TTLV: Báo chí với vấn đề sửa đổi Luật bảo vệ môi trường (2014)

Thứ năm - 11/11/2021 05:14
1.    Họ và tên học viên: Trần Quốc Trung
2.    Giới tính: Nam
3.    Ngày sinh: 26/06/1980
4.    Nơi sinh: Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hoá
5.    Quyết định công nhận học viên số: 4419/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6.    Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7.    Tên đề tài luận văn: Báo chí với vấn đề sửa đổi Luật bảo vệ môi trường (2014)
8.    Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng ; Mã số: 8320101_01_UD 
9.    Cán bộ hướng dẫn khoa học (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): PGS. TS. Đỗ Chí Nghĩa. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội 
10.     Tóm tắt các kết quả của luận văn (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có):
Tên đề tài: Báo chí với vấn đề sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường (2014).
Để làm rõ nội dung đề tài, chúng tôi tiến hành khảo sát 3 cơ quan báo chí: Thông tấn xã, Báo Nhân Dân, Báo Tài Nguyên và Môi trường. 
Quá trình khảo sát và nghiên cứu, tôi nhận thấy Thông tấn xã, Báo Nhân Dân, Báo Tài Nguyên và Môi trường đã thường xuyên tổ chức các chuyên trang, chuyên mục hằng tuần, tháng để đăng tải tác phẩm về vấn đề môi trường, các vấn đề sửa đổi, ý kiến của các địa phương, các chuyên gia về vấn đề môi trường. 
Nhìn chung, quá trình đưa tin liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 của ba cơ quan báo chí đã tiếp cận và cập nhật kịp những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn. Phản ánh được cách thức quản lý còn mang nặng tính mệnh lệnh hành chính, chủ yếu dựa vào quy trình, thủ tục, chưa chú trọng quản lý theo mục tiêu và kết quả về Bảo vệ môi trường. Một số quy định mới chỉ ở mức khung, chưa quy định chi tiết nên chưa bảo đảm các yếu tố thực thi. Nhiều nội dung về Bảo vệ môi trường còn phân tán tại các luật khác nhau.
Với vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác phản biện và góp phần hoàn thiện các quy định định luật nói chung, pháp luật về môi trường nói riêng. Thông qua nghiên cứu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, và công tác giám sát, phản biện xã hội đối với vấn đề bảo vệ môi trường, có thể khẳng định báo chí đã và đang làm tốt vai trò của mình trong vấn đề này. 
Chính vì vậy quá trình xây dựng, góp ý hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã được Quốc hội, các cơ quan tham gia soạn thảo cũng như các tầng lớp xã hội đặc biệt chú ý trong thời gian qua. Trong đó sự đóng góp rất lớn của “Vai trò của báo chí trong việc phản biện sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường” (Khảo sát Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Tài nguyên và Môi trường) để góp phần đốc thúc trong việc nhanh chóng sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của nước ta.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Mong rằng với những kết quả đạt được trong quá trình khảo sát, ghi nhận thực tế từ các chuyên gia, địa phương, người dân về những kiến nghị được truyền tải thông qua các cơ quan báo chí, Thông tấn xã, Báo Nhân Dân, Báo Tài Nguyên và Môi trường là một trong những nguồn tư liệu, là cơ sở thực tiễn góp phần giúp cho Quốc hội và các chuyên gia nghiên cứu về Luật có cơ sở đề xuất sớm và có những quyết định để chỉnh sưa, sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường ngày càng phù hợp đáp ứng với thực tế hiện nay. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê các công trình theo thứ
tự thời gian nếu có): Không có. 
 INFORMATION OF THE MASTER THESIS
1. Full name: Trần Quốc Trung
2. Gender: Male
3. Date of birth: 26/6/1980
4. Place of birth: Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hoá
5. Decision for acknowledging student’s status: No. 4419/2019/QĐ-XHNV
26th November, 2019 of the Principal of University of Social Sciences and Humanities , and Vietnam National University.
6. Changes during educational process: ( Write the forms of changes and their corresponding time)
7. Thesis title: Journalism and Issues related to amending Law on Environmental Protection (2014)
8. Major: Journalism                                Code: 8320101_01_UD
9. Scientific supervisor:  Assoc.Prof.Dr. Do Chi Nghia, Commission for Culture and Education of the National Assembly.
10. Summarise the results of the thesis (provide summaries of the results belonging to the thesis, and emphasize any new result):
Thesis title: Journalism and Issues related to amending Law on Environmental Protection (2014).
To clarify the content of the topic, we had  surveys carried out in 3 agents specialising in Journalism: Thông tấn xã, Báo Nhân Dân, Báo Tài Nguyên và Môi trường. 
During the survey and research, I found out that Thông tấn xã, Báo Nhân Dân, Báo Tài Nguyên và Môi trường usually organised weekly  and monthly seminars in order to  present works related to environmental problems, amending problems,and  opinions of local people and experts in terms of environment. 
Overall, the reporting process related to amending Law on Environmental Protection (2014) of the three agents approached and updated effectively the rapid changes of reality. It also reflects  management practices which depend heavily on administrative orders and procedures.Moreover, these practices do not focus on management methods that take goals and results of environmental protection into consideration. In addition, some regulations are somewhat general without giving a lot of  details so they can not ensure the practical issues. Besides, a lot of contents about protecting the environment  are dispersed in many different laws.
With an extremely important role of journalsim in using counter-argument and contributing to improve regulations in law in general,  and law on environmental protection in particular, accompanied by doing reserach, propagandising and popularising laws, participating in constructing and perfecting legal corridor,  supervising , and using counter-argument to environmental problems, we can state that journalsim has been doing well its role in this matter.
Therefore, the creating and amending process which improved Law on Environmental Protection 2020 has attracted significant attention from the National Assembly, participating agents and many social classes. Noticeably, “ The role of Journalism in counter-argument to amending Law on Environmental Protection” (Carrying out a survey on Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Tài nguyên và Môi trường) plays a very crucial role, which contributes to boost the time in amending Law on Environmental Protection to make it practical in the condition of our country.
11.     Practical Application
With the results from surveying process and hands-on experience from experts and  local people about suggestions mentioned through agents specialising in journalsim, Thông tấn xã, Báo Nhân Dân, Báo Tài Nguyên và Môi trường were one of the sources, and a practical basis helping the National Assembly and experts in the law field have reasons for early proposals and decisions to edit and amend Law on Environmental Protection so the law will be more and more  suitable to  today’s reality.
12. Further research ( if any): No
13. Published research works related to the thesis (List in chronological order) (if any):No. 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây