PGS.TS Trần Ngọc Liêu

Email lieu.ussh@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Triết học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung      

 • Năm sinh: 1960.
 • Email: lieu.ussh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Triết học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                        Năm phong: 2014.
 • Học vị: Tiến sỹ                                      Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo:
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga, Anh.
 • Hướng nghiên cứu chính: Triết học xã hội, Triết học quản lý, Triết học chính trị.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2013.

Chương sách

 1. "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo thực thi quyền lực của nhân dân" (trong Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 12/2012.
 2. "Quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin về xã hội và biển đổi cơ cấu xã hội" (trong Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện nay, Nxb CTQG, Hà Nội, 2010, tr. 56-69).
 3. "Đổi mới tư duy lý luận của Đảng về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb KHXH, Hà Nội, 2013).
 4. "Thuyết tam quyền phân lập và tổ chức bộ máy nhà nước của các nước tư sản hiện đại", báo cáo chuyên đề thuộc đề tài cấp Nhà nước Văn hóa quản lý và lãnh đạo do PGS.TS Phạm Ngọc Thanh chủ trì, nghiệm thu năm 2010.

Bài báo

 1. "Một số tư tưởng cơ bản của C.Mác và Ăngghen Ph. về nhà nước", Tạp chí Triết học, 8, 8/2004, tr. 18-23.
 2. "Tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân của Hồ Chí Minh", Tạp chí Cộng sản, 10, 5/2004, tr. 17-22.
 3. "Quan điểm của Lênin về nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam", Tạp chí Lý luận chính trị, 6, 2007, tr. 3-7.
 4. "Khái niệm nhà nước pháp quyền từ góc nhìn triết học", Tạp chí Triết học, 11/2009, tr.70 - 77.
 5. "Tiếp tục thể chế hóa quyền lực của nhân dân thành pháp luật trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyên XHCN Việt nam", Tạp chí Triết học, 11/2010, tr. 20-27.
 6. "Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Tạp chí Cộng sản, 4/2012, tr. 68 - 73.
 7. "Quản lý - nhìn từ góc độ triết học", Tạp chí Triết học, 10/2014, tr. 38-45.
 8. "Tiếp cận triết học về phương pháp quản lý", Hội thảo khoa học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, 6/2015.
 9. "Nguyên tắc quản lý từ góc nhìn triết học", Hội thảo khoa học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, 7/2016.
 10. "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước - Những nét độc đáo trong vận dụng học thuyết nhà nước của chủ nghĩa Mác - Lênin", Hội thảo khoa học quốc tế "Triết gia Trần Đức Thảo và Triết học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX",  Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, 9/ 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể quản lý xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã QX1998.
 2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã QX 2003.
 3. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Đề tài cấp Trường, 2007-2008.
 4. Quyền lực của nhân dân lao động trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, mã QX 08- 01.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây