TTLV: Báo chí Thủ đô tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”

Thứ tư - 13/04/2022 00:12
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Lý
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/12/1980
4. Nơi sinh: Vân Nội – Đông Anh - Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian đào tạo từ 27/11/2021 đến ngày 27/5/2022)
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Thủ đô tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”
8. Chuyên ngành: Báo chí học;                                           Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Văn Hường
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn: Báo chí Thủ đô tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, gồm 3 chương: 
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về báo chí và tuyên truyền gương“người tốt việc tốt”
- Chương 2: Khảo sát, đánh giá trực trạng tuyên truyền gương “người tốt việc tốt” trên báo chí Thủ đô
- Chương 3: Một số định hướng cơ bản và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tác phẩm nêu gương “người tốt việc tốt” trên báo chí.
Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận chung về báo chí cũng như vai trò, tác động của báo chí nói chung, báo chí Thủ đô nói riêng đến tuyên truyền gương “người tốt việc tốt”. Tác giả khảo sát các tác phẩm báo chí tuyên truyền gương “người tốt việc tốt” năm 2021 trên 2 tờ báo lớn nhất của Thủ đô, đó là Báo Hà Nội mới và Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội. Qua đó, tác giả đánh giá những ưu điểm và hạn chế về nội dung, hình thức, tác động đến công chúng của vấn đề tuyên tuyền gương “người tốt việc tốt” trên báo chí. Từ thực tiễn nghiên cứu, tác giả luận văn nêu một số định hướng chung và đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên báo chí Thủ đô hiện nay, góp phần nâng cao hoạt động hiệu quả công tác tuyên truyền về người tốt việc tốt trên báo chí ngày càng có chất lượng, nhằm lan tỏa những năng lượng tích cực một cách hiết thực, hiệu quả, mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 
Từ nghiên cứu, khảo sát thực trạng tuyên truyền về “người tốt, việc tốt” trên báo chí Thủ đô, luận văn có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo đối với những công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trên báo chí,; cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các cơ quan chức năng của Hà Nội trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và hoạt động thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên báo chí hiện tại và thời gian tới. Bên cạnh đó, đề tài cũng là tài liệu tham khảo đối với mỗi nhà báo trong quá trình tác nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm tuyên truyền nêu gương “người tốt, việc tốt” trên báo chí.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Nguyen Thi Ly 
2. Sex: Female
3. Date of birth: December 10th, 1980 
4. Place of  birth: Van Noi – Dong Anh – Hanoi 
5. Admission decision number: 4420/QD-XHNV dated November 26th, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi 
6. Changes in academic process: Extend the training period from November 27th, 2021 to May 27th, 2022)
7. Official thesis title: Capital Press propagates “The mirrors of “good people and good deeds” 
8. Major: Journalism;                                        Code: 8320101.01 
9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Dinh Van Huong
10. Summary of the findings of the thesis: 
Thesis: Capital Press propagates “The mirrors of “good people and good deeds”, includes 3 chapters:
Chapter 1: Some general theoretical issues about the press and propagating the mirrors of "good people and good deeds"
Chapter 2: Surveying and evaluating the status of propagating the mirrors of "good people and good deeds" on Capital Press
- Chapter 3: Some basic orientations and solutions to improve the propaganda effectiveness and works exemplifying "good people, good deeds" on the press.
The thesis clarifies general theoretical issues about the press as well as the role and impact of the press in general, and the Capital Press in particular on propagating the mirrors of “good people and good deeds”. The author surveyed the journalistic works that propagate the mirrors of "good people and good deeds" in 2021 on the capital's two largest newspapers, which are New Hanoi Newspaper and Hanoi Radio and Television Station Newspaper. Thereby, the author evaluates the advantages and limitations in terms of content, form, impact on the public of propagating the mirrors of "good people and good deeds" on the press. From research practice, the author of the thesis outlines some general orientations and proposes basic solutions to improve the quality of propagating the mirrors of “good people and good deeds” on the Capital Press at present, which contributes to improving the effectiveness of propaganda about “good people and good deeds” on the press better and better, in order to spread positive energies in a practical, effective and stronger way in the social life.
11. Practical applicability:
From researching and surveying the current situation of propaganda about "good people, good deeds" on the Capital Press, the thesis can be used as a reference for research works related to the issue of propagating and praising good people, good deeds on the press; It can also be a reference for Hanoi's competent authorities in directing and managing the press and activities on informing, propagating good people and good deeds on the press at present and in the future. In addition, the thesis is also a reference for each journalist in the process of working, contributing to improving quality of the works that propagate and exemplify "good people, good deeds" on the press.
12. Further research directions, if any:         
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây