PGS.TS Nguyễn Đình Lê

Email ndle2006@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Lịch sử

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1952.
 • Email: ndle2006@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử.
 • Học hàm: Phó Giáo sư                   Năm phong: 2002.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                Năm nhận: 1997.
 • Quá trình đào tạo:

1976: tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1997: tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường ĐHKHXH&NV.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C1, Tiếng Trung B1.
 • Hướng nghiên cứu chính: Nghệ thuật quân sự Việt Nam (1945-1975); Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam (1930-1975); Biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam thời cận - hiện đại.

II. Các công trình khoa học

Sách

 1. Phụ nữ quận Đống Đa trên con đường xây dựng và trư­ởng thành (viết chung), Hà Nội, 1990.
 2. Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số n­ước khu vực Đông Á và Đông Nam Á (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 1995.
 3. Một vài ý kiến về tình hình nông thôn - nông nghiệp n­ước ta (viết chung), Nxb Thông tin lí luận, 1997.
 4. The Country Life in the Red River Delta (viết chung), Nxb Thế giới, 1997.
 5. Cơ cấu xã hội trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 1998.
 6. Tiến trình Lịch sử Việt Nam (viết chung), Nxb Giáo dục, 1999.
 7. Biến đổi cơ cấu giai cấp - xã hội miền Bắc 1954-1975, Nxb Văn hóa thông tin, 1999.
 8. 1000 Câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2000.
 9. Xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng theo h­ướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2000.
 10. Biến đổi kinh tế và nếp sống văn hoá ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian qua (qua điều tra thực tế một số làng ở đồng bằng Bắc Bộ) (viết chung), Nxb Thế giới, 2000.
 11. Con đ­­ường chống Mĩ, cứu nước: Trí tuệ của Đảng, sức mạnh của nhân dân (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2000.
 12.  Suy nghĩ về chỉ đạo và hoạt động của Hồ Chí Minh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1945) (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2001.
 13. The changes which have taken place in the United States’ rural areas since the Civil War (viết chung), Arkansas University, USA, 2002.
 14.  Địa chí Nam Định (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2004.
 15. Lịch sử Chính phủ (1945-1954) (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2005.
 16.  Địa chí Cổ Loa (viết chung), Hà Nội, 2006.
 17.  Tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 (viết chung), Nxb Quân đội nhân dân, 2008.
 18.  Phong trào Đồng khởi: 50 năm nhìn lại (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2010.
 19.  Quân đội nhân dân Việt Nam: 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2010.
 20.  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội (chủ biên), Nxb Giáo dục, 2010.
 21.  Lịch sử Việt Nam 1954-1975, Nxb Giáo dục, 2010.
 22.  Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý: Lý luận và thực tiễn (viết chung), Nxb Lao động, 2011.
 23.  Đường Hồ Chí Minh trên biển (viết chung), Nxb Quân đội nhân dân, 2011.
 24.  Hiệp định Pa-ri: 40 năm nhìn lại (viết chung), Nxb Quân đội nhân dân, 2013.
 25.  Lịch sử Việt Nam tập 4 (1945-2010), Nxb Giáo dục, 2013.
 26.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2015.
 27. 70 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015) (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, 2015.
 28.  Biến đổi xã hội miền Nam 1954-1975, Nxb Giáo dục, 2016.
 29.  Biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam 1986-2000, Nxb Giáo dục, 2016.
 30.  30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): Những vấn đề khoa học và thực tiễn (viết chung), Đại học Huế, 2017.
 31.  Biến chuyển kinh tế - xã hội Việt Nam 1986-2000, Nxb Khoa học Xã hội, 2017.
 32.  Biến chuyển xã hội miền Nam 1954-1975, Nxb Giáo dục, 2017.

Bài báo

 1. “Chiến thắng Cát Bi 1954”, Hải Phòng, 1978.
 2. “Lịch sử đoàn Thanh niên cộng sản thành phố Hà Nội”, Hà Nội, 1986.
 3. “Ph­ương châm giành thắng lợi từng bư­ớc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nư­ớc”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1994.
 4. “Nền tảng nội các Trần Trọng Kim (4-1945): Những kế hoạch của Nhật về chính quyền Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1994.
 5. “Biến đổi cơ cấu xã hội miền Bắc trong giai đoạn lịch sử 1954-1975”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 1995.
 6. “Sự biến đổi kết cấu giai cấp công nhân miền Bắc (1954-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 1995.
 7. “Biến đổi kết cấu giai cấp công nhân miền Bắc (1954-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 1995.
 8.  “Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội miền Bắc trong giai đoạn lịch sử 1954-1975”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 1995.
 9. “Hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975)”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1995.
 10. “Biến đổi kinh tế và nếp sống văn hoá ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian qua”, Tạp chí Nông thôn, 1996.
 11. “Vài nét về lực l­ượng vũ trang cách mạng Nam Bộ trong thời kì 1954-1960”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1996.
 12. “Khoán 10 (1988) với biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 6/1998.
 13.  “Cuộc đấu tranh chống chiến tranh xâm lư­ợc Việt Nam của thanh niên và binh sĩ Mỹ”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1998.
 14. “Vai trò miền Bắc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu n­ước”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1998.
 15. “Giặc Mĩ ở Sơn Mĩ và Sơn Mĩ trong lòng nhân dân Mĩ”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, 1998.
 16. “Nhân tố truyền thống trong văn hoá Việt Nam”, Tạp chí Thông tin lý luận, 1999.
 17. “Nghị quyết 15 với lực lư­ợng vũ trang cách mạng miền Nam”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1999.
 18.  “Khoán 10 (1998) với biến đổi kinh tế-xã hội ở vùng châu thổ sông Hồng Tác giả”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 1999.
 19.  “Phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ chống chiến tranh xâm l­ược Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1999.
 20. “Lực l­ượng vũ trang cách mạng miền Nam trong tiến trình chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của Đảng”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2000.
 21. “Tình hình nghiên cứu và xuất bản về cuộc chiến tranh Việt Nam (1954-1975) ở Mỹ”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2001.
 22. “Lực l­ượng vũ trang cách mạng miền Nam trong tiến tình chuyển h­ướng chỉ đạo cách mạng của Đảng ở thời điểm bản lề lịch sử”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2002.
 23. “Góp phần tìm hiểu về phong trào chống chiến tranh Việt Nam của binh lính Mỹ”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2003.
 24. “Một số quan điểm của Đảng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu n­ước giải phóng miền Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 2005.
 25. “Đường lối chống Mỹ, cứu nước: trí tuệ của Đảng, sức mạnh của nhân dân”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 2005.
 26. “Góp phần tìm hiểu về đường lối chống Mỹ, cứu n­ước trong cách mạng miền Nam”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN 2005.
 27. “Ph­ương châm kiềm chế địch, giành thắng lợi từng bước trong cách mạng miền Nam”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2005.
 28. “Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2006.
 29. “Không hoà bình, chẳng danh dự”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2006.
 30. “20 năm phát triển kinh tế xã hội (1986-2006)”, Tạp chí Thông tin Lí Luận, 6/2006.
 31. “Thực trạng cuộc chiến tranh cục bộ của Hoa Kỳ ở Việt Nam trước Mậu Thân 1968”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2007.
 32. “Tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968 - bước ngoặt của cuộc chiến tranh ở Việt Nam”, Vietnam Time, 2008.
 33. “Tết Mậu Thân 1968 với chính trường Washington”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2008.
 34. “Nghiên cứu ở Hoa Kỳ về tiến công 1968”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2008.
 35.  “Bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam trước Tết 1968”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, 2008.
 36.  “Cơ cấu xã hội Nam Bộ trong ba thập kỷ đầu thế kỷ 20”, Tạp chí Xã hội học, 2008.
 37.  “Dư luận phương Tây về vai trò chiến lược của đường mòn Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2009.
 38.  “Một số đặc điểm của liên minh chiến đấu đặc biệt Việt - Lào”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2009.
 39.  “Về vị trí của cuộc chiến đấu của quân và dân Thủ đô (12/1946 - 2/1947) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2009.
 40. “Tiến công 1968 - thời khắc vang dội của lịch sử”, Viettimes, 2009.
 41. “Discussion of the Role of the Battle of Hanoi (December 1945 - February 1947) in the National Liberation War”, Thông tin KHXH, 2010.
 42.  “Đường Hồ Chí minh trên biển (1961-1964)”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2010.
 43.  “Hiệp định Paris 1973 - bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 2013.
 44.  “Năm tháng bản lề của Đại thắng Mùa xuân 1975”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 2013.
 45.  “Cuộc chiến nhiệm kỳ của các Tổng thống Hoa Kỳ ở chiến trường Việt Nam (1945-1954)”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2014.
 46.  “Gúp phần tìm hiểu cuộc di cư những năm 1954-1955”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 2014.
 47.  “Những cơ sở để Bộ tư lệnh tối cao hoạch định kế hoạch giải phóng miền Nam”, Hội thảo “Vai trò của cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975”, 2015.
 48.  “Quá trình chuẩn bị thực lực để đưa cách mạng miền Nam lên toàn thắng (1973-1975)”, Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (1975-2015), 2015.
 49.  “Suy nghĩ về vị thế của phong trào tập thể hóa nông nghiệp miền Bắc trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2015.

III. Các đề tài KH&CN các cấp

 1. Biến đổi cơ cấu xã hội(thuộc Đề án Lịch sử Việt Nam), Đề tài cấp Nhà nước, 2016-2018.
 2. Đào tạo Thạc sỹ chuyên ngàn
 3. Việt Nam thế kỉ 20, Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002-2004.
 4. Biến đổi cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam 1986-2000, Đề tài cơ bản ĐHQG Hà Nội, 2005-2006.
 5. Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam 2001-2005, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006-2007.
 6. Từ điển sự kiện lịch sử Việt Nam 1858-2011, Đề tại trọng điêm A: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-2013.
 7. Lịch sử Việt Nam 1986-2000
 8. h Lịch sử Việt Nam đạt trình độ quốc tế, Đề tài trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-2012.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây