TTLV: Khắc phục những rào cản trong việc thực thi chính sách y tế cơ sở (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội)

Thứ tư - 13/04/2022 03:52
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Xuân Phát.                                 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/4/1985
4. Nơi sinh: Xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
- Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn lần 1 (gia hạn 06 tháng): 06/2021
- Thay đổi tên đề tài luận văn: từ đề tài “Đánh giá tác động của mô hình thống nhất cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến tỉnh tới quá trình thực thi chính sách ATVSTP vì sức khỏe cộn đồng (nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Bắc Ninh), Quyết định số 17/QĐ-XHNV ngày 05/01/2021 thay đổi sang đề tài Khắc phục những rào cản trong việc thực thi chính sách y tế cơ sở (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội), Quyết định số 1497/QĐ-XHNV ngày 21/7/2021.
-  Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn lần 2 (gia hạn 06 tháng): 01/2022
7. Tên đề tài luận văn: Khắc phục những rào cản trong việc thực thi chính sách y tế cơ sở (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội).
8. Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 8340402.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Văn Hải, khoa Khoa học quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Thứ nhất, luận văn đã tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản có tính chất lý luận để triển khai những nội dung; tìm hiểu những khái niệm cần thiết liên quan đến đề tài như khái niệm về chính sách, chính sách công, thực thi chính sách công, các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách công; chính sách YTCS, mục tiêu, vai trò của chính sách YTCS; các khái niệm về rào cản, khắc phục rào cản trong thực thi chính sách YTCS;
Thứ hai, luận văn đã tập trung nghiên cứu thực trạng thực thi chính sách YTCS, phân tích thực trạng thực thi chính sách YTCS ở thành phố Hà Nội. Từ việc khái quát về hoạt động thực thi chính sách YTCS và một số kết quả thực thi chính sách YTCS, tác giả luận văn đã khái quát về những rào cản trong thực thi chính sách YTCS ở thành phố Hà Nội gồm rào cản về cơ sở vật chất, trang thiết bị, rào cản về nguồn lực tài chính đầu tư cho YTCS, rào cản về nhân lực của tuyến YTCS, rào cản về niềm tin của người dân vào tuyến YTCS. Đặc biệt trong chương II, tác giả luận văn đã chỉ ra một số nguyên nhân xuất hiện các rào cản trong thực thi chính sách YTCS và sự tác động của các rào cản trong thực thi chính sách YTCS, từ đó có những đánh giá về các các rào cản trong thực thi chính sách YTCS;
Thứ ba, từ việc phân tích thực trạng thực thi chính sách YTCS đến những rào cản trong việc thực thi chính sách, luận văn đã đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những rào cản đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách YTCS trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: kết quả nghiên cứu từ luận văn có thể làm căn cứ để những nhà hoạch định chính sách đề xuất những chính sách hợp lý hơn giúp cho hệ thống y tế cơ sở ở Việt Nam phát triển bền vững 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Xuan Phat                                               2. Sex: Male
3. Date of birth: 17/4/1985 
4. Place of birth: Nam Cuong, Nam Truc, Nam Dinh
5. Admission decision number: 3014/QĐ-XHNV, Dated: 30/7/2019
6. Changes in academic process: 
- Extension of thesis defence first time (6 months extension): 06/2021
- Changed topic of the document: from the topic "Evaluating the impact of a certain system of provincial food safety management agencies on the implementation of food safety and hygiene policies for public health (Case study) in Bac Ninh province), 17/QĐ-XHNV dated 05/01/2021  changed the topic Overcoming barriers in the implementation of healthcare policy (Case study of Hanoi city), 1497/QĐ-XHNV dated 21/7/2021.
- Extension of thesis defence second time (6 months extension): 01/2022
7. Official thesis title: Overcoming barriers in the implementation of healthcare policy (case study in Hanoi city)
8. Major: Public policy                                                    9. Code: 8340402.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. PhD. Tran Van Hai, Faculty of Management Science, University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis: 
Firstly, the thesis has focused on researching the basic issues of theoretical nature to deploy the contents; learn the necessary concepts related to the topic such as the concept of policy, public policy, public policy implementation, factors affecting public policy; the public health policy, objectives and roles of the public health policy; the concepts of barriers, overcoming barriers in the implementation of the public health policy;
Secondly, the thesis has focused on researching the actual situation of implementing the public health policy, analysing the actual situation of implementing the public health policy in Hanoi city. From the overview of the implementation of the public health policy and some results of the implementation of the public health policy, the author of the thesis has outlined the barriers in the implementation of the public health policy in Hanoi city, including physical barriers, infrastructure, equipment, financial resources to invest in public health care, human resources of public health, and people’s confidence in public healthcare. Especially in Chapter II, the author of the thesis pointed out some causes of barriers in the implementation of the public health policy and the impact of barriers in the implementation of the public health policy, thus resulting in discussions regarding barriers in the implementation of the public health policy;
Thirdly, from analysing the actual situation of the implementation of the public health policy to the barriers in policy implementation, the thesis has proposed some basic solutions to overcome those barriers, contributing to improving the effectiveness of the policy, improving the efficiency of implementing the public health policy in Hanoi city in particular and the whole country in general.
12. Practical applicability, if any: The research results from the thesis can serve as a basis for policy makers to propose more reasonable policies to help the public healthcare system in Vietnam to develop sustainably.
13. Further research directions, if any:         
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây