Trường ĐHKHXH&NV thông báo tuyển dụng diện tiếp nhận viên chức

Thứ ba - 21/06/2022 21:58
Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022; Căn cứ Công văn số 1773/ĐHQGHN-TCCB ngày 26/5/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển dụng diện tiếp nhận viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1.1. Người có đủ các điều kiện sau

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Trong độ tuổi lao động theo quy định;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác, không trái với quy định pháp luật theo yêu cầu của vị trí việc làm.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, tên vị trí việc làm (VTVL) cần tuyển dụng

TT Vị trí Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan Ghi chú
I. Giảng viên:
 1.  
Giảng viên Bộ môn Địa Lý và Văn hóa Du lịch  thuộc Khoa Du lịch học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL.  
 1.  
Giảng viên Bộ môn Khảo cổ học thuộc Khoa Lịch sử 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL.  
 1.  
Giảng viên Bộ môn Lịch sử Việt Nam cận hiện đại thuộc Khoa Lịch sử 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL.  
 1.  
Giảng viên Bộ môn Văn hoá học thuộc Khoa Lịch sử 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL.  
 1.  
Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Khoa Lịch sử 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL.  
 1.  
Giảng viên Bộ môn Hán nôm thuộc Khoa Văn học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL.  
 1.  
Giảng viên Bộ môn Xã hội học Nông thôn và đô thị thuộc Khoa Xã hội học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
 1.  
Giảng viên Bộ môn Xã hội học Gia đình và Giới thuộc Khoa Xã hội học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
9. Giảng viên Bộ môn Xã hội học Văn hóa Giáo dục thuộc Khoa Xã hội học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
10. Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội thuộc Khoa Xã hội học 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
11. Giảng viên Bộ môn Triết học Mác-Lênin thuộc Khoa Triết học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
12. Giảng viên Bộ môn Logic học thuộc Khoa Triết học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
13. Giảng viên Bộ môn Lịch sử Triết học thuộc Khoa Triết học 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
14. Giảng viên Bộ môn Quản trị Báo chí Truyền thông thuộc Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
15. Giảng viên Bộ môn Chính trị học thuộc Khoa Khoa học Chính trị 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
II. Nghiên cứu viên
1. Nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL  
 

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng về trình độ ngoại ngữ, tin học và các tiêu chuẩn công việc khác

TT Tiêu chuẩn Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên
 1.  
Trình độ ngoại ngữ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên; hoặc có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài; hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng Tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
 1.  
Tin học Có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
 1.  
Yêu cầu khác về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp - Đối với Giảng viên:
+ Có khả năng NCKH: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN. Cam kết có bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu.
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (đối với vị trí việc làm giảng viên).
- Đối với Nghiên cứu viên: Có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.
+ Cam kết có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III) trong thời hạn 01 năm kể từ khi ký hợp đồng làm việc.
 1.  
Kỹ năng - Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học
 1.  
Phẩm chất - Có phẩm chất đạo đức tốt
 1.  
Ngoại hình/sức khoẻ - Có đủ sức khỏe
- Không nói ngọng, không nói lắp

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ. 

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình thức tiếp nhận viên chức theo Mẫu 01
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Lý lịch khoa học theo Mẫu 02 có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác (photo minh chứng các sản phẩm khoa học kèm theo).
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.
- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp: Hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả tiếp nhận.
Lưu ý:
Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

4.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 22/06/2022 đến hết ngày 05/07/2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), buổi Sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi Chiều từ 14h00 đến 16h30.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ (Phòng 602, Nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0243.8585246.

4.3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng).

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng:

5.1. Nội dung tiếp nhận

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo hình thức:
- Phỏng vấn để kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian: 30 phút đối với hình thức phỏng vấn;
- Nội dung phỏng vấn:
+ Kiến thức chung: Các quy định có liên quan theo yêu cầu của ví trị việc làm cần tuyển và các hiểu biết về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, về Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Kiến thức chuyên môn: đánh giá giảng thử đối với người dự tuyển vị trí giảng viên; phỏng vấn đối với các VTVL còn lại.

5.2. Nguồn tuyển dụng và cách thức tiếp cận nguồn:

Ứng viên có ít nhất 5 năm công tác tại vị trí việc làm yêu cầu có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020).

5.3. Thời gian tiếp nhận viên chức: 

Sẽ được thông báo trên Website: http://ussh.vnu.edu.vn/.

5.4. Địa điểm tiếp nhận viên chức: 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập Website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tại địa chỉ http://ussh.vnu.edu.vn/ để cập nhật thông tin kịp thời.
Các biểu mẫu và bản mô tả công việc diện tiếp nhận viên chức được đính kèm dưới đây.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây