TTLV: Tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình quảng bá du lịch trên kênh SCTV12

Thứ tư - 10/11/2021 21:08
1. Họ và tên học viên: Lương Quốc Huy 
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/01/1974
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số 4417/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình quảng bá du lịch trên kênh SCTV12
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng     Mã số:  8320101.01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Bảo Khánh, Trường Đại học Đại Nam
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Từ chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoạt động quảng bá du lịch trong tình hình mới, công tác thông tin trên các kênh SCTV12 đã phát huy hiệu quả, đóng góp vào thành công chung để đưa hình ảnh du lịch của Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu. Thông tin du lịch trên kênh SCTV12 hiện nay đã giúp dư luận bên ngoài hiểu rõ hơn và hiểu đúng hơn về Việt Nam, gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về Việt Nam. Hình ảnh một đất nước Việt Nam hoà bình, ổn định, đổi mới, đang phát triển năng động, là điểm đến an toàn và tin cậy của đầu tư, du lịch, con người, lịch sử và nền văn hoá lâu đời hết sức phong phú và giàu bản sắc dân tộc của Việt Nam đã được nhân dân thế giới và cộng đồng người Việt ở nước ngoài biết tới thông qua những chương trình quảng bá du lịch được phát sóng trên các kênh SCTV12. 
    Với mục tiêu đi sâu nghiên cứu lý luận chung về tổ chức sản xuất các chương trình quảng bá du lịch trên kênh SCT12 trong chương 1 của luận văn tác giả đã làm rõ những khái niệm liên quan tới đề tài như các khái niệm liên quan đến du lịch, các khái niệm liên quan đến truyền hình; Truyền hình cáp và ưu thế của truyền hình cáp trong quảng bá du lịch; Nhu cầu về quảng bá du lịch ở Việt Nam; Nội dung và hình thức thông tin quảng bá du lịch; Công tác tổ chức sản xuất chương trình truyền hình.
    Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã được làm rõ đó, chương 2 của luận văn đã làm rõ thực trạng công tác tổ chức sản xuất chương trình quảng bá du lịch trên kênh SCTV12 thông qua: giới thiệu SCTV và kênh SCTV12; khảo sát công tác tổ chức sản xuất chương trình quảng bá du lịch của kênh SCTV12; các chương trình quảng bá du lịch trên kênh SCTV12; Tác động của tổ chức sản xuất chương trình tới chất lượng chương trình và nguồn lực sản xuất.
    Trong chương 3 của luận văn, trên cơ sở nghiên cứu những yêu cầu thực tiễn về tương lai của du lịch ở Việt Nam, nhu cầu về du lịch của công chúng và đòi hỏi thông tin, nhiệm vụ của truyền hình trong phát triển du lịch. Tác giả mạng dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chương trình quảng bá du lịch trên kênh SCTV12. Để đạt được hiệu quả cao nhất, thì kênh SCTV12 phải nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất chương trình như về nguồn nhân lực, thiết bị sản xuất và khả năng tài chính.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Luận văn góp phần bổ sung, hệ thống hóa lý luận về tổ chức sản xuất chương trình truyền hình, đặc biệt là chương trình quảng bá du lịch trên kênh SCTV12. Nghiên cứu này dựa trên các chứng cứ, tài liệu, chương trình thực tiễn, khoa học và khách quan. Do vậy, luận văn này sẽ là cơ sở lý luận có giá trị thực tiễn nhất định cho các đài truyền hình cả nước áp dụng sản xuất chương trình, là cơ sở giúp cho công tác đào tạo báo hình trong các khoa báo chí tại một số trường đại học; có thêm tính lý thuyết và thực tiễn cụ thể qua từng chương trình quảng bá du lịch đã và đang phát sóng.
    Luận văn hệ thống hóa các lý luận cơ bản về du lịch bao gồm lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về hàng hóa dịch vụ, du lịch trong nền kinh tế thị trường; quan điểm của Đảng và Nhà nước về các chương trình quảng bá phát triển du lịch; lý luận về du lịch bao gồm sản phẩm du lịch, thị trường và tiêu thức phân loại trong thị trường du lịch, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, sự phát triển của du lịch trong hội nhập quốc tế, dự thảo xu hướng phát triển du lịch thế giới để làm cơ sở cho việc hoạch định phát triển du lịch trong nước. Đề tài nghiên cứu thành công, sẽ góp phần đánh giá đúng thực trạng công tác quảng bá du lịch. Cung cấp đầy đủ thông tin chỉ dẫn địa điểm du lịch cần thiết cho công chúng, đáp ứng nhu cầu thông tin sản phẩm du lịch. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về phát triển du lịch, đặc biệt là nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương và người dân trong việc xây dựng môi trường du lịch bền vững.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
Mặc dù đã đạt được một yêu cầu trong mục đích nghiên cứu, nhưng luận văn còn một số hạn chế trong việc đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu Tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình quảng bá du lịch trên kênh SCTV12. Chính vì vậy trong thời gian tới tác giả cho rằng để nghiên cứu đạt kết quả cao hơn cần sự phối hợp của nhiều mô hình và các phương pháp nghiên cứu để nâng cao hiệu quả tổ chức các chương trình quảng bá du lịch.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
13.1.    Lương Quốc Huy, 2020, “ Xu hướng phát triển truyền hình trả tiền trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương số 561.
13.2.     Lương Quốc Huy, 2020, “Truyền hình trả tiền: Xu hướng phát triển và những khó khăn”, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp tháng 4 năm 2020.
13.3.     Lương Quốc Huy, 2020, “Ảnh hướng của truyền hình OTT đến thị trường truyền hình trả tiền của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam” , Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái bình dương, tháng 6 năm 2020.
13.4.     Lương Quốc Huy, 2021, “Đà Nẵng – Thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam”, Tạp chí Văn Hóa Phát Triển, số ra tháng 6 năm 2021.
13.5.     Lương Quốc Huy, 2021, “Một số khuyến nghị phát triển thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Văn Hóa Phát Triển, số ra tháng 7 năm 2021.
13.6.    Lương Quốc Huy, 2021, “Xu hướng phát triển du lịch trong thời kỳ mới và quảng bá du lịch trên sóng truyền hình”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái bình dương, tháng 10 năm 2021.
                           
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Luong Quoc Huy         
2. Sex: male
3. Date of birth: 13/01/1974  
4. Place of birth: Ninh Bình Province
5. Admission decision number: 4417/2019/QĐ-XHNV on 26th, November 2019 by Rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process:         
7. Official thesis title: Production of TV programs to promote tourism for SCTV12 Channel
8. Major: Journalism                                       Code: 8320101.01-UD
9. Supervisors: Dr. Tran Bao Khanh, Dai Nam University
10. Summary of the findings of the thesis: 
From the policy of the Party and State on tourism promotion activities in the new situation, the information work on SCTV12 channels has promoted effectively, contributing to the overall success of bringing Vietnam's tourism image to the public. with friends from all over the world. Tourism information on SCTV12 channel has now helped the outside public to better understand and better understand Vietnam, making a good impression on international friends about Vietnam. The image of a peaceful, stable, innovative, dynamic developing Vietnam, is a safe and reliable destination for investment, tourism, people, history and very long-standing culture. Vietnam's rich and rich national identity has been known to the world people and the overseas Vietnamese community through tourism promotion programs broadcast on SCTV12 channels.
    With the goal of in-depth research on general theory about the organization of production of tourism promotion programs on SCT12 channel in chapter 1 of the thesis, the author has clarified concepts related to the topic such as related concepts. to tourism, concepts related to television; Cable television and the advantages of cable television in tourism promotion; The demand for tourism promotion in Vietnam; Content and form of tourism promotion information; Television program production.
On the basis of these clarified theoretical issues, chapter 2 of the thesis has clarified the actual situation of organizing the production of tourism promotion programs on SCTV12 channel through: introduction of SCTV and SCTV12; survey the organization and production of tourism promotion programs of the channel SCTV12; tourism promotion programs on channel SCTV12; Impact of program production organization on program quality and production resources.
In chapter 3 of the thesis, on the basis of studying the practical requirements of the future of tourism in Vietnam, the public's demand for tourism and information requirements, the mission of television in tourism development. calendar. The author offers some solutions to improve the quality of tourism promotion programs on SCTV12 channel. To achieve the highest efficiency, the channel SCTV12 must improve the quality of program production organizations such as human resources, production equipment and financial capacity.
11. Practical applicability, if any: 
The thesis contributes to supplement and systematize the theory of organizing television program production, especially tourism promotion program on SCTV12 channel. This research is evidence-based, documentary, practical, scientific, and objective. Therefore, this thesis will be a theoretical basis with certain practical value for television stations across the country to apply program production, as a basis for training in video journalism in journalism departments in Vietnam. some universities; There are more specific theories and practices through each tourism promotion program that has been broadcast.
The thesis systematizes the basic theories of tourism including the theory of Marxism - Leninism on goods, services, tourism in the market economy; views of the Party and State on tourism development promotion programs; Theory of tourism includes tourism products, markets and classification criteria in the tourism market, the role of tourism in socio-economic development and international integration, the development of tourism in international integration, draft world tourism development trends to serve as a basis for planning domestic tourism development. The successful research project will contribute to a correct assessment of the current state of tourism promotion. Provide sufficient information to guide the tourist destination necessary for the public, meet the demand for information about tourism products. On that basis, a number of solutions and recommendations are proposed to improve the quality and effectiveness of propaganda on tourism development, especially raising the awareness of local authorities and people in developing tourism. building a sustainable tourism environment.
12. Further research directions, if any: 
    Although it has achieved a requirement in the research purpose, the thesis still has some limitations in providing solutions to improve the effectiveness of the production organization of television programs to promote tourism on channel SCTV12. Therefore, in the future, the author believes that to achieve higher results, it is necessary to combine many research models and methods to improve the effectiveness of tourism promotion programs.
13. Thesis-related publications: 
13.1. Luong Quoc Huy, 2020, “Development trends of pay television in the world and implications for Vietnam”, Asia-Pacific Economic Review, Issue 561. 
13.2. Luong Quoc Huy, 2020, “Pay television: Development Trends and Challenges”, Corporate Culture Magazine, (April 2020). 
13.3. Luong Quoc Huy, 2020, “The effect of Over-the-top on the pay television in selected countries and recommendations for Vietnam”, Asia Pacific Economic Review, (June 2020).
 13.4. Luong Quoc Huy, 2021, “Da Nang – The most livable city in Vietnam”, Development Culture Magazine, (June 2021). 
13.5. Luong Quoc Huy, 2021, “Some recommendations for the development of pay television market in Vietnam in the current context”, Development Culture Magazine, (July 2021). 
13.6. Luong Quoc Huy, 2021, “Development trends of tourism in the new era and television advertisement of tourism”, Asia-Pacific Economic Review, (October 2021).

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây