GS.TS Nguyễn Hữu Thụ

Email Thunh104@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Tâm lí học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung   

 • Năm sinh: 1952.
 • Email: Thunh104@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý học.
 • Học hàm: Giáo sư.                   Năm phong: 2015.
 • Học vị: Tiến sĩ.                          Năm nhận: 1991.
 • Quá trình đào tạo:

1976-1982: Sinh viên Tâm lý học, Đại học tổng hợp Rastốp trên sông Đông, Liên Xô

1988-1992: NCS tại Đại học tổng hợp Lêningrát, Liên Xô

 • Trình độ ngoại ngữ: Nga D, Anh C.
 • Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học quản lý, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học kinh tế.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo, Nxb ĐHQGHN, 2005.
 2. Tâm lý học quản trị kinh doanh, Nxb ĐHQGHN, 2007.
 3. Tâm lý học du lịch, Nxb ĐHQGHN, 2009.
 4. Tâm lý học kinh tế, Nxb ĐHQGHN, 2014.
 5. Những khía cạnh tâm lý của quảng cáo thương mại, Nxb ĐHQGHN, 2015.
 6. Tâm lý học quản lý, Nxb ĐHQGHN, 2016.

Chương sách

 1. “Trẻ em làm thuê cho các gia đình Hà Nội” (đồng tác giả), Nxb Chính trị Quốc gia, 2001.
 2. “Từ điển tâm lý học” (đồng tác giả), Nxb Từ điển Bách khoa, 2008.
 3. “Tổn thương tâm lý của các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin trong chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam” (chủ biên), Nxb ĐHQGHN, 2012.
 4. “Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp” (đồng tác giả), Nxb ĐHQGHN, 2013.
 5. “Nhu cầu áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp và thái độ của nông dân đối với chính sách thu hồi đất của Nhà nước” (chủ biên), Nxb ĐHQGHN, 2013.
 6. “Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội” (chủ biên), Nxb ĐHQGHN, 2013.

Bài báo

 1. “Động cơ và các yếu tố thúc đẩy trẻ em làm thuê cho các gia đình Hà Nội”, Kỉ yếu hội thảo Việt-Pháp "Trẻ em, văn hoá, giáo dục", Hà Nội, 4/2000.
 2. “Yếu tố xúc cảm, tình cảm trong quảng cáo”, Tạp chí Tâm lý học, 2/2003.
 3. “Tìm hiểu phong cách lãnh đạo của người quản lý tập thể sư phạm-khoa học”, Tạp chí Tâm lý học, 3/2003.
 4. “Trẻ em câm điếc và sự trợ giúp”, Kỉ yếu hội thảo Việt-Pháp "Trẻ em khó khăn tâm lý và sự trợ giúp", 2/2004.
 5. “Trí nhớ trong quảng cáo thương mại”, Tạp chí Tâm lý học, 3/2004.
 6. “Thái độ của người dân Hà Nội đối với vấn đề sử dụng xe buýt”, Tạp chí Tâm lý học, 8/2004.
 7. “Thương hiệu dưới góc độ của tâm lý học tiêu dùng”, Tạp chí Tâm lý học, 2/2005.
 8. “Sự chuẩn bị của các cô gái Việt Nam trước khi lấy chồng Đài Loan”, Tạp chí Tâm lý học, 6/2006.
 9. “Tâm lý học đường Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo Canada-Việt Nam, Quebec 2005, 9/2005.
 10. “Nhận thức của nông dân về chuyển dịch mô hình kinh tế nông nghiệp sang mô hình kinh tế du lịch”, Hội thảo quốc tế Pháp - Việt "Nông thôn trong quá trình chuyển đổi", 10/2006.
 11. “Vấn đề xây dựng thương hiệu cho các công ty kinh doanh du lịch ở Việt Nam” (dưới góc độ Tâm lý học), Hội thảo "Nghiên cứu và đào tạo du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế", 5/2007.
 12. “Đào tạo các nhà tâm lý học Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên của WTO”, Kỷ yếu hội thảo toàn quốc "Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh là thành viên của  WTO-cơ hội và thách thức", tr. 69-75, 7/2007.
 13. “Văn hoá kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong toàn cầu hoá”, Kỉ yếu hội thảo Quốc tế Pháp-Việt "Văn hoá trong toàn cầu hoá", Hà Nội, 7/2007.
 14. “Mười năm - một chặng đường phát triển đáng tự hào của khoa tâm lý học Trường ĐHKHXH&NV”, Tạp chí Tâm lý học, 10/2007.
 15. “Nghiên cứu bầu không khí tổ chức trong một số doanh nghiệp ở Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học, 11/2007.
 16. “Giáo dục đạo đức sinh viên trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Kỉ yếu hội thảo toàn quốc "Giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên ở nước ta: thực trạng và gải pháp", 7/2008.
 17. “Nguyên nhân stress trong học tập của sinh viên ĐHQGHN”, Tạp chí Tâm lý học, 3/2009.
 18. “Đào tạo và nghiên cứu tâm lý học đường tại Khoa tâm lý học ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Nhu cầu, Đào tạo và định hướng tâm lý học đường ở Việt Nam", 8/2009.
 19. “Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu Tâm lý học”, Hội thảo quốc tế "Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu các khoa học xã hội và nhân văn", 11/2009.
 20. “Hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc hoá học/đioxin và xây dựng mô hình trợ giúp”, Hội thảo quốc tế "Hậu qủa tâm lý của các nạn nhân chấc độc hoá học/đioxin trong chiến tranh Việt Nam", 3/2010.
 21. “Hậu quả tâm lý của các nạn nhân chất độc hoá học/đioxin trong chiến tranh Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi”, Tạp chí Tâm lý học, 4/2010.
 22. “Nghiên cứu và đào tạo của Khoa tâm lý học ĐHKHXH&NV ĐHQGHN”, Hội thảo Nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội và nhân văn: thành tựu và kinh nghiệm, 11/2010.
 23. “Định hướng giá trị của người lao động trong một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học, 4/2012.
 24. “Xây dựng chuẩn đầu ra - giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo ở khoa tâm lý học”, Kỉ yếu hội thảo "Giải pháp đột phá đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam", 6/2012.
 25. “Biểu hiện nhu cầu việc làm và cơ hội việc làm của nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế", 11/2012.

 26. “Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế", 11/2012.
 27. “Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế "Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế", 11/2012.
 28. “Nhu cầu áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa”, Tạp chí Tâm lý học, 12/2012.
 29. “Nhu cầu việc làm của nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội”, Tạp chí tâm lý học, 3/2013.
 30. “Một số đặc điểm tâm lý xã hội của nông dân Việt Nam trong thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Tâm lý học xã hội, 10/ 2013.
 31. “Cơ hội việc làm của nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học, 11/2013.
 32. “Thái độ của người dân làng nghề đối với ô nhiễm môi trường”, Tạp chí Tâm lý học, 5/2014.
 33. “Hành vi tiêu dùng xanh của người dân Hà Nội”, Kỉ yếu Hội thảo Tâm lý học và an toàn con người, 7/2014.
 34. “Khó khăn tâm lý của cư dân làng nghề trong xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Tâm lý học, 10/2014.
 35. “Lối sống của cư dân một số làng nghề ngoại thành Hà Nội”, Tâm lý học xã hội, 01/ 2015.
 36. “Định hướng giá trị của cư dân một số làng nghề ngoại thành Hà Nội”, Tâm lý học xã hội, 2/2015.
 37. “Tâm lý học chính trị một ngành khoa học tiềm năng”, Tâm lý học, 10/2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Đặc điểm và những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên ĐHKHXH&NV, ĐHKHXH&NV, 1998-1999.
 2. Nghiên cứu các yếu tố tâm lý của quảng cáo trên truyền hình và ảnh hưởng của chúng tới hành vi tiêu dùng, Trung tâm nghiên cứu Châu Á. Korean Foundation for Advanced Studies, 2000-2001.
 3. Bước đầu tìm hiểu phong cách lãnh đạo của chủ nhiệm khoa ĐHQGHN, ĐHQGHN, 2001-2003.
 4. Những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản trị kinh doanh, ĐHQGHN, 2004-2005.
 5. Nghiên cứu bầu không khí tổ chức và ảnh hưởng của nó tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh của tập thể, ĐHQGHN, 2005-2007.
 6. Nguyên nhân dẫn đến stress trong học tập của sinh viên ĐHQGHN, Trung tâm nghiên cứu Châu Á. Korean Foundation for Advanced Studies, 2007-2008.
 7. Điều tra thực trạng tổn thương tâm lý của các nạn nhân chất độc hoá học trong chiến tranh Việt Nam và các mô hình trợ giúp, Ban 33 Bộ tài nguyên-Môi trường, 2009-2011
 8. Định hướng giá trị của người lao động trong một số doanh nghiệp Hà Nội hiện nay, ĐHQGHN, 2009-2011.
 9. Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân trong vùng đô thị hóa ở Hà Nội, Đề tài nhóm A /ĐHQG HN, 2011-2013.
 10. Đặc điểm tâm lý nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Đề tài NAFOSTED, Bộ khoa học công nghệ, 2011-2013.
 11. Giáo dục gia đình và cộng đồng sau 10 năm đổi mới (tham gia),/Nhà nước, UBBVBM & TE  Việt Nam, 1998-2000.
 12. Trẻ em làm thuê cho các gia đình ở Hà Nội (tham gia), Radda Banen (Thuỵ Điển), 1999-2000.
 13. Nghiên cứu chất lượng cuộc sống của các gia đình vợ là người Việt Nam, chồng là người Đài Loan (tham gia), Đại học Thụ Đức, Đài Loan, 2005.
 14. Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam (tham gia), Quĩ Khoa học Công nghệ  NAFOSTED, 2011-2013.
 15. Tính tích cực của người lao động trong các doanh nghiệp (tham gia), Quĩ Khoa học Công nghệ  NAFOSTED, 2015-2016.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây