TTLA: VIỆT NAM TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG B. OBAMA

Thứ năm - 20/10/2022 05:04
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HÀ TRANG    2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 23/01/1988                                                   4. Nơi sinh: Khánh Hoà
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án của nghiên cứu sinh số: 3129/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Kéo dài thời gian đào tạo thêm 5 tháng, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020
7. Tên đề tài luận án: VIỆT NAM TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG B. OBAMA
8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                   9. Mã số: 62 31 02 06
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Nam Tiến
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Làm rõ các yếu tố tác động đến việc định vị Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống B. Obama
- Phân tích quá trình triển khai chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở khu vực ( chính sách “tái cân bằng” ở châu Á – Thái Bình Dương, chính sách đối với Đông Nam Á)
- Phân tích ý nghĩa của Việt Nam trong nhận thức chiến lược của Hoa Kỳ dưới thời Tồng thống B. Obama trên một số phương diện đồng thời phân tích các mục tiêu, quá trình triển khai chính sách đối với Việt Nam 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Mỹ, quan hệ Việt - Mỹ; ngoài ra luận án cũng có thể là những tham khảo hữu ích của các cơ quan ngoại giao và các cơ quan có liên quan.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ nói chung và quan hệ Việt - Mỹ.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Nguyễn Hà Trang (2019), “Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược mới của chính quyền Donald Trump”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (3/252), tr. 38-49.
- Nguyễn Hà Trang (2019), “Chính sách đối ngoại của Mỹ: “từ châu Á – Thái Bình Dương” đến “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (4/77), tr. 20-25.
- Nguyễn Hà Trang (2019), “Việt Nam trong tư duy đối ngoại của chính quyền B. Obama”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (5/230), tr. 19-30.
- Nguyễn Hà Trang (2019), “Quan hệ Việt – Mỹ: Phân tích từ một số khía cạnh lợi ích”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (9/258), tr. 30-40.
- Nguyễn Hà Trang (2019), “Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt dưới thời Tổng thống B. Obama”, Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn (9), tr. 151-159.
- Nguyễn Hà Trang (2019), “Đông Nam Á trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương qua phân tích đối sánh chính sách của Mỹ hai thập niên đầu thế kỷ XXI”, Hội thảo Quốc tế Triển vọng cấu trúc ở châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2025 và đối sách của Việt Nam, tháng 4, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 93-104.
- Nguyễn Hà Trang (2019), “Quan hệ Việt – Mỹ trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: một số phân tích cơ bản”, Hội thảo Quốc tế Quan hệ quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tháng 6, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 313-325.
- Nguyễn Hà Trang (2019), “Chính quyền Obama về vấn đề tranh chấp Biển Đông (2009-2012): Chính sách và đặc điểm”, Hội thảo Quan hệ chiến lược Mỹ - Trung tại Biển Đông dưới thời Tổng thống Obama, tháng 10, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr. 45-64.
- Nguyễn Hà Trang (2018), “Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ từ 1975 đến nay”, trong Một số Chuyên đề Lịch sử Thế giới và Quan hệ quốc tế, tập 2, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 219-279.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
1. Full name: NGUYEN HA TRANG                                2. Sex: Female
3. Date of birth: 23 January 1988                          4. Place of birth: Khanh Hoa
5. Admission decision number: 1745/2017/QD-XHNV dated July 13, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process:
- Decision about changing thesis title number: 3129/QĐ-XHNV  Dated: October 30, 2018 of the Rector of VU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
- Extend the training period for five more month, from July 2020 to December 2020
7. Official thesis title: VIETNAM IN U.S. FOREIGN CURRENCY POLICY UNDER PRESIDENT B. OBAMA
8. Major: International Relatons                            9. Code: 62 31 02 06
10. Supervisors: Assoc.Prof.PhD. Tran Nam Tien
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Clarifying factors affecting the position of Vietnam in US foreign policy under President B. Obama.
- Analysis of the U.S. foreign policy implementation in the region .
- Analyzing the significance of Vietnam in the US strategic perception under President B. Obama on a number of aspects and . analyzing the goals and the policy implementation process for Vietnam.
12. Practical applicability: the thesis can be used as a reference for teaching and doing scientific research on international relations and the U.S’s foreign policy; U.S. – Vietnam ralationship. In practice, the thesis is useful references for foreign policy formulation of Vietnam’s diplomatic and related agencies.
13. Further research directions: Continuing to do research on the U.S’s foreign policy in general, as well as the U.S – Vietnam relationship
14. Thesis-related publications:
- Nguyen Ha Trang (2019), “Vietnam in the new strategy of the Trump administration”, Americas Today Journal (3/252), pp. 38-49.
- Nguyen Ha Trang (2019), “The U.S.’s foreign policy: From “Asia – Pacific” to “Indo – Pacific”, Vietnam Journal for Indian and Asian Studies (4/77), pp. 20-25.
- Nguyen Ha Trang (2019), “Vietnam in the strategic thinking of the B.Obama government”, Southeast Asian Studies, Journal (5/230), pp. 19-30.
- Nguyen Ha Trang (2019), “Vietnam – U.S. relations: Analysis of benefits”, Americas Today Journal (9/258), tr. 30-40.
- Nguyen Ha Trang (2019), “The South China Sea issue in U.S. – Vietnam relations under President B. Obama”, Science and Technology Development Journal – Social Scienc and Humanities (3/3), pp. 151-159.
- Nguyen Ha Trang, “Southeast Asia in the Asia-Pacific Structure through US’s Policy Analysis in the First Two Decades of the 21st century”, International Conference The Prospect of Structure in Asia – Pacific to 2020 and Vietnam’s Response, April, Vietnam National University - University of Social Sciences and Humanities, pp. 93-104.
- Nguyen Ha Trang (2019), “Vietnam-US relations under the Indo-Pacific Strategy: some basic analysis”, International Conference International Relations in The Free and Open Indo – Pacific region, June, Vietnam National University - University of Social Sciences and Humanities, pp. 313-325.
- Nguyen Ha Trang (2019), “The Obama Administration on the South China Sea Disputes (2009-2012): Policy and Characteristics”, Conference US-China Strategic Relations in the East Sea under President Obama, October, University of Social Sciences and Humanities, pp. 45-64.
- Nguyen Ha Trang (2019),“Vietnam – U.S. relations form 1975 to the present”, in Some Topics on World History and International Relations, Episode 2, Vietnam National University Ho Chi Minh City Publishing House, pp. 219-279.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây