TTLA: Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay

Chủ nhật - 09/12/2018 22:06

Tên tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tên luận án: Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay

Ngành khoa học của luận án:  Chính trị học

Chuyên ngành: Chính trị học Việt Nam                             Mã số: 62 31 02 01

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Mục đích nghiên cứu của luận án:

Luận án nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã; vận dụng vào phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Hà Nam, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở Hà Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Đối tượng nghiên cứu của luận án:

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Luận án tập trung nghiên cứu hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam hiện nay.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp luận chính trị học, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic, phương pháp so sánh, phương pháp tích hợp liên ngành, phương pháp nghiên cứu xã hội học… để triển khai các nhiệm vụ luận án đặt ra.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Luận giải, làm sáng tỏ bản chất của hiệu quả là sự tương quan giữa mục đích đề ra và kết quả đạt được, xây dựng và hoàn thiện hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Hà Nam, khái quát được các vấn đề đặt ra cần giải quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Hà Nam trong thời gian tiếp theo.

- Dự báo được các xu hướng phát triển của hệ thống chính trị cấp xã, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã.

3.2. Kết luận

         Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã là một vấn đề quan trọng nhưng cũng rất phức tạp. Yêu cầu từ thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính trị cấp xã nói riêng đòi hỏi phải có sự nghiên cứu sâu sắc, luận giải một cách toàn diện dưới góc độ khoa học, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã. Trong quá trình phát triển, hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam luôn diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối diện với không ít những khó khăn, thách thức do những tác động từ yếu tố khách quan và chủ quan. Trong điều kiện đó, hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn ở tỉnh Hà Nam đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở Hà Nam hiện đang gặp phải 4 vấn đề cần giải quyết. Đó là: chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn vẫn còn tồn tại nhiều bất cập; Sự phối hợp giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị cấp xã có việc còn chồng chéo và bỏ sót; Nội dung và phương thức hoạt động của các thành tố về cơ bản đã đổi mới và đạt hiệu quả, song chưa thật đồng đều giữa các bộ phận, các thành tố trong hệ thống chính trị cấp xã; mô hình và cách thức vận hành của hệ thống chính trị cấp xã được áp dụng theo khuôn mẫu chung của hệ thống chính trị chưa tính đến những nét đặc thù của địa bàn hoạt động và điều này làm hạn chế hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã, phường, thị trấn nói chung và ở Hà Nam nói riêng.

          Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Hà Nam cần phải quán triệt những quan điểm mang tính nguyên tắc và tiến hành đồng bộ các giải pháp cơ bản, trong đó cần phải tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của các tổ chức và lực lượng tham gia vào quá trình đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là sự phối hợp hoạt động giữa các thành tố của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam là quá trình phức tạp, lâu dài đòi hỏi phải vận dụng linh hoạt hệ thống các giải pháp cơ bản, tập trung phát huy hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền; tạo nên sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và đời sống vật chất cho toàn thể nhân dân.           

SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Nguyen Thi Thanh Nhan

Thesis title: The performance of the commune-level political system in Ha Nam province nowadays

Scientific branch of the thesis::  Politics

Major: Vietnamese Politics                                                    Code: 62 31 02 01

The name of postgraduate training institution: University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi

1. Thesis purpose and objectives

- Thesis purpose:  

The thesis researches, clarifies the theoretical issues on the performance of the commune-level political system; Apply to analyzing the actual situation of the commune-level political system in Ha Nam province, and then, propose measures to improve the performance of the commune-level political system in Ha Nam province to meet the requirements and tasks in the new period.

- Thesis objectives:

The research object of the thesis is: The thesis focuses on the performance of the commune-level political system in Ha Nam province.

2. Research methods

Based on the methodology of Marxism-Leninism, the political methodology, the thesis uses a combination of research methods such as: Historical method, logical method, comparative method, integrated interdisciplinary method, sociological research method, etc to carry out the thesis tasks set out.

3. Major results and conclusions

3.1. Major results

            - Explain, clarify the nature of performance is the correlation between the purpose set out and results achieved, build and perfect the system of criteria to evaluate the performance of the commune-level political system.

            - Survey and evaluate the situation of the performance of the commune-level political system in Ha Nam province, generalize the issues that need to be addressed to improve the performance of the commune-level political system in Ha Nam province in the coming time.

            - Forecast the development trends of the commune-level political system, thus propose solutions to maximize the potential for improving the performance of the commune-level political system.

3.2. Conclusions 

         The performance of the commune-level political system is an important but complex issue. The demand from the reality of renovation of the political system in general and of the commune-level political system in particular requires deep research, comprehensive interpretation from the scientific point of view, to create unity in awareness and action, contributing to improve the performance of commune-level political system. In the process of development, the operation of the commune-level political system in Ha Nam province has always taken place in the context of many advantages, but also faced with many difficulties and challenges due to the impact from objective and subjective factors. Under these conditions, the political system of communes, wards and towns in Ha Nam province has gained remarkable achievements, creating a solid foundation for the development of the local. However, beside these achievements, there are some certain limitations. Improving the performance of the commune-level political system in Ha Nam Province is currently facing four issues that need to be addressed. These are: The quality and performance of the staff in the political system of communes, wards and towns are still many inadequacies; The coordination between the components of the commune-level political system has been overlapped and omitted; The content and mode of operation of the elements basically have been reformed and effective, but not equally between the components and elements in the commune-level political system; The model and mode of operation of the commune-level political system are applied in the general pattern of the political system, regardless of the specific characteristics of the geographical area and this limits the performance of the political system in communes, wards and towns in general and in Ha Nam Province in particular.  

         Improving the performance of the commune level political system in Ha Nam Province needs to grasp thoroughly the principle view and conduct to synchronize basic solutions. While  it is necessary to create changes in awareness and responsibility of all levels, branches, promote the strength of organizations and forces involved in the innovation process, complete and improve the performance of the commune level political system, renew the contents and mode of operation of party organizations administration organizations, Fatherland Front and socio-political organizations; especially the coordination between the components of the political system of communes, wards and towns. Renovating and improving the effectiveness of the commune-level political system in Ha Nam is a complex and long-term process;  it requires to apply flexibly basic solutions, focus on promoting the leadership capacity, fighting power and prestige of party organizations, enhance the effectiveness of management and administration of government; creating a close cooperation between the Party, the Government, the Fatherland Front and socio-political organizations to carry out socio-economic tasks, raise the people's intellectual level and material life for all people.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây