TTLA: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển y dược cổ truyền từ năm 1996 đến năm 2015

Thứ hai - 14/12/2020 22:41
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÂM THỊ HUỆ                    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/02/1983                                                       4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển y dược cổ truyền từ năm 1996 đến năm 2015
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam          9. Mã số: 62 22 03 15
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quang Hiển
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Một là, hệ thống hóa quan điểm, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển YDCT từ năm 1996 đến năm 2015.
Hai là, nhận định, đánh giá ưu điểm, hạn chế trong hoạt động lãnh đạo phát triển YDCT của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2015.
Ba là, đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo phát triển YDCT từ năm 1996 đến năm 2015.
Bốn là, cung cấp những dữ liệu khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục phát triển YDCT để chăm sóc sức khỏe.
Năm là, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lịch sử YDCT và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn
- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển y dược cổ truyền từ năm 1996 đến năm 2015.
- Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử ngành y dược cổ truyền, lịch sử Đảng trong các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu và những người quan tâm.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội hóa y dược cổ truyền (theo thời gian cụ thể)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
- Lâm Thị Huệ (2017), “Kết hợp Y học cổ truyền với y học hiện đại ở Việt Nam: từ chủ trương đến thực tiễn”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (257), tr. 35-38.
- Vũ Quang Hiển, Lâm Thị Huệ (2017), “Hợp tác y tế Việt Nam- Liên Xô”, Hội thảo khoa học quốc tế “Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam: ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại”, NXB Thế giới, Hà Nội, tr. 568-583.
- Lâm Thị Huệ (chủ nhiệm đề tài) (2018), “Khảo sát hoạt động tự học của sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam”, Đề tài cấp cơ sở, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.
- Lâm Thị Huệ (2019), “Vận dụng sáng tạo quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển y dược cổ truyền trong thực tiễn hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng (342), tr. 48-52.
- Lâm Thị Huệ, Đinh Văn Tài, Đinh Thị Hương, Đinh Thị Cẩm Tú (2019), “Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam”, Tạp chí Y dược cổ truyền Việt Nam (3), tr. 53-58.
- Lâm Thị Huệ (2019), “Biện pháp thực hiện di chúc và quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng "nền y học của ta" trong ngành y tế Việt Nam”, Hội thảo khoa học Quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 160-169. 
- Lâm Thị Huệ, Đinh Văn Tài (2019), “Thực trạng nhận thức của sinh viên học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam về hoạt động tự học”, Tạp chí Y dược cổ truyền Việt Nam (5), tr. 25-31.
- Lâm Thị Huệ (2019), “Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4-7-2008, của Ban Bí thư về Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam- Quan điểm, chủ trương và một số kết quả bước đầu”, Tạp chí Lịch sử Đảng (344), tr. 63-66.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: LAM THI HUE                      2. Sex: Female
3. Date of birth: 18/02/1983                          4. Place of birth: Thaibinh
5. Admission decision number: 1745/2017/QĐ-XHNV dated July 13, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: The Communist Party of Vietnam led the development of traditional medicine from 1996 to 2015
8. Major: History of Vietnamese Communist Party                     9. Code: 62 22 03 15
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Vu Quang Hien
11. Summary of the new findings of the thesis:
Firstly, systematize the views, guidelines and directions of the Communist Party of Vietnam on the development of traditional medicine and pharmacy from 1996 to 2015.
Secondly, assessing the advantages and disadvantages of the leadership in the development of traditional medicine of the Communist Party of Vietnam from 1996 to 2015.
Thirdly, draw the experiences from the Party's leadership in the development of traditional medicine from 1996 to 2015.
Fourthly, provide scientific data as a basis for the Party and State's policy-making in order to continue developing traditional medicine for health care.
Fifth, provide references in traditional medicine research and teaching in the History of the Communist Party of Vietnam.
12. Practical applicability
- The thesis provides readers with a rich and systematic reference volume on the process of the Communist Party of Vietnam leading the development of traditional medicine from 1996 to 2015.
- The thesis is a reference for researching and teaching the history of traditional medicine and pharmacy, Party history in academies, schools, research institutions and for whoever concern.
13. Further research directions
- The Communist Party of Vietnam leads the socialization of traditional medicine (according to specific time)
14. Thesis - related publications
- Lam Thi Hue (2017), "Combining traditional medicine with modern medicine in Vietnam: from policy to practice", Journal of Education Theory  (257),  pp. 35-38.
- Vu Quang Hien, Lam Thi Hue (2017), "Vietnam-Soviet Medical Cooperation", International Scientific Conference "From the Russian October Revolution to the Vietnamese Revolution: historical significance and stature Times ”, Publisher The Gioi, Hanoi, pp. 568-583
- Lam Thi Hue (project leader) (2018), "Survey on self-study activities of students of Vietnam Traditional Medicine and Pharmacy Academy", Grassroots-level topic, Vietnam Academy of Traditional Medicine and Pharmacy
- Lam Thi Hue (2019), "Creative application of Ho Chi Minh's perspective on the development of traditional medicine in current practice", Journal of Party History (342), pp.48-52
- Lam Thi Hue, Dinh Van Tai, Dinh Thi Huong, Dinh Thi Cam Tu (2019), "Current situation of self-study activities of students of Vietnam TraditionalMedicine and Pharmacy Institute",  Journal of Traditional Medicine and Pharmacy Vietnam (3), pp. 53-58
- Lam Thi Hue (2019), "Measures to implement Ho Chi Minh's will &perspective on building "our medicine" in the health sector in Vietnam", National Scientific Workshop "Ho Chi Minh thought is the victory flag of the Vietnamese revolution”, Ho Chi Minh City National University Publisher, pp. 160-169
- Lam Thi Hue, Dinh Van Tai (2019), "The real situation of awareness of students of Vietnam Traditional Medicine and Pharmacy Institute on self-study activities", Journal of Traditional Medicine and Pharmacy Vietnam (5), pp. 25-31
- Lam Thi Hue (2019), "Directive No. 24-CT / TW, dated July 4, 2008, of the Secretariat for the Development of Vietnamese Oriental Medicine and the Vietnam Oriental Medicine Association - Viewpoints, guidelines and some initial results ”, Journal of Party History (344), pp. 63-66.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây