-Việt Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2021

Chủ nhật - 12/12/2021 21:06
1. Họ và tên học viên: Kiều Ngọc Hưng:
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  04/11/1987
4. Nơi sinh:  Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/07/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Campuchia-Việt Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2021
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Thành Văn, cán bộ Vụ Đông Nam Á, Ban Đối ngoại Trung ương.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  Luận văn gồm 4 chường, phản ảnh khác quan và tổng quat về quan hệ Việt Nam-Campuchia từ năm 2013 đến nay, gồm có;
- Phần mở đầu đã trình bày cụ thể về: Tính cấp thiết của đề tài ; Lịch sử nghiên cứu vấn đề ; Mục tiêu, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu; Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 
- Chương 1: Phân tích về những nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam Campuchia. Trong đó có tác động của  tình hình thế giới; tình hình khu vực Đông Nam Á; tình hình chính trị tại Campuchia; Chủ trương của của Campuchia và Việt Nam trong quan hệ giữa hai nước và thực trạng quan hệ Campuchia-Việt Nam trước năm 2013. Trong đó, nhất mạnh về những tác động của môi trường khu vực đối với quan hệ Campuchia-Việt Nam
- Chương 2: Phân tích và đi sau vào thực trạng quan hệ Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2013-2014. Trong đó tập trung đi sâu phân tích về Quan hệ chính trị ngoại giao; Quan hệ quốc phòng an ninh ; Vấn đề phân định biên giới lãnh thổ; Quan hệ kinh tế; Quan hệ văn hóa – xã hội  và tình hình cộng đồng người Việt ở Campuchia 
- Chương 3:  Đưa ra một số giải pháp nhằm  nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Campuchia trong những năm tiếp theo. Gồm có các giải pháp  thúc đẩy quan hệ về chính trị; quan hệ quốc phòng-an ninh;  quan hệ về kinh; các giải pháp thúc đẩy trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, phân giới cắm mốc và các các pháp nâng cao đời sống của người gốc Việt ở Campuchia
Nói chung, Quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2013 – 2021 chịu tác động của nhiều nhân tố, trong đó có nhân tố tác động tích cực và có nhân tố  tác động tiêu cực. Các nhân tố  có tác động tích cực đến quan hệ  giữa hai nước trong giai đoạn này là quá trình hội nhập ASEAN, sự ổn định của tình hình chính trị Campuchia và quan điểm, chính sách tích cực của Việt Nam và Campuchia đối với mối quan hệ giữa hai nước và mối quan hệ truyền thống trong lịch sử giữa hai nước.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu về mối quan hệ Campuchia – Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2021 và một số vấn đề có tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu cặp quan hệ song phương này trong các giai đoạn tiếp
theo nhằm tranh thủ, tận dụng được các thời cơ, thuận lợi; khắc phục hạn chế những thách thức khó khăn, góp phần ổn định khu vực phía tây nam của Việt Nam nói riêng, ba nước Đông Dương nói chung.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Kiều Ngọc Hưng                              2. Sex: Man
3. Date of birth: 04/11/1987
4. Place of  birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV Dated 30/07/2019
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Cambodia – Việt Nam relations in 2012 - 2020 period
8. Major: International Relations                      Code: 8310601.01
9. Supervisors: Dr. Nguyen Thanh Van, Official, Southeast Asia Department, the Party Central Committee’s Commission for External Relations.
10. Summary of the findings of the thesis:
The thesis consists of 4 chapters, reflecting critically and overviewing Vietnam-Cambodia relations from 2013 to present, including;
- The opening part presented in detail about: The urgency of the topic; History of problem research; Research objectives, objects and tasks; Research approach and methods
- Chapter 1 analyzed the factors affecting the relationship between Vietnam and Cambodia. Including the impact of the world situation; the situation in Southeast Asia; political situation in Cambodia; The policy of Cambodia and Vietnam in the relationship between the two countries and the current situation of Cambodia-Vietnam relations before 2013. In which, the most emphasis is on the impacts of the regional environment on Cambodia-Vietnam relations.
- Chapter 2 analyzed and followed the situation of Vietnam-Cambodia relations in the period of 2013-2014. In which, focus is on in-depth analysis of political and diplomatic relations; National defense and security relations; The issue of territorial boundary delimitation; Economic relations; Socio-cultural relations and the situation of the Vietnamese community in Cambodia
- Chapter 3 has proposed a number of solutions to promote Vietnam - Cambodia relations in the following years. Including solutions to promote political relations; defense-security relations; economic relations; promoting solutions in the field of culture and society, demarcation and marking and measures to improve the lives of people of Vietnamese origin in Cambodia
In general, the Vietnam - Cambodia relationship in the period 2013 - 2021 is affected by many factors, including positive factors and negative factors. The factors that have had a positive impact on the relationship between the two countries during this period are the process of ASEAN integration, the stability of the Cambodian political situation and the positive attitudes and policies of Vietnam and Cambodia towards the relationship. relations between the two countries and the traditional historical relationship between the two countries.
11. Practical applicability, if any:
12. Further research directions, if any:
13. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây