TTLV: Quan niệm của N. Machiavelli về đạo đức của người cầm quyền trong tác phẩm “Quân vương"

Thứ tư - 08/12/2021 02:50
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Tất Trường
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 5/1/1996
4. Nơi sinh: Tân Sơn – Đô Lương – Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/QĐ-XHNV, ngày 30/7/2019
của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Quan niệm của N. Machiavelli về đạo đức của người cầm quyền trong tác phẩm “Quân vương””.
8. Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số 831 020 101
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Châu Loan (Khoa Khoa học chính trị - Trường ĐHKHXHVNV – Đại học Quốc gia Hà Nội)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn được chia làm 2 chương; 6 tiết. Cụ thể:
- Chương 1: Bối cảnh và những tiền đề ra đời quan niệm của N. Machiavelli về đạo đức của người cầm quyền trong tác phẩm “Quân vương”.
Nội dung của Chương giải quyết nhiệm vụ phân tích và làm rõ bối cảnh chính trị - xã hội, kinh tế, văn hóa,... và những tiền đề tư tưởng trước thời của N. Machiavelli như là những yếu tố quan trọng nhất cho sự ra đời tư tưởng của ông về đạo đức người cầm quyền. Đồng thời, phân tích được những đặc điểm cơ bản nhất của N. Machiavelli cũng như tác phẩm “Quân vương”.
- Chương 2: Những nội dung cơ bản trong quan niệm của N. Machiavelli về đạo đức người cầm quyền trong tác phẩm “Quân vương”.
Chương 2 là nội dung chính của Luận văn nên nội dung của chương phân tích và chỉ ra những kết luận trong quan niệm của N. Machiavelli về đạo đức người cầm quyền. Đồng thời, Luận văn cũng có sự đánh giá về giá trị cũng như hạn chế của những quan điểm đó.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung vào hệ thống lý thuyết trong nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến đạo đức chính trị. Bên cạnh đó, nội dung nghiên cứu cũng đưa ra những nền tảng cơ sở cho việc nhìn nhận, đánh giá đạo đức của những con người chính trị trong hiện thực.
12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các bài viết đã đăng báo, tạp chí liên quan đến luận văn:
- Nguyễn Tất Trường (viết chung), Người đứng đầu cấp ủy với nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trước bối cảnh mới, Tạp chí Cộng sản, số 977 (tháng 11-2021), tr. 79 - 85
MASTER THESIS INFORMATION
1. Full name: NGUYỄN TẤT TRƯỜNG
2. Gender: Male
3. Date of birth: January 5th, 1996
4. Birthplace: Tan Son Commune, Do Luong District, Nghe An Province
5. Decision of MA student recognition: No. 3014/QĐ-XHNV - XHNV, dated July 30th, 2019 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the research process: No
7. Thesis title: N. Machiavelli's conception of the ruler's morality in his work "The Prince".
8. Specialization: Political Science                        Code: 831 020 101
9. Scientific supervisor: Dr. Nguyen Thi Chau Loan (Faculty of Political Science, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.)
10. Summary of the thesis results:
The thesis consists of 2 chapters; 6 paragraphs:  
- Chapter 1: Background and preconditions for N. Machiavelli's conception of the morality of rulers in the work "The Monarch"
The content of the chapter focus on analyzing and clarifying the socio-political, economic, cultural context and theoretical premises before N. Machiavelli's time as the most important factors for the formation of his thought on the ethics of rulers. At the same time, it analyzes the most basic characteristics of N. Machiavelli those of his work "The Prince".
- Chapter 2: The basic contents of N. Machiavelli's conception of the morality of rulers in the work "The Prince"
Chapter 2 is the main content of the thesis, so the chapter analyzes and points out the conclusions on N. Machiavelli's conception of the morality of rulers. At the same time, the thesis also gives evaluations on values as well as limitations of those points of view.
11. Practical applicability:
 Research results contribute to supplement the theoretical system of research on the issues related to political ethics. In addition, the research content also provides the basis for the recognition and evaluation of morality of political people in reality.
12. Further research: (if any)
13. Published works related to the thesis: 
Nguyen Tat Truong (co-writer) (2021), The head of the Party Committee in improving the effectiveness of propaganda in the new context, Communist Review, No. 977, p. 79 – 85

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây