PGS.TS Lê Văn Thịnh

Email levanthinhlsd@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Lịch sử

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1955.
 • Email: levanthinhlsd@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                  Năm phong: 2013.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2000.
 • Quá trình đào tạo:

           1973 – 1975, 1980-1983: học đại học, Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

           1984 - 1999: NCS, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga (Cử nhân), Tiếng Anh B. 
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quan hệ Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga: lịch sử và hiện tại, Đường lối đối ngoại và thực thi đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử, Vận động quốc tế và đấu tranh ngoại giao trong 30 năm chiến tranh Cách mạng ở Việt Nam (1945 - 1975).

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (viết chung), Hà Nội, 2006.
 2. Hướng dẫn giáng dạy và học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Hà Nội, 2006.
 3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2009.
 4. 50 năm phong trào đồng khởi ở mìên Nam Việt Nam - Những vấn đề lịch sử (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia, 2010.
 5. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải 1926 - 2010 (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2013.
 6. Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn 1930 - 1975 (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2013.
 7. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2013.
 8. Bộ môn Lịch sử Đảng - 40 năm xây dựng và phát triển 1974 - 2014 (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2014.

Bài báo

 1. “Suy nghĩ nhân đọc bài nói “Về công tác huấn luyện và học tập” của Hồ Chí Minh”, Đại học Thương mại, 1993.
 2. “Thử tìm lời giải cho xu hướng ly tâm nghề nghiệp của giáo viên Mác - Lênin”, Đại học Thương mại, 1994.
 3. “Hội nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương và bài học kinh nghiệm kết thúc chiến tranh bằng đàm phán”, Đại học Thương mại, 1994.
 4. “Hồ Chí Minh viết về Hồng quân Liên Xô”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 3/1995.
 5. “Chuyến đi Liên Xô - Trung Quốc đầu năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 1996.
 6. “Nguyễn Thị Duệ - nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam”, Đại học Thương mại, 1996.
 7. “Ảnh hưởng của văn hóa Liên Xô ở Việt Nam trong giai đoạn 1945-1954”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 3/1996.
 8. “Vài nét về hình ảnh của Lênin trong các trang viết của Hồ Chí Minh”, Đại học Thương mại, 1997.
 9. “Tư liệu về 500 chiếc xe ôtô của Liên Xô viện trợ cho Việt Nam cuối năm 1953 đầu năm 1954”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1997.
 10.  “Dịch vụ nông thôn - một hướng nhìn từ chợ làng truyền thống”, Đại học Thương mại, 1999.
 11.  “Vấn đề cán bộ trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận, 5/2002.
 12.  “Điện Biên Phủ trong lòng bạn bè quốc tế”, Đại học Thương mại, 2004.
 13.  “Hồ Chí Minh nói về công tác cán bộ của Đảng”, Đại học Thương mại, 2004.
 14.  “Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và ASEAN - Những thành tựu và cơ hội của sự hợp tác”, Hội thảo quốc tế QH ASEAN - Trung Quốc, 2005.
 15.  “Quán triệt, vận dụng một số quan điểm đại hội X của Đảng vào giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận, 5/2007.
 16.  “Góp phần đưa nghị quyết Đại hội X vào giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học ĐHQG, 2007.
 17.  “Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong đào tạo đại học ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa giáo, 12/2007.
 18.  Nông dân miền Nam trong phong trào Đồng khởi (1959-1960), sách Phong trào Đồng khởi -50 năm nhìn lại, 2010.
 19.  “Trận Núi Thành trong chiến cuộc chống chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mỹ ở Miền Nam Việt Nam (1965 – 1968)”, sách Chiến thắng Núi Thành - Ý nghĩa và bài học lịch sử, 5/2010.
 20.  “Phong trào đồng khởi - sự mở đầu thắng lợi của đường lối cách mạng độc lập, tự chủ và phương pháp cách mạng đúng đắn thời kỳ 1954 - 1975”, sách 50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam - những vấn đề lịch sử, 2010.
 21.  “Một số vấn đề có tính nguyên tăc trong xây dựng khối đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh”, Lịch sử Đảng, 8/2010.
 22.  “Cách lãnh đạo của cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh - những vấn đề cơ bản”, Hội thảo "Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc", 5/2011.
 23.  “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ”, Tuyên Giáo, 7/2011.
 24.  “Hồ Chí Minh bàn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo của người cán bộ”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 7/2011.
 25.  “Phát hiện thêm một bức thư của Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, 9/2011.
 26.  “Viện trợ kinh tế - kỹ thuật và quân sự của Liên Xô cho cách mạng Việt Nam từ 1954 đến 1975”, Lịch sử Quân sự, 2/2012.
 27.  “Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên Xô (1976 - 1990)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 4/2012.
 28.  “Nhìn lại quan hệ thương mại Việt Nam - Liên bang Nga (1991 - 2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 5/2013.
 29.  “Liên Xô và Việt Nam trong tiến trình Hội nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương”, Hội thảo khoa học quốc tế “Từ Điện Biên Phủ đến Hiệp định Giơ ne vơ 1954 - nhìn từ khía cạnh quốc tế”, 2014.
 30.  “Liên Xô với việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương - Giơnevơ 1954”, sách Bộ môn Lịch sử Đảng 40 năm xây dựng và phát triển 1974 – 2014), 2014.
 31.  “Đối ngoại Việt Nam sau 30 năm đổi mới - thành tựu và kinh nghiệm”, Hội thảo khoa học quốc gia30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn”, 2016.
 32.  “Liên Xô/Liên bang Nga với công tác đào tạo cán bộ Việt Nam - vài nhận định”, Tọa đàm khoa học quốc tế “Những ảnh hưởng và dấu ấn của dân tộc học Xô viết trong Nhân học Việt Nam nửa sau thế kỷ XX”, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Giảng dạy Mác - Lênin ở trường Đại học Thương mại - thực trạng và giải pháp (chủ trì), Đại học Thương mại, 1994.
 2. Hợp tác Việt - Xô - Trung tại Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và vị trí của nó trong lịch sử dân tộc (chủ trì), Đại học Thương mại, 1994.
 3. Văn hóa bản địa của người Việt cổ (chủ trì), Đại học Thương mại, 2000.
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (chủ trì), Đại học Thương mại, 2002.
 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ thương mại (chủ trì), Đại học Thương mại, 2003.
 6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực của người cán bộ vào công tác cán bộ trong các doanh nghiệp thương mại nhà nước địa bàn Hà Nội hiện nay (chủ trì), Bộ Giáo dục & Đào tạo, mã số: B2004-39-56, 2004-2006.
 7. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga (1991 - 2010) (chủ trì), Đại học quốc gia Hà Nội, mã số: QG.11.39, 2011-2013.
 8. Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1975) (tham gia), Đề tài trọng điểm, Đại học quốc gia, mã số PUF 08.06, 2008-2010.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ 5 năm (1996-2000) (QĐ Số: 50/TM/KH, ngày 8/11/2000).
 2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo: Đạt thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị năm 2008. (QĐ số 3298/QĐ-BGDĐT, ngày 6 tháng 5 năm 2009).
 3. Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2013 cho công trình Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn (1930-1975), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây