PGS.TS Nguyễn Anh Cường

Email nguyenanhcuong@ussh.edu.vn
Chức vụ Phó Trưởng Khoa
Khoa Khoa Khoa học Chính trị

Giới thiệu / kỹ năng

Anh Cường Khoa học học CT


1. Họ và tên:     Nguyễn Anh Cường                                    
2. Năm sinh:                  1976                          Giới tính:  Nam
3. Địa chỉ liên hệ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0912593419   Email: nguyenanhcuong@ussh.edu.vn
4. Học hàm, học vị:
4.1. Học vị: Tiến sĩ
4.2. Học hàm: Phó giáo sư
Năm được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư: 2018
Tổ chức bổ nhiệm:.Trường ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội
5. Cơ quan công tác:
Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN
6. Quá trình đào tạo
2000: Cử nhân Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
2004: Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
2004: Thạc sĩ Lịch sử
2007: Cử nhân tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội
2012: Tiến sĩ Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

7. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
2014: Trường Luật (J. Reuben Clark Law School) - Đại học Brigham Young, Utah, Hoa Kỳ, về tôn giáo và pháp quyền quốc tế
2016: Nghiên cứu sau tiến sĩ về khoa học chính trị, tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

 • Hướng nghiên cứu chính:
+ Chính trị và lịch sử Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Các vấn đề cơ bản của chính trị và lịch sử Việt Nam
+ Chính sách đối ngoại của Việt Nam - Quan hệ của Việt Nam với các nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc …
+ Chính trị quốc tế: Các tổ chức quốc tế; Chính trị Hoa Kỳ; Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ; Chính sách đối ngoại của các nước lớn; Các vấn đề về dân chủ, tôn giáo, nhân quyền toàn cầu.
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị và quan hệ quốc tế

8.  Sách chuyên khảo, giáo trình
8.1. Sách
 1. Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), Trường Đại học Thủy lợi, 2002.
 2. Hướng dẫn ôn tập Chủ nghĩa xã hội khoa học (viết chung), Trường Đại học Thủy lợi, 2002.
 3. Thông báo Văn hóa dân gian 2002 (viết chung), Nxb Khoa học xã hội, 2003.
 4. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Giáo dục, 2004.
 5. Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), Trường Đại học Thủy lợi, 2009.
 6. Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Trường Đại học Thủy lợi, 2010.
 7. Nỗi đau da cam (viết chung), Nxb Chính trị Quốc gia, 2012.
 8. Cần Thơ phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (viết chung), Nxb Đồng Nai, 2013.
 9. Quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1976-2006), ISBN: 978-604-62-2170-8, Nxb ĐHQGHN, 2015, 254 tr.
 10. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại huyện Đồng Phú - Bình Phước (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2014.
 11. Nguyễn Anh Cường (chủ biên): Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Đại học Sư phạm, ISBN 978-604-54-2117-8, 2015.
 12. Nguyễn Anh Cường, Phạm Quốc Thành. 2018. Chính sách đối ngoại của Việt Nam (chuyên khảo), ISBN: 978-604-72-2722-8, NXB Công An Nhân Dân, 2017, 391 tr. Tái bản lần thứ nhất năm 2018.
 13. Nguyễn Anh Cường. Human Rights in U.S. Foreign Policy and the Impact on Korea and Vietnam, ISBN 970-604-54-4067-4, University of Education Publishing House, 2017, 264 p.
 14. Nguyễn Anh Cường (chủ biên). 2022. Hoa Kỳ - Chính trị, quan hệ và can dự, NXB Công an Nhân dân, ISBN: 978-640-72-5627-3, 559 tr.

8.2. Chương sách
 1. Nguyen Duy Quynh, Nguyen Anh Cuong. 2019. “The Development of Online Public Services for Promoting E-Government in Vietnam”, in E-Government and Administrative Reform in Germany and Vietnam by Detlef Briesen/Pham Quoc Thanh/ Nguyen Thi Thuy Hang (eds.), Cuvillier Verlag Gottingen, Germany 2019, p. 69-79. ISBN 9783736970359
 2. Nguyen Anh Cuong. 2020. “Chapter 4. The role of Ho Chi Minh in the victory of Vietnam in 1945 August Revolution”, Ho Chi Minh’s Heritage in Vietnam and Abroad, Moscow University Press, 2020, ISBN 978-5-19-011526-0, pp 51-60.
 3. Nguyễn Anh Cường, Kiều Văn Nam, Trần Thị Ngân Hà. 2019. “Hiểu về chủ nghĩa dân tộc Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy: nhận dạng lý luận và những tác động chính trị”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 11/2018. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. ISBN 978-604-62-9204-3, Tr. 61-69.
 4. Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Hải Đăng. 2019. “Việt Nam và Hàn Quốc: Chính sách đối ngoại của bộ đôi đối tác chiến lược”, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế “Korean Studies Vietnam – Korea Strategic Cooperative Partnership 2009-2019”, VNU-Hồ Chí Minh Publishing House, 2019. ISBN: 978-604-73-7396-3. Tr. 3-16.
 5. Nguyễn Anh Cường, Trần Mai Ước. 2019. “Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. ISBN: 978 – 604 – 73 – 7400– 7, tr. 483-489.
 6. Nguyễn Anh Cường. “Nhân quyền ở Việt Nam: Lý luận và hiện thực”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI – Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững, NXB Khoa học Xã hội, 2021. ISBN 978.604-308.665-2.
 7. Cuong Nguyen Anh, Quy Nguyen Duy. 2021. “International Theory and Vietnamese Awareness about Human Rights today”, The international conference on Contemporary Issues in Sustainable Development (CISD2021) Part 1, Science and Technics Publishing House. ISBN: 978-604-67-2127-7. Pp 44 – 55.

9. Các công trình khoa học đã công bố      
9.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science/SCOPUS:
  1. Nguyen Anh Cuong, Tran Thi Ngoc Thuy, Đinh Van Nhac, Nguyen Hai Anh. 2021. “Main Characteristic of Belief and Religious Living in Vietnam”, Russian Journal of Vietnamese Studies, Series 2, 2021, No. 1. Pp 58-67. DOI: 10.24411/2618-9453-2021-10006. (WoS)
  2. Nguyen Anh Cuong, Do Thi Hien, Nguyen Dinh Cuong. 2021.Human Rights in Vietnam – A Current Reality”, Russian Journal of  Vietnam Studies, ISSN 2618-9453, Vol 5, No 4 (2021), p. 26-44. DOI: 10.54631/VS.2021.54-26-44 (WoS
  3. Nguyen Anh Cuong, et al. 2022. “From Changes in Religious Policy to Consequences for Freedom of Religion and Belief in Vietnam”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, ISSN 2281-3993 (print); ISSN 2281-4612 (online), Vol 11 No 6 November 2022. P 71-81. DOI: https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0150 (Scopus)
  4. Cường Nguyễn Anh (2023) Human rights issues in Vietnam – The United States of America relations, Cogent Social Sciences, 9:1, 2193380, DOI: 10.1080/23311886.2023.2193380 (WoS, Scopus)
  5. Cường Nguyễn Anh (2023) The South China Sea for China, the United States, and what choice for Vietnam, Cogent Social Sciences, 9:1, DOI: 10.1080/23311886.2023.2204570  (WoS, Scopus)
  6. Cường, Nguyễn Anh, and Bùi Ngọc Dũng. 2023. “The Theory of Political Democracy for Vietnam in Ho Chi Minh’s Thought Compared to Western Political Democracy”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies 12 (4):182. https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0104. (Scopus)
  7. Cường, Nguyễn A. "Perspectives on Russia, the USA, and the EU's Power Struggle in the Ukraine Crisis and Vietnam's Neutrality." Pacific Focus. Accessed August 8, 2023. https://doi.org/10.1111/pafo.12234. (WoS - SSCI, Scopus)

9.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh mục Web of Science/SCOPUS:
  1. Tran Mai Uoc, Nguyen Anh Cuong, Tran Thi Mai. 2021. “Applying Confucius Philosophy Thoughts about Humans into Vietnam Society Today” PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No. 17 (2021), ISSN: 1567-214X. pp 95-108. (Discontinued Scopus)
  2. Nguyễn Anh Cường. 2022. “Vietnam Human Rights Thought in The History and Achievements of Human Rights Development in Vietnam Today”, Journal of Positive School Psychology, 2022, ISSN 2717-7564, Vol.6, No.6, 10222-10230, http://journalppw.com

9.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc:
  1. Nguyễn Anh Cường. “Sự hình thành và đặc điểm của các làng nghề Việt Nam truyền thống”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 11, 2004.
  2. Nguyễn Anh Cường. “Sự chủ động đấu tranh của Việt Nam tiến tới bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ”, Tạp chí Giáo dục Lý luận 12, 2010, ISSN 0868-3492, tr. 55-69
  3. Nguyễn Anh Cường. “Hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, Tạp chí Lịch sử quân sự 2, 2011, tr. 9-14
  4. Nguyễn Anh Cường. “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ năm 1995 đến nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận 4, 2011, ISSN 0868-3492, tr. 71-75
  5. Nguyễn Anh Cường. “Chính quyền Mỹ và vấn đề chất độc màu da cam ở Việt Nam”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, ISSN 0868-3654, số 5, 2011, tr. 71-75
  6. Nguyễn Anh Cường. “Vài nét về chính sách của Mỹ đối với Việt Nam (1976-2008)”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, ISSN 0868-3654, số 7, 2011, tr. 46-59
  7. Nguyễn Anh Cường. “Chính sách của Mỹ về Biển Đông”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, ISSN 0868-3654, số 8, 2011, tr. 23-31
  8. “Một số nhận thức trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 1, 2012, ISSN 0868-3654, tr. 54-66
  9. Nguyễn Anh Cường. “Nho giáo về gia đình và gia đình Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Journal of Science - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 1/2012, ISSN: 1859-3453, tr. 90-99
  10. Nguyễn Anh Cường. “Nông nghiệp nông thôn Việt Nam và kinh nghiệm của Đông Nam Á trong bối cảnh thu nhập trung bình”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 6, 2012, ISSN 1859-3941, 5 tr
  11. Nguyễn Anh Cường. “Một vài đặc điểm trong lịch sử quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 9, 2012, ISSN 0868-3654, tr. 48-62
  12. Nguyễn Anh Cường. “Hồ Chí Minh với Hoa Kỳ 1941-1954”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 3, 2013, ISSN 0868-3654, tr. 56-66
  13. Nguyễn Anh Cường. “Phát triển nông nghiệp đô thị cho thành phố Bạc Liêu trong bối cảnh hiện nay”, Thông tin khoa học - giáo dục, Trường Đại học Bạc Liêu, số 12, 4/2013
  14. Nguyễn Anh Cường. “Vấn đề tích tụ và tập trung đất nông nghiệp Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 204, 10/2013, ISSN 0868-3492, tr. 16-20
  15. Nguyễn Anh Cường. “Chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 10/2013, ISSN 0868-3697, tr.33-37
  16. Nguyễn Anh Cường. “Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ (1975-2013)”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 1/2014, ISSN 0868-3654, tr. 37-51
  17. Nguyễn Anh Cường. “Quá trình hoàn thiện tư duy chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng”, Tạp chí Lịch sử Đảng, ISSN 0936-8477, số 2 (279)/2-2014, tr.47-52
  18. Nguyễn Anh Cường. “The Principles of Vietnam’s Communist Party in Its Relation with The United States (1975-2013)”, Vietnam Social Sciences, 3 (161) 2014, Vietnam Academy of Social Sciences, ISSN 1013-4328 VSS A238-12552, tr. 17-30
  19. Nguyễn Anh Cường. “Vài nét về nghệ thuật chiến dịch trong chiến tranh nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, 5 (38), 2014, ISSN 1859 3453 tr. 112-115
  20. Nguyễn Anh Cường. “Xóa đói giảm nghèo, giảm trừ bất bình đẳng - kết quả và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng, ISSN 0936-8477, số 278, 10/2014, tr. 34-38
  21. Nguyễn Anh Cường, Phạm Quốc Thành. “Xóa đói giảm nghèo và giảm trừ bất bình đẳng ở Việt Nam”, Khoa học xã hội Việt Nam, số 9 (82) 2014, ISSN 1013-4328, tr. 43-51
  22. Nguyễn Anh Cường. “Nỗ lực đấu tranh cho khát vọng hòa bình của Hồ Chí Minh giai đoạn mở đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp (1947-1949)”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 225, 3/2015, ISSN 0868-3492, tr. 42-54
  23. Nguyễn Anh Cường. “Vài nét về vấn đề tôn giáo nhân quyền trong quan hệ Việt - Mỹ”, Tạp chí Lịch sử Đảng, ISSN 0936-8477, số 292, 3/2015, tr. 53-56
  24. Nguyễn Anh Cường. “Tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, ISSN 1859-0403, số 5/2015, tr. 34-42
  25. Nguyễn Anh Cường. “Xây dựng nhà nước pháp quyền trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, ISSN 1859-3453, 6 (45), 2015, tr. 91-97
  26. Nguyễn Anh Cường. “20 năm hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ cho những vấn đề nhân đạo và quyền con người”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, ISSN 0868-2984, số 7/2015, tr. 32-41
  27. Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Văn Trung, “Khủng hoảng Ukraina - Cuộc tranh chấp quyền lực của Mỹ - EU và Nga”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581 số 4/2016, tr. 11-24
  28. Nguyễn Anh Cường. “Tôn giáo với chính trị trong xã hội Mỹ”, Tạp chí nghiên cứu tôn giáo, số 5 (155).2016, ISSN 1859-0403, tr. 108-118
  29. Nguyễn Anh Cường. “Pháp luật về tôn giáo và tự do tôn giáo ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, ISSN 1859 3453 số 53 (2), 2017, tr. 149-157
  30. Nguyễn Anh Cường. “Mỹ trước tham vọng Biển Đông của Trung Quốc”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, ISSN 0868-3654, số 03/2017, tr. 3-14
  31. Nguyễn Anh Cường. “Nhận thức về nhân quyền trong chính sách đối ngoại của một số Tổng thống Mỹ tiêu biểu”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, ISSN 0868-3654, số 07/2017, tr. 22-32
  32. Nguyễn Anh Cường. “Giá trị nhân quyền ở Việt Nam trong lịch sử và hiện tại”, Khoa học xã hội Việt Nam, ISSN 1013-4328, số 10-2017, tr. 105-110
  33. Nguyễn Anh Cường. “Xây dựng nông thôn mới – Bước phát triển nhận thức của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Tạp chí Lịch sử Đảng, ISSN 0936-8477, số 330, 5-2018, tr. 42-48
  34. Nguyễn Anh Cường. “Hành xử đối ngoại nhân quyền của một số Tổng thống Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay, ISSN 0868-3654, số 4/2018, tr. 3-14
  35. Nguyễn Anh Cường. “Niềm tin, giá trị và ý kiến công chúng – Những nhân tố xã hội cơ bản ảnh hưởng tới nội dung chính sách đối ngoại Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay, ISSN 0868-3654, số 9/2018, tr. 68-78
  36. Nguyễn Anh Cường, Ma Văn Bộ, Hoàng Văn Lưu, Nguyễn Thị Thùy Linh. 2020. “Biển Đông trong Toan tính chính trị của Trung Quốc, Mỹ và Nga”, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 2(223)/2020, ISSN: 0868-3581, tr. 12-26
  37. Nguyễn Anh Cường, Bùi Thị Hoa. 2020. "Nhận thức về tự do của nước Mỹ - tiếp cận từ lịch sử". Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 4 (265)/2020, ISSN 0868-3654, tr. 41-52
  38. Nguyễn Anh Cường, Phạm Quốc Thành. "Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế - Từ chủ trương tới hiện thực". Tạp chí Lịch sử Đảng, số (356) 7/2020, ISSN 0936 – 8477, tr. 85-91
  39. Nguyễn Anh Cường, Bùi Thị Hoa. 2020. “Nhận thức và hành xử đối ngoại theo giá trị tự do của Mỹ”. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 10 (271)/2020, ISSN 0868-3654, tr. 22-32
  40. Nguyễn Anh Cường. “Hiểu về chủ nghĩa dân túy phương Tây”, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 2(245)/2021, ISSN: 0868-3581, tr. 4-16
  41. Nguyễn Anh Cường, Trần Quang Khải. 2021. “Huawei – bước mở đầu cho cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 3 (241) 2021, ISSN: 2354 – 077X, tr. 60-69
  42. Nguyễn Anh Cường, Hoàng Văn Lưu. 2021. “Biển Đông Việt Nam và Mỹ trước chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc”, Châu Mỹ Ngày Nay, ISSN 0868-3654, số 2 (275)/2021, tr. 20-31
  43. Nguyễn Anh Cường. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ chính trị” Khoa học xã hội Việt Nam, số 8-2021, ISSN 1013-4328, tr. 3-10
  44. Nguyễn Anh Cường, Trần Quang Khải. 2021. “Yếu tố chính tác động tới phiếu bầu tổng thống Mỹ - truyền thống và trường hợp năm 2020”, Châu Mỹ Ngày Nay, ISSN 0868-3654, số 9 (282)/2021, tr. 3-15
  45. Nguyễn Anh Cường, Trần Mai Ước, Bùi Ngọc Dũng, Nguyễn Hải Đăng. 2022. “Dân với dân chủ và nhà nước dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Khoa học xã hội Việt Nam, số 2-2022, ISSN 1013-4328, tr. 3-12
  46. Nguyễn Anh Cường, Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Phương Linh. 2022. “Vài nhận thức về giá trị cốt lõi trong hành xử đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc”, Châu Mỹ Ngày Nay, ISSN 0868-3654, số 2(287)2022, tr. 23-34
  47. Nguyễn Anh Cường. “Dấu ấn của sự hợp tác và tương lai trong quan hệ Việt – Mỹ”. 2022. Châu Mỹ Ngày Nay, ISSN 0868-3654, số 5(290)2022, tr. 3-14
  48. Nguyễn Anh Cường. “Giáo dục tôn giáo trong các trường học ở Mỹ”. 2022. Châu Mỹ Ngày Nay, ISSN 0868-3654, số 6(291)2022, tr. 36-45
  49. Nguyễn Anh Cường, Phạm Minh Tiến. 2022. “Về sự gia tăng quyền lực của Trung Quốc tại Biển Đông theo cách lý giải của một số lý thuyết chính trị”. Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-0868 3670, số 8(252)/2022, tr. 74-86
  50. Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Việt Đức. 2022. “Ngoại giao đa phương – Lý giải góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa đa phương”. Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 8(263)/2022, ISSN: 0868-3581, tr.3-15
  51. Nguyễn Anh Cường, Hoàng Đức Hải. 2022. “Yếu tố song phương, chi phối và thách thức trong chính sách của Trung Quốc với ASEAN”. Nghiên cứu Đông Bắc Á, ISSN: 2354 – 077X. Số 9 (259) – 2022. Tr. 13-21
  52. Nguyễn Anh Cường. “Những quan điểm đột phá trong phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam”. 2022. Khoa học Xã hội Việt Nam, số 12-2022. ISSN 1013-4328, tr. 24-33. DOI:10.56794/KHXHVN.12(180).24-33
  53. Nguyễn Anh Cường, Trần Quang Khải. 2023. “Màn mở đầu của cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung và cách hành xử của Việt Nam”. Nghiên cứu Trung Quốc, số 1 (257)/2023. ISSN-0868 3670. Tr. 40-53
  54. Nguyễn Anh Cường, Hoàng Thị Cẩm Tú. 2023. “Xung đột Nga – Ukraine và ứng xử của Việt Nam”. Những Vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, số 2 (322) tháng 2-2023. ISSN 0868-2984. Tr. 36-42.
  55. Nguyễn Anh Cường, Hoàng Anh Tú, Triệu Thanh Chúc. 2023. “Đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc trong đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam”. Tạp chí Giáo dục lý luận, số 5/2023 (335). ISSN 0868-3492. Tr. 3-7.
  56. Nguyễn Anh Cường. 2023. “Quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ”. Tạp chí Lý luận chính trị, số 5-2023. ISSN 1212-2585. Tr. 136-142.
  57. Nguyễn Anh Cường. 2023. “Việc thực thi thúc đẩy dân chủ của Mỹ”. Thông tin Khoa học Xã hội, số 4/2023 (484). ISSN: 0866-8647. Tr 12-19.
  58. Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Duy Quý, Đặng Văn Khoa. 2023. “Thành tựu và vấn đề trong đảm bảo quyền con người của Việt Nam” Khoa học Xã hội Việt Nam, số 4 (184)-2023. ISSN 1605-2811, tr. 24-33. DOI:10.56794/KHXHVN.4(184).3-10.
  59. Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Việt Đức. 2023. “Hai cách lý giải về quyền lực trong quan hệ quốc tế: Quyền lực như nguồn lực và quyền lực thể hiện qua quan hệ”, Châu Mỹ Ngày Nay, ISSN 0868-3654, số 3(300)2023, tr. 15-25.

9.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:
  1. “Hợp tác xã nông nghiệp trên thế giới và vấn đề hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo các trường đại học kỹ thuật, 2009.
  2. “Sự tập quyền của nhà nước và sự chi phối của làng xã đối với pháp luật trong xã hội Việt Nam”, Đại học Thủy lợi - Tuyển tập báo cáo khoa học, 2009
  3. “Hồ Chí Minh với quan hệ Việt - Mỹ trong cách mạng Tháng Tám 1945”, Đại học Thủy lợi - Tuyển tập báo cáo khoa học, 2009
  4. “Đảng lãnh đạo đối ngoại đổi mới với Hoa Kỳ”, Đại học Thủy lợi - Tuyển tập báo cáo khoa học, 2009
  5. “Tích tụ và tập trung đất biện pháp cho nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Công nghệ xanh và phát triển bền vững, 2011
  6. “Nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp và Mỹ (1945-1975)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học trẻ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2012
  7. “Trao đổi về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy theo học chế tín chỉ, Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc, 2012
  8. “Hướng dẫn sinh viên tự học - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ”, Trường Đại học Quảng Nam - Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ hợp tác giữa các trường, 2012
  9. “Nghiên cứu về phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh, liên hệ ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh”, Trường Đại học Vinh - Nghiên cứu, giảng dạy về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2012
  10. “Vietnam - United States Relations after Normalization”, Taiwan, 2012
  11. “Liên minh Châu Âu - Sự hình thành và cơ cấu tổ chức”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Đại học Đà Nẵng lần thứ V, 2012
  12. “Một số giải pháp cơ bản hướng đến "Thắt chặt" hơn mối liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp”, ĐHQG TPHCM - Đối sánh chuẩn đầu ra theo nhu cầu xã hội, 2012
  13. “Xóa đói giảm nghèo để giảm trừ bất bình đẳng xã hội”, Hội thảo quốc tế "Bất bình đẳng trong phát triển: vấn đề và giải pháp của các Quốc gia Đông Á và Đông Nam Á", Inequality, Conflict and Political Regimes in East and Southeast ASIA, Đại học KHXH&NV Hà Nội, Đại học Stockholm - Thụy Điển, Hà Nội, 12/2012
  14. “Nhận diện những ưu, nhược và giải pháp trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hiện nay”, Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng và hiệu quả của Hệ thống chính trị cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay", Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Nxb Thanh niên TP Hồ Chí Minh, 2013
  15. “Vai trò của Việt Nam trong ASEAN", Hội thảo Quốc tế, Đài Loan, 4/2013
  16. “Năng lực giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị”, Hội thảo "Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết XI của Đảng Cộng sản Việt Nam", Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN, 5/2013
  17. “Phát huy đoàn kết tôn giáo - “cú hích” quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay”, Hội thảo "Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tôn giáo", Hội đồng lý luận trung ương, ĐHKHXH&NV Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 26/7/2013
  18. “Cộng đồng kinh tế ASEAN - Bước đi cần thiết của các nước trong khu vực nhằm thích ứng với bối cảnh hội nhập”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam - International Conference “Participation in ASEAN Economic Community: International experience and Implications for Vietnam”, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Fur Die Freiheit, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 11/10/2013
  19. “Quá trình hoàn thiện nhận thức về xây dựng nhà nước pháp quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Nhà nước pháp quyền: Lý luận và thực tiễn", Trường ĐHKHXH&NV, 18/9/2014
  20. Religion - Human Rights in the United States - Vietnam Relations, Law and Religion Symposium: “Varieties of Secularism, Religion, and the Law” - J. Reuben Clark Law School - Brigham Young University - Provo, Utah, USA, October 5-7, 2014
  21. “Sản xuất nông nghiệp với kết cấu xã hội và văn hóa ứng xử Đông Nam Á, Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế: thực tiễn các nước Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Trường ĐHKHXH&NV và Sysney Democracy Network, Hà Nội, 5-6/2/2015
  22. “Thực thi pháp luật về tôn giáo và tự do tôn giáo ở Việt Nam”, Hội thảo quốc tế Thực thi luật pháp và tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng cộng đồng ASEAN, Hà Nội, 15-16/11, 2016, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN, Trường Luật - Đại học Brigham Young, Hoa Kỳ, Viện Liên kết toàn cầu
  23. “Tìm hiểu một vài nhân tố liên quan giữa tôn giáo và kinh tế”, Hội thảo quốc tế Tôn giáo, kinh tế và cộng đồng ASEAN, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN, J. Reuben Clark Law School – Brigham Young University. Hà Nội, 10/2017
  24. “Chính phủ điện tử và quá trình phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam”, Hội thảo khoa học quốc tế, Trường Đại học Heinrich Heine Dussseldorf, Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Justus-Liebig Giesen, 3/2018
  25. “Democracy in Ha Tinh Province, Vietnam: Put forward Matters and Solutions”, International Conference, “ENHANCING CITIZENS’ PARTICIPATION IN POLICY MAKING PROCESSES IN EAST ASIA: COMPARATIVE ANALYSES”, Hanoi 28-29 June 2018
  26. “Hồ Chí Minh với thắng lợi của Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám năm 1945”, Hội thảo khoa học quốc tế “Ho Chi Minh in the Vietnamese revolution and world in the twentieth century”, Lomonosov Moscow State University (MSU), Institute of Asian and African Studies, Moscow, September 9, 2019
  27. “Vài đặc điểm trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam”, Hội thảo Quốc tế “Chủ nghĩa thế tục, tính thế tục trong các xã hội Đông Nam Á”, Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Luật J. Reuben Clark – Brigham Young University, Hoa Kỳ, 5/12/2019
  28. Một số biểu hiện chính trị trong phân định quan hệ giáo hội và nhà nước ở Mỹ” Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: Cách tiếp cận so sánh [International Conference Proceedings Folk Religion in Vietnam and Region: A Comparative Approach]. Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN, Missionswissenschaftliches - Institute of Missiology of Missio E.V. 2-3/12/2022
  29. Thái độ của học giả và công chúng với quan điểm thúc đẩy dân chủ trong chính sách đối ngoại của Mỹ” Hội thảo Khoa học Chính trị Mỹ, nhân tố Mỹ trong các vấn đề toàn cầu.  Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN, 22/12/2022

10. Nhiệm vụ KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
 1. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp khoa học để đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường Đại học Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tham gia), đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Thủy Lợi, 2010.
 2. Nghiên cứu giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam thời kỳ đổi mới (tham gia), đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Thủy Lợi, 2013.
 3. Đẩy mạnh phát triển văn hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay (tham gia), đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, 2014.
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và sử dụng cán bộ (tham gia), đề tài cấp cơ sở, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN, 2012.
 5. Tôn giáo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam (tham gia), Đề tài cấp Nhà nước, KX.04.19/11-15, 2015.
 6. Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, KHCN-B.15X/13-18, 2017. Vai trò: 
 7. Xu hướng biến đổi của tôn giáo và tác động đến đời sống xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra, phương hướng giải quyết (chủ nhiệm nhánh), đề tài cấp Nhà nước, KX.04.20/16-20, 2019. Vai trò: Chủ nhiệm nhánh
 8. Lịch sử Việt Nam, Tập XIV (1858-1884) (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, KHXH-LSVN/14-18, 2018.
 9. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; QG.21.40; Nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới phương thức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoạt động giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ (trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội). Vai trò: chủ trì.
 10. Đề tài cấp Nhà nước “Các định chế quốc tế mới và những gợi mở đối sách cho Việt Nam” (mã số: KX.04.34/21-25), thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, mã số KX.04/21-25. Vai trò: tham gia.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây