TTLA: Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2016

Thứ năm - 20/10/2022 05:05
 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Hải
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 8/8/1978
 4. Nơi sinh: Nam Định
 5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 / 9 2016 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo
 • Tên đề tài cũ: Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến nay và một số kiến nghị chính sách.
 • Tên đề tài mới: Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2016.
 • Đã gia hạn từ đến tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021, có QĐ trả về cơ quan công tác và làm Đơn xin quay trở lại trường bảo vệ.
 1. Tên đề tài luận án: Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2016.
 2. Chuyên ngành: Quốc tế học
 3. Mã số: 62 31 02 06
 4. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền và PGS.TS Trần Thị Lan Hương.
 5. Tóm tắt kết quả mới của luận án:
- Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn ODA của Nhật Bản cho Việt Nam.
- Phân tích thực trạng viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản tại Việt Nam giai đoạn 1992 - 2016 trên cơ sở làm rõ chính sách ODA của Nhật Bản cho Việt Nam và thực tiễn quá trình triển khai ODA của Nhật Bản tại Việt Nam; đồng thời đánh giá hiệu quả, vai trò của ODA Nhật Bản đối với việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn này.
- Chỉ ra những đặc điểm của ODA Nhật Bản cho Việt Nam giai đoạn 1992 - 2016, đánh giá triển vọng và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ODA Nhật Bản trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.
 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
 • Luận án khái quát hóa toàn bộ quá trình thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản cho Việt Nam giai đoạn 1992-2016 trên cơ sở phân tích các chính sách và việc thực hiện chính sách của hai bên trong quá trình này.
 • Kết quả nghiên cứu và tư liệu thu thập được có thể dùng làm tài liệu tham khảo về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực ODA nói riêng và quan hệ hợp tác, hữu nghị của hai nước nói chung đối với sinh viên, học viên cao học ngành Lịch sử, Quốc tế học, Đông phương học... của trong và ngoài trường cũng như đối với những người hoạt động liêu quan đến lĩnh vực quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
 • ODA của Nhật Bản cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
 • Quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản
 1. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
 • Đỗ Thị Hải (2019), “Chính sách ODA của Nhật Bản đối với một số khu vực trên thế giới”, Tạp chí Công thương (3), tr. 42 - 46.
 • Đỗ Thị Hải (2019), “Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản cho Việt Nam”, Tạp chí Công thương (2), tr. 141 - 145.
 • Đỗ Thị Hải (2020), “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn ODA trong giao thông đường bộ”, Tạp chí Công thương (13), tr. 84 - 87.
 • Đỗ Thị Hải 2021, “Attracting Japanese Offcial Development Assistance for Road Trafic in Viet Nam”, 2nd Internnational Conference on Bussiness, Education, Engineering, Health, Inter-Disciplinary, Management, Social, Science & Humanities and Technology 2021 (6), pp.1 - 14.
 • Đỗ Thị Hải (2021), “The Relationship between Japan’s ODA and FDI to Viet Nam in the new context”, FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam (10), pp. 648 - 659.
 • Đỗ Thị Hải (2021), “ODA của Nhật Bản cho việc thúc đẩy tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Hội thảo  quốc tế Việt Nam học lần thứ VI - Việt Nam chủ động hội nhập và Phát triển bền vững (10), pp. 345.
                                                                       
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 1. Full name: DO THI HAI
 2. Gender: Female
 3. Date of birth: 8/8/1978
 4. Place of birth: Nam Dinh
 5. Admission Decision Number: No 3253/2016/QĐ-XHNV, 30/9/2016, by Rector of USSH, VNU
 6. Changes in academic process:
- Old thesis title: Japan's official development aid to Vietnam from 1992 to present and some policy recommendations.
- New thesis  title: Japan's official development assistance for Vietnam from 1992 to 2016.
 1. Official thesis title: Japan's official development assistance for Vietnam from 1992 to 2016.
 2. Major: Intenational Study
 3. Code: 62 31 02 06
 4. Supervisors: Vice Professor Nguyen Thanh Hien and Vice Professor Tran Thi Lan Huong
 5. Summery of the new findings of the thesis
- Clarify the theoretical and practical basis of Japan's ODA for Vietnam.
- Analysis of the current status of official development assistance of Japan for Vietnam in the 1992 - 2016 period on the basis of clarifying Japan's ODA policy for Vietnam and the actual implementation of Japan's ODA in Vietnam; and at the same time the thesis evaluates the effectiveness and role of Japanese ODA for the development of the Vietnam - Japan strategic partnership in this period.
- Point out the characteristics of Japanese ODA for Vietnam in the period 1992 - 2016, assess the prospects and make some recommendations to improve the efficiency of Japanese ODA in the Vietnam - Japan strategic partnership next time.
 1. Practical applicability:
- The thesis generalises the whole process of attracting and using Japan's ODA for Vietnam in the period 1992 - 2016 on the basis of analysing the policies and implementation of the two countries in this process.
- Research results and collected materials can be used as references on Vietnam - Japan relations in the field of ODA in particular and the cooperation and friendship between the two countries in general for students, graduated students  on History, International Studies, Oriental Studies majors... of inside and outside the school as well as for those who work in bureaucracy in the field of Vietnam - Japan relations.
 1. Further research direction:
- Japan's ODA for transport infrastructure development
- Vietnam - Japan trade relations
 1. Thesis - related Publications:
 • Hai Do Thi (2019), "Japan's ODA policy for some regions in the world", Journal of Industry and Trade, February (2), , pp. 141 - 145
 • Hai Do Thi (2020)"Factors affecting the attraction and use of Japanese ODA for Vietnam", Journal of Industry and Trade (3), pp. 42 - 46.
 • Hai Do Thi (2020), "Factors affecting the attraction of ODA in road traffic", Journal of Industry and Trade (13), pp. 84 - 87.
 • Hai Do Thi (2021), "Attracting Japanese Offcial Development Assistance for Road Trafic in Vietnam", The 2nd International Conference on Business, Education, Engineering, Health, Inter-Disciplinary, Management, Social, Science & Humanities and Technology (6), pp. 1 - 14.
 • Hai Do Thi (2021), "The Relationship between Japan's ODA and FDI to Vietnam in the new context", Scientific Conference Global FDI and improvisation of FDI enterprises in Vietnam in the new context (10), pp. 648 - 659.
 • Hai Do Thi (2021), "Japan's ODA for promoting energy saving in Vietnam: Current situation and solutions", The 6th International Conference on Vietnamese studies "Vietnam active integration and sustainable Development" (10), pp. 345.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây