TTLV: Vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế trên báo điện tử Việt Nam

Thứ tư - 01/09/2021 03:43
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Lan Hương                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/9/1996
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/QĐ-XHNV Ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian đào tạo từ 30/7/2021 đến 30/1/2022
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế trên báo điện tử Việt Nam
8. Chuyên ngành: Báo chí học;                                                Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Văn Hường – Trưởng ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đề tài “Vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế trên báo điện tử Việt Nam” có 3 chương:
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về bạo lực trong lĩnh vực y tế và báo điện tử
- Chương 2: Nhận diện vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế trên báo điện tử Việt Nam
- Chương 3: Một số vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của báo điện tử về vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế
Luận văn đã thực hiện khảo sát các tin, bài viết về vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế trên 04 tờ báo: Sức khỏe & Đời sống, VnExpress, Zing News, Tuổi trẻ từ 01/2015 đến 12/2020. Qua đó, tìm hiểu các vấn đề lý luận liên quan đến vai trò, chức năng, tác động của báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng đến công tác thông tin bạo lực trong lĩnh vực y tế; đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngành y tế về y tế và vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế. Luận văn tập trung phân tích, đánh giá nội dung, hình thức thông tin vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế trên 4 báo điện tử. Tác giả thống kê tổng quan, sau đó chọn 7 vụ bạo lực trong y tế điển hình để phân tích, đánh giá. Luận văn đánh giá thành công và hạn chế của báo điện tử về thông tin vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, luận văn đặt ra những vấn đề có tính cấp thiết. Từ đó, đề xuất những giải pháp cơ bản và kiến nghị cụ thể với 4 tờ báo nhằm nâng cao chất lượng của báo điện tử về vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn này cũng có ý nghĩa thiết thực đối với tác giả đề tài, quá trình hoàn thành công trình nghiên cứu này là sự vận dụng hệ thống lý luận đã được tiếp thu để nghiên cứu một vấn đề, cụ thể là vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo cho ngành Y tế trong việc khai thác, sử dụng báo chí cho công tác truyền thông về vấn đề bạo lực trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
         INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Lan Huong                      2. Sex: Female                                      
3. Date of birth: September 29, 1996                 4. Place of  birth: Ha Noi                      .
5. Admission decision number: 3014/QĐ-XHNV  Dated July 30th, 2019
6. Changes in academic process: Extension of training period from July 30th, 2021 to January 30th, 2022
7. Official thesis title: The issue of violence in the medical field on Vietnam’s online newspapers
8. Major: Journalism                                           9. Code: 8320101.01                              
10. Supervisors: Assoc.Prof., Dr. Dinh Van Huong, Head of Politics and Student Affairs Department, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis:
Dissertation titled "The issue of violence in the medical field on Vietnam’s online newspapers" has 3 chapters:
- Chapter 1: Some general theoretical issues about violence in the field of health and online newspaper
- Chapter 2: Identifying the problem of violence in the health sector on Vietnam’s online newspapers
- Chapter 3: Some problems raised and proposed solutions to improve the quality of online newspapers on the issue of violence in the health sector
The thesis has conducted a survey of news and articles on the issue of violence in the medical field in 4 online newspapers: Health & Life, VnExpress, Zing News, youth from January 2015 to December 2020. Thereby, explore theoretical issues related to the role, function and impact of the press in general, and the electronic press in particular, on violence information work in the health sector; the Party's line, the State's laws, the health sector on health and the issue of violence in the health sector. The thesis focuses on analyzing and evaluating the content and form of information about violence in the medical field on 4 online newspapers. The author provides an overview, then selects 7 typical cases of violence in healthcare for analysis and evaluation. The thesis evaluates the success and limitations of online newspapers on information about violence in the health sector. At the same time, the thesis raises urgent questions. From there, propose basic solutions and specific recommendations to 4 online newspapers to improve the quality of online newspapers on the issue of violence in the health sector.
12. Practical applicability, if any:
This thesis also has practical significance for the author, the process of completing this research is the application of the theoretical system that has been received to study a problem, namely the problem of violence force in the health sector in Vietnam.
The research results of the topic are a reference for the health sector in exploiting and using the press for communication on the issue of violence in the health sector in Vietnam.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây